19 Ýanwar 2017, 13:38 • 06.01.2017 • HHR-nyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Sun Weýdun: Hytaý Türkmenistanyň garaşsyz ösüş ýyllarynda gazananlaryna ýokary baha berýär ...


 • 28.12.2016 • Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi ...


 • 23.12.2016 • Türkmenistan — BMG: ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklar ösdürilýär ...


 • 21.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri halkara demografiýa seljerme usuly bilen tanyşdylar ...


 • 20.12.2016 • Türkmen işewürligi Tatarystanyň işewür jemgyýetçiligi bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirýär ...


 • 14.12.2016 • «Türkmenhowaýollary» döwlet milli gullugynyň «Türkmenistan» howa kärhanasy Aşgabat — Kazan ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawyny ýerine ýetirdi ...


 • 08.12.2016 • Türkmenistanda oba hojalygyny durnukly ösdürmäge gönükdirilen halkara taslamasynyň üçünji tapgyry başlandy ...


 • 07.12.2016 • Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň GDA başlyklygynyň Konsepsiýasyny beýan edildi ...


 • 03.12.2016 • Paýtagtymyzyň howa menziliniň halkara abraýy ýokarlanýar ...


 • 02.12.2016 • BAE-niň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Hasan Abdulla AL-ADAB iki taraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegine garaýşy barada gürrüň berdi ...


 • 01.12.2016 • Türkmenistan — GFR: ykdysady hyzmatdaşlyk ösdürilýär ...


 • 01.12.2016 • Türkmenistan Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň başlyklygyna taýýarlyk görýär ...


 • 30.11.2016 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ählumumy başlangyçlary halkara jemgyýetçiligiň üns merkezinde ...


 • 30.11.2016 • Türkmenistan sebit ulag hyzmatdaşlygynda özüniň öňdebaryjy ornuny güýçlendirýär ...


 • 27.11.2016 • Aşgabatda Bütindünýä forumyň çäklerinde pudaklaýyn işewürler maslahaty geçirildi ...


 • 24.11.2016 • Rumyniýanyň Konstansa şäherinde bolan duşuşykda üstaşyr ulag geçelgeler boýunça Türkmenistanyň başlangyçlary ara alnyp maslahatlaşyldy ...


 • 21.11.2016 • Koreýa Respublikasynyň esasy neşirleriniň biri bolan «The Korea Post» žurnalynyň nobatdaky sany we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ýörite sany çapdan çykdy ...


 • 17.11.2016 • Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky duşuşygy geçirilýär ...


 • 16.11.2016 • Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlygy boýunça maslahat geçirilýär ...


 • 15.11.2016 • Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan «Atavatan Türkmenistan» diýen halkara žurnalynyň ýörite sany çapdan çykdy ...


 • 14.11.2016 • Aşgabatda adam hukuklary ulgamynda Halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça edarara toparynyň mejlisi geçirildi ...


 • 09.11.2016 • Türkmenistanda halkara sergi we maslahat geçirilýär ...


 • 09.11.2016 • Awazada VIII Halkara maýa goýum maslahaty açyldy ...


 • 07.11.2016 • Türkmenistan — Koreýa: tehnologiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk ösdürilýär ...


 • 04.11.2016 • Paýtagtymyzyň ajaýyp «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda VI Türkmen-german lukmançylyk maslahaty öz işine başlady ...


 • 04.11.2016 • Germaniýaly hünärmenler Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamynyň ösüşine ýokary baha berýärler ...


 • 01.11.2016 • Halkara süýşürintgiler güni hem-de türkmen manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 23 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi ...


 • 31.10.2016 • Mejlisde Zenanlaryň bütinhytaý federasiýasynyň başlygynyň orunbasary hanym Suý Ýuýyň baştutanlygynda Aşgabada gelen Hytaý Halk Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi ...


 • 26.10.2016 • Türkmen halky bilen bilelikde mukaddes garaşsyzlygyň 25 ýyllyk şanly toýuny köpsanly dostlarymyz hem dabara bilen belleýärler ...


 • 24.10.2016 • Paýtagtymyzda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХIХ maslahaty boldy ...


 • 20.10.2016 • Ýol ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi ...


 • 19.10.2016 • Türkmenistan-Hytaý: iki ýurduň we tutuş sebitiň bähbidine hyzmatdaşlyk ...


 • 14.10.2016 • Mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň bosagasynda Aşgabat şäherinde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XIX maslahaty geçiriler ...


 • 11.10.2016 • Türkmen-tatar işewürler maslahaty ...


 • 11.10.2016 • Türkmenistan milli derejede Durnukly ösüş maksatlaryna uýgunlaşmak boýunça öňde barýar ...


 • 10.10.2016 • Halkara täzelikler ulgamy Aziada — 2017 we Aziýa ulag geçelgesini döretmekde Türkmenistanyň orny barada habar berýär ...


 • 10.10.2016 • Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň günleri açyldy ...


 • 07.10.2016 • Ýurdumyzyň wekiliýeti Belgiýanyň paýtagtynda geçirilen Owganystanyň ösmegi bilen bagly meselelere bagyşlanylan «Abadançylygyň we parahatçylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyna gatnaşdy ...


 • 04.10.2016 • Hukuk döwletiniň berkarar bolmagy: milli tejribe we dünýä ösüşi ...


 • 29.09.2016 • Türkmen-hytaý dostluk maslahaty öz işini tamamlady ...