26 Mart 2017, 00:40 • 24.03.2017 • 29-31-nji martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary bolar ...


 • 23.03.2017 • Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk ...


 • 23.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi ...


 • 21.03.2017 • Ýurdumyzyň döredijilik işgärleri Türkmenistanyň Prezidentiniň pul baýraklaryna mynasyp boldy ...


 • 21.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen medeniýet, bilim işgärleri döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldular ...


 • 21.03.2017 • Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlaglar gelip gowuşýar ...


 • 20.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy ...


 • 19.03.2017 • Garlykdaky dag-magdan baýlaşdyryjy toplumyny ulanmaga kabul etmek boýunça Döwlet kabul ediş topary döredildi ...


 • 19.03.2017 • Türkmenistanda möhletli harby gulluga çagyrylyş yglan edildi ...


 • 17.03.2017 • Dynç gününiň geçirilmegi bilen baglylykda 2017-nji ýylyň 20-nji marty iş güni däl diýlip hasap ediler ...


 • 17.03.2017 • «Türkmenhowaýollary» döwlet milli gullugynyň ady «Türkmenhowaýollary» gullugy diýlip üýtgedildi ...


 • 17.03.2017 • Ulaglar we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň güni döredildi ...


 • 15.03.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Dohanyň «Al Şakab» atçylyk sport toplumyna baryp gördi ...


 • 11.03.2017 • 15-16-njy martda Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi ...


 • 10.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden ...


 • 10.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden ...


 • 10.03.2017 • «Türkmenistan awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler ...


 • 08.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara zenanlar güni mynasybetli gutlagy ...


 • 07.03.2017 • Ysraýylyň Prezidenti ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny belledi ...


 • 06.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Kararlara gol çekdi ...


 • 05.03.2017 • Petko Draganow Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň BMG-na agza bolmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady ...


 • 05.03.2017 • Prezident Fransua Olland türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýardygyny beýan etdi ...


 • 03.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany ...


 • 02.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere belledi ...


 • 01.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden ...


 • 01.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy ...


 • 01.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady ...


 • 01.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşygy ...


 • 28.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 28.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 27.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti ministrleri we döwlet edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä belledi ...


 • 27.02.2017 • Halkara düzümlerinde Türkmenistanyň wekilleri bellenildi ...


 • 26.02.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wezipä bellemek hakyndaky Permanlara gol çekdi ...


 • 25.02.2017 • Döwlet we hökümet baştutanlary Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli gutlaýarlar ...


 • 25.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylaryny belledi ...


 • 24.02.2017 • Moskwada Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň onunjy mejlisinde birnäçe resminamalara gol çekildi ...


 • 24.02.2017 • Halkara zenanlar güni mynasybetli «Ene mähri» atlary dakyldy we pul sylaglary gowşurylar ...


 • 24.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara we Kararlara gol çekdi ...


 • 24.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Karara we Buýruga gol çekdi ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi ...