17 Ýanwar 2017, 22:13 • 10.01.2017 • Bütin ýurdumyz maşka çykýar ...


 • 09.01.2017 • Ajaýyp wakanyň hormatyna dabaraly çäreler ...


 • 06.01.2017 • Demirgazyk sebitiň tarp ýerlerinde döredilen oba ilaty ýokary hilli agyz suwy bilen üpjün edilýär ...


 • 06.01.2017 • Bäş müňe golaý mekdep okuwçylary ýurdumyzyň çagalar sagaldyş merkezlerinde gyşky dynç alyşlaryny geçirýärler ...


 • 04.01.2017 • TNGIT-nda köpugurly sport-sagaldyş toplumy işleýär ...


 • 02.01.2017 • Mary welaýatynda çagalaryň gyşky dynç alşy gyzykly geçer ...


 • 01.01.2017 • Goý, her bir maşgalada bagtyýarlyk bolsun, goý, ýurdumyz bagtyýarlykdan dolsun ...


 • 27.12.2016 • Türkmenistanda ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak ulgamy döwrebaplaşdyrylýar ...


 • 24.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy ...


 • 22.12.2016 • «Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy ...


 • 21.12.2016 • Türkmenabatda köpugurly welaýat hassahanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaý toplumly lukmançylyk şäherjigi gurulýar ...


 • 21.12.2016 • Halkymyzyň beýik ruhy ýörelgelerine eýerip ...


 • 20.12.2016 • Täze ýyl dabaralaryna taýýarlyk görmek taryha girjek 2016-njy ýylyň soňky ongünlüginiň esasy meseleleriniň biridir ...


 • 18.12.2016 • ÝuNFPA-nyň Nutugy bilen tanyşdyrylyşyň çäklerinde guralan «10 ýaş: biziň geljegimiz gyzjagazlaryň şu ýaşynda kesgitlenilýär» atly fotosuratlar bäsleşiginiň jemi jemlenildi ...


 • 17.12.2016 • Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. ...


 • 16.12.2016 • Paýtagtymyzda Parahat — 7 ýaşaýyş toplumynda täze köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy ...


 • 15.12.2016 • Ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köp sanly syýahatçylyk düzümleriniň täze ugruň açylmagyna bolan gyzyklanmalary uçaryň orunlarynyň dolmagynda has-da äşgär boldy ...


 • 14.12.2016 • Jiu-jitsu ussatlarynyň hormatyna geçirilen dabara ...


 • 14.12.2016 • Türkmen-amerikan işewür hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ýoly bilen ...


 • 12.12.2016 • Hökümet edaralarynyň we raýatlyk jemgyýetleriniň wekilleri Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde jemgyýetçilik birleşikleriniň eýeleýän ornuny ara alyp maslahatlaşdylar ...


 • 10.12.2016 • Türkmenistan döwrüň ählumumy howplaryna garşy aýgytly göreşýär ...


 • 10.12.2016 • Täze heýkeller Aşgabadyň şaýollaryny bezedi ...


 • 09.12.2016 • Türkmanistanyň Kärdeşler arkalaşyklary mümkinçilikleri çäkli çagalar üçin haýyr-sahawat çäresini guradylar ...


 • 08.12.2016 • Üns merkezinde — sagdyn iýmitlenmek ...


 • 27.11.2016 • Hasyl baýramy mynasybetli dabaralar ...


 • 24.11.2016 • Gyrgyz lukmanlary çaganyň irki ösüşi babatda türkmen kärdeşleriniň tejribesini öwrenýärler ...


 • 23.11.2016 • Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde BMG-niň Çagalar gaznasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygyna bagyşlanyp maslahat geçirildi ...


 • 22.11.2016 • Noýabr aýynda Janly tebigatyň milli muzeýinde ýaşaýan haýwanlaryň birnäçe maşgalasynda köpelme bolup geçdi ...


 • 21.11.2016 • Aşpezlik ussatlyk sapagyna gatnaşyjylar italýan tagamlaryny taýýarlamagyň usullary bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar ...


 • 20.11.2016 • Aýry-aýry saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirildi ...


 • 17.11.2016 • Türkmen pulmonologlary öýkeniň obstruktiw keselini anyklamagyň we ony bejermegiň häzirki zaman usullaryny ara alyp maslahatlaşdylar ...


 • 15.11.2016 • Aşgabatda BSGG howandarlygynda sebitiň arassaçylyk-epidemiologiýa gulluklarynyň hünärmenleri üçin öwrediji okuw sapaklary guraldy ...


 • 08.11.2016 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň işleriniň ugurlarynyň biri hem telekeçilik başlangyçlaryny goldamak bolup durýar ...


 • 07.11.2016 • Türkmenistanda keselleriň öňüni alyş sanjymlarynyň milli kalendaryna adamyň papilloma wirusyna garşy sanjymlar girizildi ...


 • 01.11.2016 • Türkmenistanyň Merkezi bankynda milli pul birliginiň — manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 23 ýyllygyna gabatlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi ...


 • 28.10.2016 • Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan dabaralara gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlar türkmen haryt öndürijileriniň sergisine baryp gördüler ...


 • 27.10.2016 • Ata Watanymyzyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy ...


 • 26.10.2016 • «Aşgabat» köpugurly sport toplumynda ýurdumyzda bellenýän iň ajaýyp, iň naýbaşy baýrama—Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan uly baýramçylyk çykyşlary boldy ...


 • 26.10.2016 • «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitabyň rus diline terjimesiniň tanyşdyrylyşy ...


 • 24.10.2016 • Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy ...