27 Maý 2017, 09:30 • 12.02.2017 • Türkmenistanda Prezident saýlawlary demokratik esasda geçirildi ...


 • 12.02.2017 • Raýatlarymyzyň daşary ýurtlarda ses bermekleri ...


 • 10.02.2017 • 11-nji fewral Turkmenistanda döwlet baştutanynyň saýlawlaryndan öň wagyz işleriniň bes edilýän güni ...


 • 08.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we geçirmek bilen bagly çärelere syn etmegiň barşy hakynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan Synçylar toparynyň ...


 • 07.02.2017 • Dalaşgärler saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde ähli welaýatlaryň we paýtagtymyzyň saýlawçylary bilen duşuşyklary geçirdiler ...


 • 07.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Durdygylyç Orazowyň saýlawçylar bilen duşuşygy ...


 • 06.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Durdygylyç Orazow bilen saýlawçylaryň duşuşygy ...


 • 05.02.2017 • Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gözegçilik etmegini dowam edýär ...


 • 05.02.2017 • Saýlawçylaryň dykgatyna ...


 • 04.02.2017 • Paýtagtymyzda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy ...


 • 03.02.2017 • Saýlawçylaryň dykgatyna ...


 • 03.02.2017 • Mary şäherinde Süleýmannepes Nurnepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi ...


 • 03.02.2017 • Durdygylyç Orazow Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi ...


 • 02.02.2017 • Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlar boýunça öňünden ses bermek başlandy ...


 • 02.02.2017 • Saýlawçylaryň dykgatyna ...


 • 02.02.2017 • ¬Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär S.Jelilow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy ...


 • 01.02.2017 • Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi ...


 • 01.02.2017 • GDA-nyň Synçylar toparynyň agzalary dalaşgärleriň ynanylan wekilleri bilen duşuşyklary dowam edýärler ...


 • 01.02.2017 • 3-nji fewralynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler ...


 • 01.02.2017 • Süleýmannepes Nurnepesow Lebap welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy ...


 • 01.02.2017 • Maryda saýlawçylaryň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi ...


 • 01.02.2017 • Durdugylyç Orazow Daşoguz welaýatynyň saýlawçylaryny saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy ...


 • 31.01.2017 • Saýlawçylaryň dykgatyna ...


 • 31.01.2017 • Saýlawçylaryň Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy ...


 • 30.01.2017 • 1-nji fewralynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler ...


 • 30.01.2017 • Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy ...


 • 30.01.2017 • Meretdurdy Gurbanow Mary welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy ...


 • 30.01.2017 • Balkan welaýatynyň salýawçylarynyň Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy geçirildi ...


 • 30.01.2017 • Süleýmannepes Nurnepesow Daşoguz welaýatynyň salýawçylarynyň sowallaryna jogap berdi ...


 • 29.01.2017 • Saýlawçylaryň dykgatyna ...


 • 28.01.2017 • Ramazan Durdyýew paýtagtymyzyň saýlawçylaryny öz maksatnamasy bilen tanyşdyrdy ...


 • 27.01.2017 • GDA-dan bolan synçylar toparynyň ştaby nobatdaky habaryny beýan etdi ...


 • 27.01.2017 • 30-njy ýanwarynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler ...


 • 27.01.2017 • Ramazan Durdyýew Mary welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi ...


 • 27.01.2017 • Daşoguzda saýlawçylaryň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi ...


 • 27.01.2017 • Lebap welaýatynda dalaşgär Meretdurdy Gurbanow saýlawçylar bilen duşuşdy ...


 • 27.01.2017 • Süleýmannepes Nurnepesow Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi ...


 • 27.01.2017 • Durdygylyç Orazowyň Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy boldy ...


 • 26.01.2017 • Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gözegçiligi dowam edýärler ...


 • 26.01.2017 • Saýlawçylaryň dykgatyna ...