26 Mart 2017, 00:39 • 23.03.2017 • Türkmen alymlary gowaçanyň şor topraga durnuklylygyny ýokarlandyrmak boýunça ylmy barlaglar geçirýärler ...


 • 22.03.2017 • Oba hojalygynda ulanylýan ýerleri sebitleşdirmek meýilnamasyna laýyklykda gök-bakja ekinleriniň hasyly ýygnalýar ...


 • 19.03.2017 • Kaliý kombinaty ýurdumyzyň senagatlaşdyrylmagynda möhüm ädim bolar ...


 • 18.03.2017 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň forumy ýurdumyzyň işewürler-jemgyýetçiliginiň täze tekliplerini öňe ilerletmek üçin meýdança öwrüldi ...


 • 18.03.2017 • Şu hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 23,1 million dollaryndan gowraga barabar boldy ...


 • 18.03.2017 • Telekeçiler galla öndürmek we ony gaýtadan işlemek boýunça uly möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar ...


 • 17.03.2017 • Telekeçilik — bazar ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji ...


 • 17.03.2017 • Owlak-guzy kampaniýasynda garaköli dowarlaryň baş sanynyň 766 müňden gowrak artmagyna garaşylýar ...


 • 14.03.2017 • Dohada Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi bilelikdäki taslamalar üçin mümkinçilikleri görkezdi ...


 • 14.03.2017 • Ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk Dohadaky türkmen-katar işewürlik maslahatynyň esasy meseleleriniň hatarynda ...


 • 14.03.2017 • Türkmen telekeçileri Katara eksport etmäge taýýar ...


 • 11.03.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy ...


 • 10.03.2017 • Türkmen senagaty durmuş tehnikalarynyň çykarylmagyny özleşdirýär: ýurdumyzyň tozan sorujylary we elektrik demojaklary peýda bolar ...


 • 10.03.2017 • Telekeçiler azyk bolçulygyny döretmäge goşant goşýarlar ...


 • 10.03.2017 • Mermerdir granitden dürli bezeg daşlaryny çykarýan kärhananyň ümzügi ileri ...


 • 10.03.2017 • Utgaşykly dolanyşykda işlejek täze elektrik stansiýa üçin hünärmenler öňdebaryjy tejribä laýyklykda taýýarlanylar ...


 • 09.03.2017 • Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda iki esasly polipropilen plýonka çykarmaga taýýarlyk görülýär ...


 • 04.03.2017 • Oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýyllyk 1 göterim we 5 göterim bilen ýeňillikli karzlar berler ...


 • 04.03.2017 • Şu hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 64-si hasaba alyndy ...


 • 03.03.2017 • Paýtagtymyzda Özbegistanyň oba hojalyk tehnikalarynyň «Uzagrotehsanoatholding» paýdarlar jemgyýetiniň Tehniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy ...


 • 03.03.2017 • 2017-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýeti okgunly ösmegini dowam edýär ...


 • 02.03.2017 • «PETRONAS Carigali (Tükmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy geçen ýyl bir gije-gündizde tebugy gaz çykarmakda ýokary netije gazandy ...


 • 28.02.2017 • Ýurdumyzyň senagat toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahaty geçirildi ...


 • 27.02.2017 • Ýolbaşçy işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak özgertmeleriň netijeliligini üpjün eder ...


 • 27.02.2017 • Söwda toplumynyň edaralarynyň we telekeçilik düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahaty geçirildi ...


 • 27.02.2017 • Maliýe-ykdysady düzümleriň ýolbaşçylary gulluklaryň işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar ...


 • 27.02.2017 • Obasenagat toplumyny ösdürmekde esasy ylmy-tehnologiýa binýady hökmünde ylmy-barlag institutlarynyň orny ýokarlandyrylar ...


 • 25.02.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 95-si hasaba alyndy ...


 • 23.02.2017 • Türkmen gowaçasynyň inçe süýümli görnüşlerini oýlap tapan akademik Iwan Maksimenkonuň doglan gününe 110 ýyl doldy ...


 • 22.02.2017 • Türkmenistanda döredilýän elektron senagatynyň kärhanalary yzygiderli önümçilige çykýar ...


 • 22.02.2017 • Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär ...


 • 19.02.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy ...


 • 17.02.2017 • Galyndysyz tilsimatlaryň önümçilige ornaşdyrylmagy bilen TNGZT-da çig nebitden dünýä bazarlarynda islegli önüm öndürilýär ...


 • 17.02.2017 • Kaka etrabynyň «Serdar» pagta egirýän fabriginiň täze bölümi ýylda 1300 tonna towlanan ýüplük öndürer ...


 • 13.02.2017 • Maldarçylykda işewürlik taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bir ýylyň dowamynda şöhlat önümleriniň ýurdumyza getirilmegini 5,8 esse azaltmaga mümkinçilik berdi ...


 • 11.02.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy ...


 • 06.02.2017 • Marynyň mehaniki-abatlaýyş zawodynyň durkuny täzelemegiň birinji tapgyry tamamlandy ...


 • 04.02.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy ...


 • 04.02.2017 • Utgaşdyrylan bug-gaz turbinaly elektrik bekediniň işe girizilmegi bilen Mary DES-iniň kuwwwatlylygy iki esse artar ...


 • 01.02.2017 • Tebigy hazynalaryň ylmy «açary» ...