25 Fewral 2017, 09:48 • 24.02.2017 • Ulag ulgamynda türkmen-özbek işewür gatnaşyklaryny berkidip ...


 • 23.02.2017 • Türk işewürleri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar ...


 • 21.02.2017 • Türkmen-owgan diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygy iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilen brifingiň temasy boldy ...


 • 21.02.2017 • Türkmenistan — Türkiýe: söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýoly bilen ...


 • 20.02.2017 • Ynsanperwerlik — Türkmenistanyň migrasiýa babatda ýöredýän syýasatynyň esasy şerti ...


 • 18.02.2017 • Bitaraplyk we parahatçylyk döredijilik türkmen diplomatiýasynyň esasy ugrudyr ...


 • 14.02.2017 • Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy ...


 • 12.02.2017 • Dünýä metbugatynyň sahypalarynda ...


 • 06.02.2017 • Türkmenistanda Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynyň uly wekiliýeti iş sapary bilen boldy ...


 • 01.02.2017 • Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy ...


 • 30.01.2017 • GDA-dan synçylar Toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ýewgeniý Sloboda Prezident saýlawrynyň guramaçylygyna ýokary baha berýär ...


 • 28.01.2017 • Ekologiýa babatda sebit hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary anyklaşdyryldy ...


 • 26.01.2017 • Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda Suw hojalygy döwletara utgaşdyryjy toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi ...


 • 26.01.2017 • Aşgabatda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär ...


 • 25.01.2017 • Paýtagtymyzda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 13-nji mejlisi geçirildi ...


 • 06.01.2017 • HHR-nyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Sun Weýdun: Hytaý Türkmenistanyň garaşsyz ösüş ýyllarynda gazananlaryna ýokary baha berýär ...


 • 28.12.2016 • Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi ...


 • 23.12.2016 • Türkmenistan — BMG: ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklar ösdürilýär ...


 • 21.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri halkara demografiýa seljerme usuly bilen tanyşdylar ...


 • 20.12.2016 • Türkmen işewürligi Tatarystanyň işewür jemgyýetçiligi bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirýär ...


 • 14.12.2016 • «Türkmenhowaýollary» döwlet milli gullugynyň «Türkmenistan» howa kärhanasy Aşgabat — Kazan ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawyny ýerine ýetirdi ...


 • 08.12.2016 • Türkmenistanda oba hojalygyny durnukly ösdürmäge gönükdirilen halkara taslamasynyň üçünji tapgyry başlandy ...


 • 07.12.2016 • Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň GDA başlyklygynyň Konsepsiýasyny beýan edildi ...


 • 03.12.2016 • Paýtagtymyzyň howa menziliniň halkara abraýy ýokarlanýar ...


 • 02.12.2016 • BAE-niň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Hasan Abdulla AL-ADAB iki taraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegine garaýşy barada gürrüň berdi ...


 • 01.12.2016 • Türkmenistan — GFR: ykdysady hyzmatdaşlyk ösdürilýär ...


 • 01.12.2016 • Türkmenistan Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň başlyklygyna taýýarlyk görýär ...


 • 30.11.2016 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ählumumy başlangyçlary halkara jemgyýetçiligiň üns merkezinde ...


 • 30.11.2016 • Türkmenistan sebit ulag hyzmatdaşlygynda özüniň öňdebaryjy ornuny güýçlendirýär ...


 • 27.11.2016 • Aşgabatda Bütindünýä forumyň çäklerinde pudaklaýyn işewürler maslahaty geçirildi ...


 • 24.11.2016 • Rumyniýanyň Konstansa şäherinde bolan duşuşykda üstaşyr ulag geçelgeler boýunça Türkmenistanyň başlangyçlary ara alnyp maslahatlaşyldy ...


 • 21.11.2016 • Koreýa Respublikasynyň esasy neşirleriniň biri bolan «The Korea Post» žurnalynyň nobatdaky sany we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ýörite sany çapdan çykdy ...


 • 17.11.2016 • Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky duşuşygy geçirilýär ...


 • 16.11.2016 • Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlygy boýunça maslahat geçirilýär ...


 • 15.11.2016 • Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan «Atavatan Türkmenistan» diýen halkara žurnalynyň ýörite sany çapdan çykdy ...


 • 14.11.2016 • Aşgabatda adam hukuklary ulgamynda Halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça edarara toparynyň mejlisi geçirildi ...


 • 09.11.2016 • Türkmenistanda halkara sergi we maslahat geçirilýär ...


 • 09.11.2016 • Awazada VIII Halkara maýa goýum maslahaty açyldy ...


 • 07.11.2016 • Türkmenistan — Koreýa: tehnologiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk ösdürilýär ...


 • 04.11.2016 • Paýtagtymyzyň ajaýyp «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda VI Türkmen-german lukmançylyk maslahaty öz işine başlady ...