30 Aprel 2017, 12:09 • 26.04.2017 • Halkara ahalteke atçylyk- sport toplumynda konkur boýunça ýaryşlar geçirildi ...


 • 06.04.2017 • Milli Olimpiýa komitetleriniň wekilleri V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň ýokary derejesini bellediler ...


 • 05.04.2017 • Türkmen welosiped sürüjileri şu ýylyň esasy ýaryşlaryna taýýarlyk görýärler ...


 • 05.04.2017 • Awazada Aziada-2017-ä bagyşlanan Halkara sport kongresi geçiriler ...


 • 31.03.2017 • 2017-nji ýylyň 22-30-njy apreli aralygynda Olimpiýa şäherçesinde «Inspiring Ashgabat» taslamasynyň çäklerinde ýaryşlar geçiriler ...


 • 28.03.2017 • «Aziada-2017» taslamasy sporta bagyşlanyp Aşgabatda geçen maslahatyň esasy meselesi boldy ...


 • 26.03.2017 • V Aziadanyň nyşanlary ...


 • 24.03.2017 • 7-nji aprelde Awazada «Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy»atly halkara sport kongresi geçirler ...


 • 17.03.2017 • V Aziada gatnaşmak üçin futzal boýunça milli ýygyndy toparyň düzümi belli boldy ...


 • 12.03.2017 • Maý aýynda Minskide geçiriljek dünýä çempionaty türkmen taý-boksçylary üçin V Aziada taýýarlygyň möhüm tapgyry bolar ...


 • 02.03.2017 • Aziada — 2017-ni mahabatlandyrmak maksady bilen ...


 • 21.02.2017 • Wladimir Gudilin: türkmen ýeňil atletikasynyň geljegi uly ...


 • 09.02.2017 • «Aşgabat-2017» meýletinçiler maksatnamasy badalga aldy ...


 • 31.01.2017 • Olimpiýa şäherjiginde Açyk gapylar güni ...


 • 29.01.2017 • Milli sport we syýahatçylyk institutynda «Aziada—2017: Saglyk. Ruhubelentlik. Dostluk.» atly ylmy-amaly maslahat boldy ...


 • 23.01.2017 • V Aziada taýýarlygyň çäklerinde türkmen boulingçileri halkara ýaryşlarynyň ikisine gatnaşarlar ...


 • 18.01.2017 • Olimpiýa şäherjiginde geçirilen metbugat maslahaty ...


 • 13.01.2017 • Türkmenistanly ýeňil atletikaçylary halkara ýaryşlaryna we V Aziada taýýarlanýarlar ...


 • 10.01.2017 • Aziadanyň hormatyna atly ýöriş ýoluň ýarysyny geçdi ...


 • 06.01.2017 • Aziada — 2017-niň keşbi: parahatçylyga, dostluga we döredijilige çagyryş ...


 • 01.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly — beýik maksatlara tarap ...


 • 24.12.2016 • Aziada-2017: Türkmenistan dünýä üçin açylýar ...


 • 22.12.2016 • Olimpiýa şäherçesiniň monorelsli ýoly sport klasteriniň sport we infrastruktura desgalaryny birleşdirdi ...


 • 01.12.2016 • Köpugurly sport toplumynda kaşaň «Olimpiýa» stadiony gururldy ...


 • 30.11.2016 • Tomaşaçylaryň 45 müňüsine niýetlenen stadion Olimpiýa şäherçesiniň esasy binalaryyň biridir ...


 • 28.11.2016 • Olimpiýa şäherçesiniň telekeçilik merkezi sport klasterine sazlaşykly utgaşdy ...


 • 24.11.2016 • Medeni-jemgyýetçilik merkezi Olimpiýa şäherjiginiň dynç alyş infrastrukturasynda möhüm orny eýeleýär ...


 • 15.11.2016 • Türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ugurlary kesgitlenildi ...


 • 28.10.2016 • Aziýa-Ýuwaş ummany ýurtlarynyň teleradiogepleşikler Birleşmesinde „Aziada-2017“ taslamasy bilen tanyşdyryldy ...


 • 16.10.2016 • Türkmen welosipedçileri belli tälimçiniň ýolbaşçylygynda türgenleşýärler ...


 • 07.10.2016 • Ýeňil atletika toplumy-Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň esasy binalarynyň biridir ...


 • 29.09.2016 • Olimpiýa şäherçesiniň suw sporty toplumynda iň täze tilsimatlar we oňaýlylyk utgaşýar ...


 • 27.09.2016 • Pälwanlar we agyr atletikaçylar üçin kiçi türgenleşik zallary ...


 • 22.09.2016 • Sport çärelerini şöhlelendirmek işine saldamly goşant goşan iň gowy daşary ýurtly žurnalistlere Aziýanyň sport metbugaty assosiasiýasy tarapyndan döredilen hormatly baýraklary gowşurmak dabarasy boldy ...


 • 21.09.2016 • Halkara sport media forumynyň mejlisi tamamlandy ...


 • 20.09.2016 • Aşgabatda iri media forum öz işine başlady ...


 • 19.09.2016 • Halkara sport media forumynyň maksatnamasy badalga aldy ...


 • 16.09.2016 • Uly türgenleşik zallary – Olimpiýa şäherjiginiň köp ugurly toplumy ...


 • 05.09.2016 • Sport oýunlary toplumy – Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň iň iri desgasydyr ...


 • 05.09.2016 • Olimpiýa şäherçesindäki söweş sungatlary sport toplumy –Aziada-2017-ä taýýarlygyň çäklerinde gurlan binalaryň arasynda iň meşhurlarynyň biridir ...