24 Maý 2017, 14:52 • 20.05.2017 • Şu hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 57-si hasaba alyndy ...


 • 16.05.2017 • Türkmenistanyň pagta arassalaýjy kärhanalary 2016-njy ýylyň hasylyny gaýtadan işläp gutardylar ...


 • 16.05.2017 • Garlyk kaliý kombinatynda duz şahtasyndan ýüz müň tonnadan gowrak magdan çykaryldy ...


 • 16.05.2017 • Döwlet maldarçylyk hojalyklary owak-guzy almak borçnamalaryny ýerine ýetirdiler ...


 • 13.05.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy ...


 • 07.05.2017 • «John Deere» kombaýnlarynyň iň täze nusgalary türkmen ekerançylarynyň ygtyýaryna gelip gowuşdy ...


 • 06.05.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 16 million 934 müň dollaryndan gowrak boldy ...


 • 05.05.2017 • Türkmenistanyň Hazarýaka sebitinde tebigy gazyň örän baý ýatagy açyldy ...


 • 04.05.2017 • Galla oragynyň öň ýanynda ýurdumyzyň oba hojalyk tehnikasynyň üstüne täze “Jon Deere” galla orujy kombaýnlary gelip gowuşdy ...


 • 03.05.2017 • Ýurdumyzda öýler we senagat binalary üçin LED-lampalaryň iki milliona golaýy öndürildi ...


 • 02.05.2017 • Aşgabatda Öý hojalyk harytlarynyň halkara sergisi açyldy ...


 • 02.05.2017 • Daşoguz welaýatynyň ýörüteleşdirilen hojalyklarynda kyrk sekiz müňden gowrak miweli agaç nahallary oturdyldy ...


 • 29.04.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 115-si hasaba alyndy ...


 • 25.04.2017 • Bugdaý oragyna çenli gallaçylar täze kombaýnlary alarlar ...


 • 25.04.2017 • Daşoguzyň «Çeper» tikinçilik fabriginde V Aziada nyşanly sport eşikleriniň ilkinji tapgyry taýýarlanyldy ...


 • 25.04.2017 • Könürgenç etrabynyň pagta egriji fabrigi Russiýadan iki müň tonna ýüplüge tabşyryk aldy ...


 • 22.04.2017 • Paýtagtymyzyň Arçabil etrabynda gülleri we bezeg ösümliklerini ýetişdirmäge ýörüteleşdirilen iri ýyladyş hojalygy döredildi ...


 • 22.04.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy ...


 • 13.04.2017 • «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň düzüminde täze kärhana peýda bolar ...


 • 12.04.2017 • TOPH gaz geçirijisiniň 214 kilometrlik bölegini abadanlaşdyrmagyň taslama-çenlik resminamalaryny taýýarlamak işleri tamamlanyp barýar ...


 • 10.04.2017 • "Türkmenistanyň salgyt ulgamy" žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi ...


 • 08.04.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 45 million 295 müň dollaryna deň boldy ...


 • 01.04.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy ...


 • 29.03.2017 • Daşoguzyň daýhanlary gowaça ekişine girişdiler ...


 • 29.03.2017 • Türkmenistan Aziýada kaliý dökünlerini iň iri eksport edijileriň birine öwrüler ...


 • 25.03.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy ...


 • 25.03.2017 • Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy ...


 • 24.03.2017 • Ahal welaýtynyň Gökdepe etrabynda aýna önümlerini öndürýän kärhana gurulýar ...


 • 24.03.2017 • Murgap jülgesinde ýüz ýyldan gowrak wagt bäri işläp gelýän pagta arassalaýjy zawod bar ...


 • 23.03.2017 • Türkmen alymlary gowaçanyň şor topraga durnuklylygyny ýokarlandyrmak boýunça ylmy barlaglar geçirýärler ...


 • 22.03.2017 • Oba hojalygynda ulanylýan ýerleri sebitleşdirmek meýilnamasyna laýyklykda gök-bakja ekinleriniň hasyly ýygnalýar ...


 • 19.03.2017 • Kaliý kombinaty ýurdumyzyň senagatlaşdyrylmagynda möhüm ädim bolar ...


 • 18.03.2017 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň forumy ýurdumyzyň işewürler-jemgyýetçiliginiň täze tekliplerini öňe ilerletmek üçin meýdança öwrüldi ...


 • 18.03.2017 • Şu hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 23,1 million dollaryndan gowraga barabar boldy ...


 • 18.03.2017 • Telekeçiler galla öndürmek we ony gaýtadan işlemek boýunça uly möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar ...


 • 17.03.2017 • Telekeçilik — bazar ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji ...


 • 17.03.2017 • Owlak-guzy kampaniýasynda garaköli dowarlaryň baş sanynyň 766 müňden gowrak artmagyna garaşylýar ...


 • 14.03.2017 • Dohada Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi bilelikdäki taslamalar üçin mümkinçilikleri görkezdi ...


 • 14.03.2017 • Ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk Dohadaky türkmen-katar işewürlik maslahatynyň esasy meseleleriniň hatarynda ...


 • 14.03.2017 • Türkmen telekeçileri Katara eksport etmäge taýýar ...