24 Maý 2017, 14:52 • 06.03.2017 • Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler ...


 • 03.03.2017 • Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir ...


 • 31.01.2017 • Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir ...


 • 23.01.2017 • Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir ...


 • 19.01.2017 • Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir ...


 • 05.07.2016 • Günbatar Türkmenistanyň laý wulkanlary (patlawuklary), «Aýdere» we Hazar ýakasynyň beýleki gözellikleri syýahatçylyk üçin özüne çekiji ýerlerdir ...


 • 01.07.2016 • Köneürgenç – türkmen taryhynyň ajaýyp dür dänesi. Onuň binagärlik ajaýyplyklary yslam däp-dessurlarynyň ählisini ...


 • 20.06.2016 • Çäklerinde “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagy we Günbatar Köpetdagyň rowaýata öwrülen gorag zolaklary ýerleşýän Balkan welaýaty ekologiki syýahatçylygyny ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir ...


 • 15.06.2016 • 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Aziada mynasybetli guralan atly ýörüş taryhy gadymdan gaýdýan gözel, sahawatly toprak - Balkan welaýatynda dowam edýär ...


 • 05.05.2016 • Ahal welaýaty özüniň çäklerinde ýerleşýän ajaýyp türkmen taryhy we ruhulylygy bilen gözleg geçirijileriň we syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Olar dürli arheologiki döwürlere we etnomedeniýet däplerine degişli bolan, hronologik we wakalar bilen bagly bolmadyk taryhy ýadygärliukler bilen birleşendir ...


 • 11.03.2016 • Murgap sebiti – özüniň owadanlygy bilen özüne çekýän aýratyn sebit. Mes toprakly, gadymyýetiň gaýtalanmajak ýadygärlikleri ýerleşýän, ajaýyp binagärlik sungatly, baý medeniýetli sebit ...


 • 06.03.2016 • Aziada mynasybetli 500 günlik atly ýöriş: ýurdumuzyň ähli sebitleriniň iň gözel ýerlerini, olaryň taryhy-medeni ýadygärliklerini öz içine alar ...


 • 27.01.2016 • Düzlüklerde gar uzak wagtlap ýatmasa-da, gyş türkmen daglarynyň belentliklerinde ornaşyp, ol bu ýere höwesjeň syýahatçylary çagyrýar ...


 • 02.10.2015 • Daglar özleriniň belentligi, rowaýatlarda öz beýanyny tapýan gadymy wakalary öz goýnunda saklaýandygy bilen haýran galdyrýar. Olar bilen duşuşyk köp açyşlary edýär! ...


 • 01.08.2015 • Türkmen gawunynyň dürli görnüşli tagamyna baha bermek üçin, oňa bagyşlanan baýramçylyga baryp görmek gerek ...


 • 27.07.2015 • "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda suwa düşmek möwsümi dowam edýär ...


 • 18.04.2015 • “Beýik Ýüpek ýolundaky medeni gepleşikler”: Türkmenistan noýabr aýynda Taryhyň ýadygärliklerini öwrenmek we saklamak temasy boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylary kabul eder ...


 • 13.04.2015 • Garagumyň çägeligini Haçan-da bir wagtlar Hazar deňzine guýan Amyderýanyň gadymy hanasy bolan meşhur we syrly Uzboý kesip geçýär ...


 • 26.01.2015 • Häzirki Marynyň medeni desgalary biziň Margiana-Merw-Şahujahan atlaryny baglanyşdyrýan ägirt uly miras gatlaklarynyň üstüni ýetirýär ...


 • 26.11.2014 • Gadymy “küşt depdi” tansy türkmen hakynyň maddy däl medeni mirasynyň ajaýyp nusgasy ...


 • 17.09.2014 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň hazynasynda gadymy aýnalaryň, şeýle hem rowaýata öwrülen Marguş ýurdy barada kolleksiýa saklanýar ...


 • 04.09.2014 • Şäheriň çäklerini bezemegi guramagyň täze ýörelgeleri, ýadygärlik we seýilgäh heýkelleriniň giňden ulanylmagy Aşgabadyň häzirki zaman arhitekturasynyň alamaty bolup durýar ...


