28 Aprel 2017, 21:10 • 25.04.2017 • Daşoguzyň zyýansyzlandyrylan sargy serişdelrini öndürýän kärhanasy islegli harytlaryň görnüşini artdyrýar ...


 • 20.04.2017 • ÝeHHG-nyň Merkezi žurnalistler we döwlet işgärleri üçin okuw gurnady ...


 • 19.04.2017 • Demirgazyk sebitiň welaýat merkezinde ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlaryny gurmak maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär ...


 • 16.04.2017 • Paýtagtymyzyň täze ýaşaýyş toplumlarynda jaýlary, durmuş we ulag düzümleriniň desgalaryny ulanmaga tabşyrmaga taýýarlyk görülýär ...


 • 14.04.2017 • Jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmagyň ýolunda ...


 • 14.04.2017 • Paýtagtmyzyň gurluşygynyň 15-nji tapgyry özboluşly binagärlik çözgütleri we infrastruktura taýdan bütewiligi bilen tapawutlanýar ...


 • 13.04.2017 • Zenanlaryň arasynda ylmy işleriň milli bäsleşigi yglan edildi ...


 • 12.04.2017 • Golf-kluby we dynç alyş zolagy Aşgabadyň dynç alyş düzüminiň hataryna goşular ...


 • 12.04.2017 • Aleksandr Blohin: biz bilelikdäki tagallalar bilen russiýa-türkmen hyzmatdaşlygyna täze itergi berip bileris ...


 • 11.04.2017 • Talyplar bedenterbiýe-sagaldyş çäreleriniň bir aýlygyna işjeň gatnaşýarlar ...


 • 08.04.2017 • Katar Türkmen bedewiniň baýramçylygynyň çäklerinde geçirilýän at çapyşyklaryň sylag gaznasyny döretmäge gatnaşmaga taýýardygyny beýan etdi ...


 • 07.04.2017 • WADA bilen toplumlaýyn hyzmatdaşlyk türkmen sportunyň arassalygyny saklamaga ýardam eder ...


 • 03.04.2017 • «Türkmenhowaýollary» Gullugynyň uçarmanlar düzümi paýtagtymyzyň täze aeroport toplumynyň trenažor merkezinde hünärini ýokarlandyrýar ...


 • 01.04.2017 • Suw hojalygy ulgamynyň tapawutlanan işgärlerine döwlet baştutanynyň adyndan sowgatlar gowşuryldy ...


 • 29.03.2017 • Paýtagtymyzda nobatdaky binagärlik desgalarynyň açylyşy ...


 • 29.03.2017 • Paýtagtymyzda 240 orna niýetlenen köp derejeli awtoduralga hem ulanmaga berildi ...


 • 28.03.2017 • Türkmen lukmanlary bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň bilermenleri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň okuw merkezini halkara derejesinde ykrar etmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar ...


 • 28.03.2017 • Ýerasty pyýada geçelgeler gurulýar ...


 • 25.03.2017 • Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi ...


 • 24.03.2017 • Türkmen kazylary adam hukuklaryny goramak ulgamynda halkara tejribesini öwrenýärler ...


 • 22.03.2017 • Türkmen alabaýy-özboluşly tohum itidir ...


 • 22.03.2017 • Döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet işgärlerini sarpalamak dabarasy geçirildi ...


 • 16.03.2017 • Hazarýaka ýurtlaryň wekilleri sebitiň serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmagyň ugurlaryna garadylar ...


 • 15.03.2017 • 18-nji martda ýazky bag ekmek çäresi başlanýar ...


 • 15.03.2017 • Göz keselleri Ylmy-kliniki merkezinde ilkinji operasiýalar şowly geçdi ...


 • 15.03.2017 • VAziada taýýarlygyň çäklerinde haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň bilermenleri Türkmenistana geldiler ...


 • 13.03.2017 • Aşgabatda innowasion lukmançylygyň usullaryny işjeň ulanmaga gönükdirilen ýörüte ýygnak öz işine başlady ...


 • 13.03.2017 • «Uly bilermenleriň gullugynyň» çäklerindäki bilelikdäki taslama- türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ugurlarynyň biridir ...


 • 11.03.2017 • Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär ...


 • 11.03.2017 • Aşgabatda innowasiýa tehnologiýaly stomatologiýa we oftalmologiýa ylmy merkezleri açyldy ...


 • 10.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti arassa ganly ahalteke bedewleriniň katalogyny döredip başlamalydygyny tabşyrdy ...


 • 09.03.2017 • Durmuş ähmiýetli nobatdaky täze binanyň düýbi tutuldy ...


 • 09.03.2017 • Paýtagtymyzda köpgatly awtoduralgalaryň ulgamy döredilýär ...


 • 08.03.2017 • 8-nji martda «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan eneleri sarpalamak çäresi geçirildi ...


 • 07.03.2017 • Köp çagaly maşgalalara döwlet Baştutanymyz adyndan täze öýleriň açarlary gowşuryldy ...


 • 06.03.2017 • Amyderýanyň üstünden geçýän köprüleriň açylmagynyň öň ýanynda bu waka bagyşlanyp owadan bezelen neşir çapdan çykdy ...


 • 06.03.2017 • Daşoguz şäherinde köp otagly ýaşaýyş jaýlarynyň ýene ikisi bina edildi ...


 • 03.03.2017 • Jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgeleri pugtalanýar ...


 • 03.03.2017 • 18-nji martda ählihalk bag ekmek ýowary geçiriler ...


 • 01.03.2017 • Paýtagtymyzyň «Berkarar» söwda merkezinde Aziada-2017-niň resmi tumarynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy ...