25 Fewral 2017, 05:37 • 20.02.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy ...


 • 11.02.2017 • Paýtagtymyzda täze binalaryň açylyş dabaralary ...


 • 06.02.2017 • Daşoguzly telekeçiler welaýat merkezinde iri söwda-dynç alyş toplumyny gurýarlar ...


 • 06.02.2017 • «TürkmenÄlem 52.00E» milli aragatnaşyk hemrasy alysdaky obalary ykjam aragatnaşyk we internet bilen üpjün etdi ...


 • 03.02.2017 • Balkan welaýatynda durmuş özgertmeleri strategiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär ...


 • 02.02.2017 • Suwly-batga ýerleri saklap galmak Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir ...


 • 02.02.2017 • Daşoguzda aýratyn durmuş derejeli täze gurluşygyň düýbi tutuldy ...


 • 01.02.2017 • Mary welaýatynyň merkezinde mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenen täze dört gatly ýaşaýyş jaýynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy ...


 • 31.01.2017 • Täze ýaşaýyş jaýynyň düýbüniň tutulyşy ...


 • 29.01.2017 • Balkanabatda maýyplar üçin mugt ýaşaýyş jaýlarynyň köp öýli jaýlaryň gurluşygyna girişildi ...


 • 28.01.2017 • Ahal welaýatynda durmuş goraglylygyna mätäçler üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşugyna başlandy ...


 • 25.01.2017 • Paýtagtymyzda nobatdaky täze gurluşyklaryň — köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň dördüsiniň hem-de Parahat—7 kiçi etrapçasynda çagalar bagynyň açylyş dabaralary boldy ...


 • 24.01.2017 • Paýtagtymyzda ýol-ulag düzüminiň hem-de monumental binagärligiň täze döwrebap desgalarynyň açylyş dabaralary boldy ...


 • 24.01.2017 • Paýtagtymyzda her biri 240 orunlyk köp gatly awtoduralgalaryň hem 3-si ulanmaga berildi ...


 • 24.01.2017 • Gypjakda özboluşly däp-dessurlaryň, ruhy gymmatlyklaryň saklanylmagyna hem-de olaryň dowamatlylygyna bagyşlanan maslahat geçirildi ...


 • 22.01.2017 • Ýurdumyzyň iň oňat etrabyna sylag gowşuryldy ...


 • 21.01.2017 • Pudagara toparyň mejlisi ...


 • 20.01.2017 • Lebap welaýatynda täze suw arassalaýjy desgalar toplumy işe girizildi ...


 • 15.01.2017 • Ýurdumyzda 2017-nji ýylda geiriljek bag ekmek çäresiniň çäklerinde üç million agaç nahallary oturdylar ...


 • 10.01.2017 • Bütin ýurdumyz maşka çykýar ...


 • 09.01.2017 • Ajaýyp wakanyň hormatyna dabaraly çäreler ...


 • 06.01.2017 • Demirgazyk sebitiň tarp ýerlerinde döredilen oba ilaty ýokary hilli agyz suwy bilen üpjün edilýär ...


 • 06.01.2017 • Bäş müňe golaý mekdep okuwçylary ýurdumyzyň çagalar sagaldyş merkezlerinde gyşky dynç alyşlaryny geçirýärler ...


 • 04.01.2017 • TNGIT-nda köpugurly sport-sagaldyş toplumy işleýär ...


 • 02.01.2017 • Mary welaýatynda çagalaryň gyşky dynç alşy gyzykly geçer ...


 • 01.01.2017 • Goý, her bir maşgalada bagtyýarlyk bolsun, goý, ýurdumyz bagtyýarlykdan dolsun ...


 • 27.12.2016 • Türkmenistanda ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak ulgamy döwrebaplaşdyrylýar ...


 • 24.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy ...


 • 22.12.2016 • «Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy ...


 • 21.12.2016 • Türkmenabatda köpugurly welaýat hassahanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaý toplumly lukmançylyk şäherjigi gurulýar ...


 • 21.12.2016 • Halkymyzyň beýik ruhy ýörelgelerine eýerip ...


 • 20.12.2016 • Täze ýyl dabaralaryna taýýarlyk görmek taryha girjek 2016-njy ýylyň soňky ongünlüginiň esasy meseleleriniň biridir ...


 • 18.12.2016 • ÝuNFPA-nyň Nutugy bilen tanyşdyrylyşyň çäklerinde guralan «10 ýaş: biziň geljegimiz gyzjagazlaryň şu ýaşynda kesgitlenilýär» atly fotosuratlar bäsleşiginiň jemi jemlenildi ...


 • 17.12.2016 • Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. ...


 • 16.12.2016 • Paýtagtymyzda Parahat — 7 ýaşaýyş toplumynda täze köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy ...


 • 15.12.2016 • Ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köp sanly syýahatçylyk düzümleriniň täze ugruň açylmagyna bolan gyzyklanmalary uçaryň orunlarynyň dolmagynda has-da äşgär boldy ...


 • 14.12.2016 • Jiu-jitsu ussatlarynyň hormatyna geçirilen dabara ...


 • 14.12.2016 • Türkmen-amerikan işewür hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ýoly bilen ...


 • 12.12.2016 • Hökümet edaralarynyň we raýatlyk jemgyýetleriniň wekilleri Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde jemgyýetçilik birleşikleriniň eýeleýän ornuny ara alyp maslahatlaşdylar ...


 • 10.12.2016 • Türkmenistan döwrüň ählumumy howplaryna garşy aýgytly göreşýär ...