25 Fewral 2017, 05:37 • 23.02.2017 • Türkmen gowaçasynyň inçe süýümli görnüşlerini oýlap tapan akademik Iwan Maksimenkonuň doglan gününe 110 ýyl doldy ...


 • 22.02.2017 • Türkmenistanda döredilýän elektron senagatynyň kärhanalary yzygiderli önümçilige çykýar ...


 • 22.02.2017 • Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär ...


 • 19.02.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy ...


 • 17.02.2017 • Galyndysyz tilsimatlaryň önümçilige ornaşdyrylmagy bilen TNGZT-da çig nebitden dünýä bazarlarynda islegli önüm öndürilýär ...


 • 17.02.2017 • Kaka etrabynyň «Serdar» pagta egirýän fabriginiň täze bölümi ýylda 1300 tonna towlanan ýüplük öndürer ...


 • 13.02.2017 • Maldarçylykda işewürlik taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bir ýylyň dowamynda şöhlat önümleriniň ýurdumyza getirilmegini 5,8 esse azaltmaga mümkinçilik berdi ...


 • 11.02.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy ...


 • 06.02.2017 • Marynyň mehaniki-abatlaýyş zawodynyň durkuny täzelemegiň birinji tapgyry tamamlandy ...


 • 04.02.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy ...


 • 04.02.2017 • Utgaşdyrylan bug-gaz turbinaly elektrik bekediniň işe girizilmegi bilen Mary DES-iniň kuwwwatlylygy iki esse artar ...


 • 01.02.2017 • Tebigy hazynalaryň ylmy «açary» ...


 • 28.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy ...


 • 23.01.2017 • TOPH döwletara gaz geçirijisiniň türkmen böleginde kompressor bekedi gurlar ...


 • 21.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy ...


 • 17.01.2017 • Türkmen telekeçileri gurluşyk işlerini dünýä derejesinde ýokary hilli ýerine ýetirmekde ýeterlik derejede tejribe topladylar ...


 • 17.01.2017 • Kuwwatlylygy ýylda 30 milliard kubmetr gaz akdyrmaga niýetlenen «Gündogar-Günbatar»gaz geçirijisine gaz berlip başlanyldy ...


 • 14.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy ...


 • 11.01.2017 • Ýurdumyzyň dokma toplumy Aziada-2017 nyşanly önümleriň görnüşini artdyrýar ...


 • 11.01.2017 • Maliýe-hukuk medeniýeti — bazar gatnaşyklarynyň esasy ...


 • 10.01.2017 • Ýakyn wagtda Türkmenistan her ýyl bir million tonnadan gowrak ýokary hilli kaliý dökünlerini daşary ýurtlara iberer ...


 • 07.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy ...


 • 05.01.2017 • Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak boýunça nobatdaky satuwy yglan etdi ...


 • 03.01.2017 • Türkmenistanda kösükli ekinler şaly, galla we gowaça ekilende ekin dolanşygynda giňden ulanylýar ...


 • 01.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy ...


 • 30.12.2016 • Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Türkmenabatda, Daşoguzda we Maryda işewürlik toplumlaryny gurýar ...


 • 21.12.2016 • Başarnykly abatlaýyş işleri ýola goýlanda nebit we gaz çykaryjy skwažinalaryň önüm berijiligi ýokarlanýar ...


 • 17.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy ...


 • 14.12.2016 • Owadandepede gurulýan gaz-himiýasy kärhanasy ýylda Euro-5 ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hilli benziniň 600 müň tonnasyny öndürer ...


 • 14.12.2016 • Azyk bolçulygyny üpjün etmegiň meseleleri çözülýär ...


 • 13.12.2016 • Ýyladyşhana hojalyklary: obada telekeçileriň täze işewürlik taslamalary ...


 • 11.12.2016 • Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň işjeň çärelerine ýokary baha berdi ...


 • 10.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy ...


 • 09.12.2016 • Türkmanbaşy Halkara söwda porty Gündogar bilen Günbataryň arasyndaky ulag akymyny sazlaşdyrmaga niýetlenendir ...


 • 08.12.2016 • 2020-nji ýyla çenli türkmen elektrik energiýasynyý daşary ýurtlara ugradylyşy bäş esse artyp, ol ýylda 6 milliard 90 million kilowatt- sagat çäge ýetiriler ...


 • 04.12.2016 • Türkmen pagtasy dünýä bazarynda öz ornuny pugtalandyrýar ...


 • 03.12.2016 • Aşgabatda geçirilen sergi-ýarmarkada pagta önümlerini satmak boýunça ABŞ-nyň 30 million dollaryndan gowrak baha deň bolan şertnama baglaşyldy ...


 • 03.12.2016 • Aşgabatda pagta önümleriniň sergi-ýarmarkasy we halkara maslahat açyldy ...


 • 03.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy ...


 • 27.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy ...