28 Aprel 2017, 11:17 • 26.04.2017 • Kataryň işewürleri Türkmenistanda amala aşyrylýan iri maýa goýum taslamalary bilen tanyşdylar ...


 • 24.04.2017 • Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy: Ýüpek ýolunyň häzirki zaman nusgasy ...


 • 24.04.2017 • Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy ...


 • 23.04.2017 • Türkmenistan — Hytaý: Beýik Ýüpek ýolunyň däpleri dowam etdirilýär ...


 • 21.04.2017 • 4-5-nji maýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahatyny geçirmäge taýýarlyk görýär ...


 • 20.04.2017 • Koreýanyň kompaniýalary ýokary tehnologiýalar ulgamynda gazananlaryny Türkmenistana hödürleýär ...


 • 19.04.2017 • BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň bilermenleri, türkmen parlamentarileri we pudaklar boýunça hünärmenler howanyň üýtgemegine garşy göreşiň milli meýilnamasynyň taýýarlygny ara alyp maslahatlaşdylar ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH ) bilen «Kazinform» MHA-nyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekildi ...


 • 15.04.2017 • Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna başlyklyk etmeginiň çäklerinde halkara çärelerine taýýarlyk görülişine garaldy ...


 • 09.04.2017 • Awaza halkara medeni gatnaşyklary ösdürmek boýunça başlangyçlary öňe sürýär ...


 • 06.04.2017 • Türkmenistanyň we Koreýanyň işewür toparlary hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny kesgitlediler ...


 • 30.03.2017 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guran brifingi ýurdumyzyň Energetika Hartiýasyna Başlyklyk etmeginiň konsepsiýasyna bagyşlandy ...


 • 28.03.2017 • «Microsoft» kompaniýasy — ýokary tehnologiýalar bazaryny ösdürmekde Türkmenistanyň hyzmatdaşy ...


 • 27.03.2017 • Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-slowen toparynyň mejlisi ...


 • 27.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda geçirilen „tegelek stoluň“ barşynda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ugurlaryna garaldy ...


 • 24.03.2017 • Türkmenistan Astanada «EKSPO-2017» halkara sergisinde üstünliklerini görkezmäge taýýarlyk görýär ...


 • 19.03.2017 • Halkara pul gaznasy ýurdumyzyň geljegine oňyn baha berdi ...


 • 18.03.2017 • Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy ...


 • 17.03.2017 • Halkara okuw-maslahatynyň barşynda ýurdumyzyň howanyň üýtgemegi meselesi boýunça borçlaryny ýerine ýetirişinň ugurlaryna garaldy ...


 • 16.03.2017 • Aşgabatda Hazar deňzinde ýüzmegiň howpsuzlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar ...


 • 15.03.2017 • Söwda we infrastruktura ösüşi türkmen-katar ykdysady hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary hökmünde kesgitlenildi ...


 • 15.03.2017 • Türkmenistan Kataryň ulag-logistika kompaniýalaryny bilelikde işlemäge çagyrdy ...


 • 14.03.2017 • Türkmenistanda halkara okuw maslahaty geçirilýär ...


 • 14.03.2017 • Kataryň paýtagtynda Aşgabat Aziadasyny geçirmegiň Konsepsiýasy görkezildi ...


 • 10.03.2017 • 10-14-nji martda Katar Döwletinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler ...


 • 06.03.2017 • Awazada deňiz serişdeleriniň dolandyrylyşyna bagyşlanan halkara okuw maslahaty badalga aldy ...


 • 02.03.2017 • Eýranyň işewür toparlary Türkmenistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan etdiler ...


 • 02.03.2017 • Türkmenistan — BMG: parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk ...


 • 28.02.2017 • Aşgabatda däp bolan ýöriteleşdirilen sergi açyldy ...


 • 24.02.2017 • Ulag ulgamynda türkmen-özbek işewür gatnaşyklaryny berkidip ...


 • 23.02.2017 • Türk işewürleri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar ...


 • 21.02.2017 • Türkmen-owgan diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygy iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilen brifingiň temasy boldy ...


 • 21.02.2017 • Türkmenistan — Türkiýe: söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýoly bilen ...


 • 20.02.2017 • Ynsanperwerlik — Türkmenistanyň migrasiýa babatda ýöredýän syýasatynyň esasy şerti ...


 • 18.02.2017 • Bitaraplyk we parahatçylyk döredijilik türkmen diplomatiýasynyň esasy ugrudyr ...


 • 14.02.2017 • Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy ...


 • 12.02.2017 • Dünýä metbugatynyň sahypalarynda ...


 • 06.02.2017 • Türkmenistanda Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynyň uly wekiliýeti iş sapary bilen boldy ...


 • 01.02.2017 • Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy ...


 • 30.01.2017 • GDA-dan synçylar Toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ýewgeniý Sloboda Prezident saýlawrynyň guramaçylygyna ýokary baha berýär ...