 • 27.07.2014 • Ekerançylygyň döremegi barada gürrüň berýän 5 müň ýyl bolan bugdaýlar “Ak bugdaý” muzeýiniň esasy gymmatlygydyr ...


 • 29.06.2014 • Daşoguz welaýatyndaky Ysmamydata orta asyr arhitektura ýadygärligi gaýtadan dikeldildi ...


 • 24.05.2014 • Milli halyçylyk senedi – bu daşary ýurtly myhmanlaryň uly gyzyklanma bildirýän Türkmenistanyň medeniýetiniň esasy ugurlarynyň biridir ...


 • 19.04.2014 • Häzirki zaman syýahatçylaryny dünýäniň tebigy taýdan güýçli bolan künjekleri has uly gyzyklanma döredýär. Ýer togalagynyň şeýle ýerleriniň biri hem dünýäniň iri sähralarynyň biri bolan Garagum sähralygydyr ...


 • 26.03.2014 • Nowruza näçe asyr bolan bolsa, halk hem oňa şonça ynanýar, ol näçe şatlyk-şagalaňa beslense şonça hem tebigat adamlara bolçulyk eçiler ...


 • 08.02.2014 • Magtymgulynyň eserlerinde ene topragyň waspy: “Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy” ...


 • 07.02.2014 • Halk senetkärleriniň özboluşly önümleri häzirki günler hem öz gymmatlyklaryny ýitirmän gelýär, ýöne olar häzir “ýadygärlik” häsiýetine eýedir. Bu olaryň gymmatlyklaryny ýitirmeýar, sebäbi olar durmuş däp-dessurlarynyň we medeniýetiniň ruhuny berýärler ...


 • 12.01.2014 • Meşhur we näbelli ussalar tarapyndan çölde gazylan guýular halk ussatlygynyň ajaýyplygyny we Garagumyň täsin künjekleriniň birini özünde jemleýär ...


 • 29.12.2013 • Türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhy ösüş ýolunda ynamdar we ygtybarly ýoldaş hökmünde bedew aýratyn orun tutýar. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň Tugrasynyň merkezinde ajaýyp ahalteke bedewi bolan Ýanardagyň keşbi ýerleşýär ...


 • 07.12.2013 • Gadymy Merw – patyşalyklaryň we nebereleriň gülläp ösen we synan döwrüniň köp asyrlyk taryhy bolup durýar, bu günki gün bolsa ol dünýäniň arheologlary we syýahatçylary üçin hakyky ýadygärlikler toplumydyr ...


 • 28.09.2013 • Türkmenistanyň şypahanalary: durmuş tejribeleri baý bolan aksakal ýaşulular adamyny tebigatyň özi bejerýär, ýöne munuň üçin oňa mümkinçilik bermeli diýip, aýdýarlar ...


 • 24.08.2013 • Köýtendagy iri halkara syýahatçylyk merkezleriniň birine öwürmäge ähli mümkinçiliker bardyr ...


 • 04.08.2013 • Ýylyň üç ýüzden gowrak güneşli günleri, örän arassa deňiz suwy, onlarça kilometr “altyn” çägeli kenary we iň häzirki zaman dynç alyş öýleri – bularyň barysy Awazada! ...


 • 22.06.2013 • Dehistan Balkan welaýatynyň ajaýyp arheologiki ýadygärligidir. Bu ýerlere syýahatçylyk eden adam gören zatlaryndan ýatdan çykmajak täsirleri alýar ...


 • 20.06.2013 • Türkmenistana hoş geldiňiz! Awaza: binagärlikde we gurluşykda innowasiýalar ...


 • 24.05.2013 • Kim Köýtendagda bolan bolsa, onuň dag derýalarynyň we çeşmeleriniň ajaýyp owazyny, suwuň jana şypa beriji tagamyny, olaryň töweregindäki arassa howany hiç mahal ýadyndan çykarmaz ...


 • 21.05.2013 • Dünýä siwilizasiýasynyň bäşinji merkezi diýlip ykrar edilen gadymy Goňurdepe şäheri ...


 • 06.03.2013 • Türkmen baharynyň ilkinji ýyly günlerinde türkmen daglaryny ilkinji bahar gülleri bezeýär ...