17 Ýanwar 2017, 22:11 • 16.01.2017 • Türkmenistan-Hytaý: dostluk we döredijilik diplomatiýasynyň dabaralanmagy ...


 • 07.01.2017 • Türkmen Döwlet gurjak teatry ýaşajyk tomaşaçylar üçin täze oýunlary sahnalaşdyrdy ...


 • 06.01.2017 • Türkmen döwlet sirkiniň täze ýyl maksatnamasynda zehinli toparyň artistleriniň iň gowy çykyşlary görkezilýär ...


 • 03.01.2017 • Puşkin adyndaky drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Kinniwanjanyň başdan geçirenleri» oýny ýaşajyk aşgabatlylra täze ýyl sowgady boldy ...


 • 30.12.2016 • 2017-nji ýylda türkmen alymlary özboloşly taryhy-medeni ýadygärlik bolan Paryzdepede toplumlaýyn barlaglary dowam ederler ...


 • 24.12.2016 • Ýaş estrada aýdymçylaryň arasynda geçirilen “Ýylyň parlak ýyldyzy- 2016” atly bäsleşigiň jemi jemlenildi ...


 • 23.12.2016 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň direktory Ö. Mämmetnurow: Medeni miras – egsilmez ösüşli özgertmelere kuwwat beriji güýç ...


 • 22.12.2016 • Türkmenistanyň sungaty we binagärligi: däpler we täze usullar ...


 • 22.12.2016 • Türkmen we amerikan sazandalarynyň bilelikdäki konserti ...


 • 22.12.2016 • Taryhy-medeni miras — Watanymyzyň milli baýlygy ...


 • 21.12.2016 • Täze ýyl mynasybetli konsertler ...


 • 19.12.2016 • Dostluk konsertiniň joşguny ...


 • 18.12.2016 • Türkmen döwlet sirkinde hawýanlara baş öwrediji müsürli Hamad Kutyň gatnaşmagynda tomaşa görkezildi ...


 • 17.12.2016 • Täze ýylyň öňüsyrasynda guralýan baýramçylyk konserti Özbegistan Respublikasynyň halk artisti Ozotbek Nazarbekowyň çykyşlary bilen dowam etdi ...


 • 17.12.2016 • Türk ýyldyzy Aşgabatda ...


 • 15.12.2016 • Şahyryň sözi — halkyň kalbynyň heňi ...


 • 14.12.2016 • Filipp Kirkorow Aşgabatda geçirilýän daşary ýurt estrada ýyldyzlarynyň konsertler tapgyrynyň başyny başlady ...


 • 12.12.2016 • Maslahat köşgüniň sahnasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 21 ýyllygyna bagyşlanan döwlet konserti boldy ...


 • 08.12.2016 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty tarapyndan neşir edilýän «Miras» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy ...


 • 25.11.2016 • Köneürgenjiň arhitektura ýadygärliklerini rejelemek boýunça türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy barada ylalaşyga gol çekildi ...


 • 24.11.2016 • Suren Kýarunsyň kwartetiniň “Güýz jazy” diýlip atlandyrylýan täze programmasy aşgabadyň saz muşdaklaryna görkezildi ...


 • 23.11.2016 • Orta asyra degişli taryhy ýadygärlik bolan Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş we dikeldiş işleriniň ilkinji tapgyry tamamlandy ...


 • 21.11.2016 • Döwlet çepeçilik akademiýasynyň Sergiler zalynda Nurmuhammet Ataýewiň işleriniň ekspozisiýasy açyldy ...


 • 17.11.2016 • Baş drama teatrynda Türkmenistanyň halk artisti Fahriýa Aliýewa «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeniň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi ...


 • 17.11.2016 • Gadymy keramikanyň ajaýyp nusgalary Türkmenistanyň Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň Gaznasynyň üstüni ýetirdi ...


 • 13.11.2016 • Halkara medeni gatnaşyklar milli sungaty baýlaşdyrýar ...


 • 12.11.2016 • Paýtagtymyzyň Sergi merkezinde Nurgeldi Beknazarowyň 65 ýaşynyň dolmagyna bagyşlanyp sergi guraldy ...


 • 10.11.2016 • Özbegistan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy hem-de iki ýurduň sungat ussatlarynyň dostluk konserti boldy ...


 • 10.11.2016 • Türki medeniýetiň Halkara festiwalynyň çäklerinde Kwanju şäheriniň Aziýa medeni merkeziniň teatrynda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti boldy ...


 • 09.11.2016 • Ýurdumyzyň muzeý gymmatlyklarynyň we amaly-haşam sungatynyň sergisi Medeniýet günlerinde aýratyn ähmiýetli waka boldy ...


 • 08.11.2016 • Özbegistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy ...


 • 08.11.2016 • Türkmenistan türki medeniýetiň festiwalyna gatnaşýar ...


 • 06.11.2016 • Russiýanyň Çeperçilik akademiýasynyň Moskwadaky sergi toplumynda «Gadymy Merwiň täsin rowaýatlary» atly kitabyň tanyşdyrylyş sergisi geçirildi ...


 • 02.11.2016 • Paýtagtymyzda «Görogly» şadessanynyň dünýä medeniýetindäki orny” atly halkara ylmy maslahaty öz işine başlady ...


 • 30.10.2016 • Medeniýet we sungat — Watanymyzyň egsilmez ruhy baýlygy ...


 • 27.10.2016 • Agşamara «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada Garaşsyzlyk güni mynasybetli konsert çykyşlary boldy ...


 • 24.10.2016 • Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Arşyň nepisligi» kitaby esasynda sahna oýny goýuldy ...


 • 15.10.2016 • Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýaş aýdymçy çeper höwesjeňleriň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi ...


 • 11.10.2016 • Türkmenistanyň çeperçilik sungaty muzeýinde nakgaş Öwezdurdy Töräýewiň işleiniň sergisi açyldy ...


 • 10.10.2016 • Mukamlar köşgüniň eýwanynda tatar çeper senetkärleriniň işleriniň sergisi guraldy ...