30 Aprel 2017, 12:09 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Däneçilik hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ КАNUNY «Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak we geçirmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda» ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Raýat goranyşy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Kärende hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda» ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Binagärlik işi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Arçynlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny güýjüni ýitiren diýip hasap etmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi) ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi) ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine goşmaça we üýtgetme girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetme girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Psihiatrik kömek bermek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi) ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Migrasiýa gullugy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASY ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ösümlikleri goramak hakynda ...


 • Türkmenistanyň Kanuny kinematografiýa hakynda ...