25 Aprel 2017, 09:34 • 22.04.2017 • Paýtagtymyzyň Arçabil etrabynda gülleri we bezeg ösümliklerini ýetişdirmäge ýörüteleşdirilen iri ýyladyş hojalygy döredildi ...


 • 22.04.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy ...


 • 13.04.2017 • «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň düzüminde täze kärhana peýda bolar ...


 • 12.04.2017 • TOPH gaz geçirijisiniň 214 kilometrlik bölegini abadanlaşdyrmagyň taslama-çenlik resminamalaryny taýýarlamak işleri tamamlanyp barýar ...


 • 10.04.2017 • "Türkmenistanyň salgyt ulgamy" žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi ...


 • 08.04.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 45 million 295 müň dollaryna deň boldy ...


 • 01.04.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy ...


 • 29.03.2017 • Daşoguzyň daýhanlary gowaça ekişine girişdiler ...


 • 29.03.2017 • Türkmenistan Aziýada kaliý dökünlerini iň iri eksport edijileriň birine öwrüler ...


 • 25.03.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy ...


 • 25.03.2017 • Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy ...


 • 24.03.2017 • Ahal welaýtynyň Gökdepe etrabynda aýna önümlerini öndürýän kärhana gurulýar ...


 • 24.03.2017 • Murgap jülgesinde ýüz ýyldan gowrak wagt bäri işläp gelýän pagta arassalaýjy zawod bar ...


 • 23.03.2017 • Türkmen alymlary gowaçanyň şor topraga durnuklylygyny ýokarlandyrmak boýunça ylmy barlaglar geçirýärler ...


 • 22.03.2017 • Oba hojalygynda ulanylýan ýerleri sebitleşdirmek meýilnamasyna laýyklykda gök-bakja ekinleriniň hasyly ýygnalýar ...


 • 19.03.2017 • Kaliý kombinaty ýurdumyzyň senagatlaşdyrylmagynda möhüm ädim bolar ...


 • 18.03.2017 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň forumy ýurdumyzyň işewürler-jemgyýetçiliginiň täze tekliplerini öňe ilerletmek üçin meýdança öwrüldi ...


 • 18.03.2017 • Şu hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 23,1 million dollaryndan gowraga barabar boldy ...


 • 18.03.2017 • Telekeçiler galla öndürmek we ony gaýtadan işlemek boýunça uly möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar ...


 • 17.03.2017 • Telekeçilik — bazar ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji ...


 • 17.03.2017 • Owlak-guzy kampaniýasynda garaköli dowarlaryň baş sanynyň 766 müňden gowrak artmagyna garaşylýar ...


 • 14.03.2017 • Dohada Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi bilelikdäki taslamalar üçin mümkinçilikleri görkezdi ...


 • 14.03.2017 • Ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk Dohadaky türkmen-katar işewürlik maslahatynyň esasy meseleleriniň hatarynda ...


 • 14.03.2017 • Türkmen telekeçileri Katara eksport etmäge taýýar ...


 • 11.03.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy ...


 • 10.03.2017 • Türkmen senagaty durmuş tehnikalarynyň çykarylmagyny özleşdirýär: ýurdumyzyň tozan sorujylary we elektrik demojaklary peýda bolar ...


 • 10.03.2017 • Telekeçiler azyk bolçulygyny döretmäge goşant goşýarlar ...


 • 10.03.2017 • Mermerdir granitden dürli bezeg daşlaryny çykarýan kärhananyň ümzügi ileri ...


 • 10.03.2017 • Utgaşykly dolanyşykda işlejek täze elektrik stansiýa üçin hünärmenler öňdebaryjy tejribä laýyklykda taýýarlanylar ...


 • 09.03.2017 • Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda iki esasly polipropilen plýonka çykarmaga taýýarlyk görülýär ...


 • 04.03.2017 • Oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýyllyk 1 göterim we 5 göterim bilen ýeňillikli karzlar berler ...


 • 04.03.2017 • Şu hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 64-si hasaba alyndy ...


 • 03.03.2017 • Paýtagtymyzda Özbegistanyň oba hojalyk tehnikalarynyň «Uzagrotehsanoatholding» paýdarlar jemgyýetiniň Tehniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy ...


 • 03.03.2017 • 2017-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýeti okgunly ösmegini dowam edýär ...


 • 02.03.2017 • «PETRONAS Carigali (Tükmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy geçen ýyl bir gije-gündizde tebugy gaz çykarmakda ýokary netije gazandy ...


 • 28.02.2017 • Ýurdumyzyň senagat toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahaty geçirildi ...


 • 27.02.2017 • Ýolbaşçy işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak özgertmeleriň netijeliligini üpjün eder ...


 • 27.02.2017 • Söwda toplumynyň edaralarynyň we telekeçilik düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahaty geçirildi ...


 • 27.02.2017 • Maliýe-ykdysady düzümleriň ýolbaşçylary gulluklaryň işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar ...


 • 27.02.2017 • Obasenagat toplumyny ösdürmekde esasy ylmy-tehnologiýa binýady hökmünde ylmy-barlag institutlarynyň orny ýokarlandyrylar ...