02 Mart 2017, 00:59 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Döwlet protokoly hakynda (rejelenen görnüşi) ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Azyk howpsuzlygy hakynda (rejelenen görnüşi) ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine goşmaça we üýtgetme girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetme girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Psihiatrik kömek bermek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakynda (rejelenen görnüşi) ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Migrasiýa gullugy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASY ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ösümlikleri goramak hakynda ...


 • Türkmenistanyň Kanuny kinematografiýa hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Bedenterbiýe we sport hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Galyndylar hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Rieltorçylyk işi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Gyzyl Ýarymaýyň we Gyzyl Hajyň nyşanlaryny peýdalanmak we goramak hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Öri meýdanlary hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Balaryçylyk hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Professional sport hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Şähergurluşyk işi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Notariat we notarial işi hakynda ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda (rejelenen görnüşi) ...


 • TÜRKMENISTANYŇ K A N U N Y Atçylyk we atly sport hakynda ...