17 Ýanwar 2017, 22:11 • 14.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy ...


 • 11.01.2017 • Ýurdumyzyň dokma toplumy Aziada-2017 nyşanly önümleriň görnüşini artdyrýar ...


 • 11.01.2017 • Maliýe-hukuk medeniýeti — bazar gatnaşyklarynyň esasy ...


 • 10.01.2017 • Ýakyn wagtda Türkmenistan her ýyl bir million tonnadan gowrak ýokary hilli kaliý dökünlerini daşary ýurtlara iberer ...


 • 07.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy ...


 • 05.01.2017 • Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak boýunça nobatdaky satuwy yglan etdi ...


 • 03.01.2017 • Türkmenistanda kösükli ekinler şaly, galla we gowaça ekilende ekin dolanşygynda giňden ulanylýar ...


 • 01.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy ...


 • 30.12.2016 • Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Türkmenabatda, Daşoguzda we Maryda işewürlik toplumlaryny gurýar ...


 • 21.12.2016 • Başarnykly abatlaýyş işleri ýola goýlanda nebit we gaz çykaryjy skwažinalaryň önüm berijiligi ýokarlanýar ...


 • 17.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy ...


 • 14.12.2016 • Owadandepede gurulýan gaz-himiýasy kärhanasy ýylda Euro-5 ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hilli benziniň 600 müň tonnasyny öndürer ...


 • 14.12.2016 • Azyk bolçulygyny üpjün etmegiň meseleleri çözülýär ...


 • 13.12.2016 • Ýyladyşhana hojalyklary: obada telekeçileriň täze işewürlik taslamalary ...


 • 11.12.2016 • Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň işjeň çärelerine ýokary baha berdi ...


 • 10.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy ...


 • 09.12.2016 • Türkmanbaşy Halkara söwda porty Gündogar bilen Günbataryň arasyndaky ulag akymyny sazlaşdyrmaga niýetlenendir ...


 • 08.12.2016 • 2020-nji ýyla çenli türkmen elektrik energiýasynyý daşary ýurtlara ugradylyşy bäş esse artyp, ol ýylda 6 milliard 90 million kilowatt- sagat çäge ýetiriler ...


 • 04.12.2016 • Türkmen pagtasy dünýä bazarynda öz ornuny pugtalandyrýar ...


 • 03.12.2016 • Aşgabatda geçirilen sergi-ýarmarkada pagta önümlerini satmak boýunça ABŞ-nyň 30 million dollaryndan gowrak baha deň bolan şertnama baglaşyldy ...


 • 03.12.2016 • Aşgabatda pagta önümleriniň sergi-ýarmarkasy we halkara maslahat açyldy ...


 • 03.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy ...


 • 27.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy ...


 • 22.11.2016 • Türkmenabadyň “Gallaönümleri” kärhanasynyň işgärleri eksport onümlerini ibermek boýunça ýyllyk borçnamalaryny ýerine ýetirdiler ...


 • 19.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy ...


 • 16.11.2016 • Türkmen seçgiçileri gowaçanyň yssa we gurak howa durnukly görnüşlerini oýlap tapmagyň üstünde işleýärler ...


 • 15.11.2016 • 2016-njy ýylyň dekabrynda «Türkmenhowaýllary» DMG-nda Aşgabat-Tähran, Aşgabat-Kazan we Aşgabat-Milan aralygyna uçar gatnawyny açmak göz öňünde tutulýar ...


 • 14.11.2016 • «SA Interbudmontaž» kompaniýasynyň hünärmenleri Aşgabatda drenaž-aragatnaşyk tonneliniň gurluşygyny tamamladylar ...


 • 12.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy ...


 • 10.11.2016 • Türkmen önüm öndürijileri sanly belgiler ulgamyny ornaşdyrmak bilen, onuň ykdysady taýdan netijeliligini duýýarlar ...


 • 05.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy ...


 • 30.10.2016 • Aziýa halkara demir ýolunyň ilkinji nobatdakysynyň gurnama işleri tamamlandy ...


 • 29.10.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy ...


 • 26.10.2016 • Türkmenistan sebitiň maglumat-aragatnaşyk ulgamynyň möhüm merkezine öwrülýär ...


 • 25.10.2016 • Türkmenistanyň ulag ulgamynyň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlanýar ...


 • 23.10.2016 • Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrýar ...


 • 22.10.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy ...


 • 15.10.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy ...


 • 13.10.2016 • Dünýäniň maliýe toparlary Türkmenistan bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýärler ...


 • 12.10.2016 • Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi tamamlandy ...