24 Mart 2017, 15:03 • 22.03.2017 • Türkmen alabaýy-özboluşly tohum itidir ...


 • 22.03.2017 • Döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet işgärlerini sarpalamak dabarasy geçirildi ...


 • 16.03.2017 • Hazarýaka ýurtlaryň wekilleri sebitiň serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmagyň ugurlaryna garadylar ...


 • 15.03.2017 • 18-nji martda ýazky bag ekmek çäresi başlanýar ...


 • 15.03.2017 • Göz keselleri Ylmy-kliniki merkezinde ilkinji operasiýalar şowly geçdi ...


 • 15.03.2017 • VAziada taýýarlygyň çäklerinde haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň bilermenleri Türkmenistana geldiler ...


 • 13.03.2017 • Aşgabatda innowasion lukmançylygyň usullaryny işjeň ulanmaga gönükdirilen ýörüte ýygnak öz işine başlady ...


 • 13.03.2017 • «Uly bilermenleriň gullugynyň» çäklerindäki bilelikdäki taslama- türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ugurlarynyň biridir ...


 • 11.03.2017 • Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär ...


 • 11.03.2017 • Aşgabatda innowasiýa tehnologiýaly stomatologiýa we oftalmologiýa ylmy merkezleri açyldy ...


 • 10.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti arassa ganly ahalteke bedewleriniň katalogyny döredip başlamalydygyny tabşyrdy ...


 • 09.03.2017 • Durmuş ähmiýetli nobatdaky täze binanyň düýbi tutuldy ...


 • 09.03.2017 • Paýtagtymyzda köpgatly awtoduralgalaryň ulgamy döredilýär ...


 • 08.03.2017 • 8-nji martda «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan eneleri sarpalamak çäresi geçirildi ...


 • 07.03.2017 • Köp çagaly maşgalalara döwlet Baştutanymyz adyndan täze öýleriň açarlary gowşuryldy ...


 • 06.03.2017 • Amyderýanyň üstünden geçýän köprüleriň açylmagynyň öň ýanynda bu waka bagyşlanyp owadan bezelen neşir çapdan çykdy ...


 • 06.03.2017 • Daşoguz şäherinde köp otagly ýaşaýyş jaýlarynyň ýene ikisi bina edildi ...


 • 03.03.2017 • Jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgeleri pugtalanýar ...


 • 03.03.2017 • 18-nji martda ählihalk bag ekmek ýowary geçiriler ...


 • 01.03.2017 • Paýtagtymyzyň «Berkarar» söwda merkezinde Aziada-2017-niň resmi tumarynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy ...


 • 28.02.2017 • Türkmenistanyň ýolagçy howa ulaglarynyň üsti täze «Boing» bilen ýetirildi ...


 • 26.02.2017 • Minskidäki Türkmen-Belorus söwda öýi alyjylaryň arasynda meşhurlyga eýe boldy ...


 • 25.02.2017 • Durmuş ulgamynyň pudaklarynyň maglumatlaşdyrylmagy-milli ösüşiň ileri tutulýan ugry ...


 • 20.02.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy ...


 • 11.02.2017 • Paýtagtymyzda täze binalaryň açylyş dabaralary ...


 • 06.02.2017 • Daşoguzly telekeçiler welaýat merkezinde iri söwda-dynç alyş toplumyny gurýarlar ...


 • 06.02.2017 • «TürkmenÄlem 52.00E» milli aragatnaşyk hemrasy alysdaky obalary ykjam aragatnaşyk we internet bilen üpjün etdi ...


 • 03.02.2017 • Balkan welaýatynda durmuş özgertmeleri strategiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär ...


 • 02.02.2017 • Suwly-batga ýerleri saklap galmak Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir ...


 • 02.02.2017 • Daşoguzda aýratyn durmuş derejeli täze gurluşygyň düýbi tutuldy ...


 • 01.02.2017 • Mary welaýatynyň merkezinde mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenen täze dört gatly ýaşaýyş jaýynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy ...


 • 31.01.2017 • Täze ýaşaýyş jaýynyň düýbüniň tutulyşy ...


 • 29.01.2017 • Balkanabatda maýyplar üçin mugt ýaşaýyş jaýlarynyň köp öýli jaýlaryň gurluşygyna girişildi ...


 • 28.01.2017 • Ahal welaýatynda durmuş goraglylygyna mätäçler üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşugyna başlandy ...


 • 25.01.2017 • Paýtagtymyzda nobatdaky täze gurluşyklaryň — köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň dördüsiniň hem-de Parahat—7 kiçi etrapçasynda çagalar bagynyň açylyş dabaralary boldy ...


 • 24.01.2017 • Paýtagtymyzda ýol-ulag düzüminiň hem-de monumental binagärligiň täze döwrebap desgalarynyň açylyş dabaralary boldy ...


 • 24.01.2017 • Paýtagtymyzda her biri 240 orunlyk köp gatly awtoduralgalaryň hem 3-si ulanmaga berildi ...


 • 24.01.2017 • Gypjakda özboluşly däp-dessurlaryň, ruhy gymmatlyklaryň saklanylmagyna hem-de olaryň dowamatlylygyna bagyşlanan maslahat geçirildi ...


 • 22.01.2017 • Ýurdumyzyň iň oňat etrabyna sylag gowşuryldy ...


 • 21.01.2017 • Pudagara toparyň mejlisi ...