26 Mart 2017, 00:40 • 22.03.2017 • Milli bahar baýramyna gabatlanyp, «At—myrat» atly film ýurdumyzda görkezilip başlanyldy ...


 • 21.03.2017 • Sahawatly desterhan-Nowruz baýramynyň we türkmen myhmansöýerliginiň aýrylmaz bölegidir ...


 • 20.03.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde gurnalan sergi milli nakgaşlyk mekdebiniň dürli wekilleriniň işleri bilen tanyşdyrýar ...


 • 19.03.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde 70 ýaşynyň dolmagy mynasybetli Nurat Hojagulyýewiň žiwopis we grafika eserleriniň sergisi açyldy ...


 • 18.03.2017 • Halkara Nowruz baýramy mynasybetli esasy dabaralar 21-nji martda Mary şäherinde geçiriler ...


 • 17.03.2017 • Türkmen-amerikan diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýylygy mynasybetli iki ýurduň sazandalary çykyş etdiler ...


 • 12.03.2017 • Milli aýakgabyň taryhyndan ...


 • 09.03.2017 • Türkmen Milli konserwatoriýasynda baýramçylyk konsertlei boldy ...


 • 07.03.2017 • Türkmenistanyň zenanlary konsertleriň, sergileriň, bäsleşikleriň baş gahrymanlary boldular ...


 • 05.03.2017 • Gadymy Jeýhunyň kenarynda ...


 • 03.03.2017 • Türkmen-fransuz diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli aşgabatly sungat muşdaklarynyň öňünde „Arar“ dueti çykyş etdi ...


 • 02.03.2017 • Türkmenistanyň Döwlet sirkindäki haýwanlaryň arasynda Aşnajyk atly burma şahly umga aýratyn meşhurlyk gazandy ...


 • 26.02.2017 • Ýurdumyzyň medeniýet, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň düzümleriniň öňünde durýan wezipeler boýunça iş maslahaty geçirildi ...


 • 19.02.2017 • Paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaraly konsert boldy ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Diplomatiýa işgärleriniň gününe bagyşlanan sergide rus we Günbatar Ýewropa medeniýetiniň gymmatlyklarynyň nusgalary görkezildi ...


 • 18.02.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanyp türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergisi guraldy ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Baýdak baýramyna bagyşlanan sergi açyldy ...


 • 10.02.2017 • Çeperçilik muzeýinde Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan talyplaryň işleriniň sergisi açyldy ...


 • 10.02.2017 • Minskide gurnalan halkara kitap sergi-ýarmarkasyndaky Türkmenistanyň diwarlygy oňa gatnaşýanlarda we myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi ...


 • 09.02.2017 • Ýaşajyk türkmen nakgaşlary halkara çagalar bäsleşiginde baýrakly orun eýelediler ...


 • 08.02.2017 • Eýranyň amaly-haşam sungatynyň sergisiniň tomaşaçylary Gündogar ussatlarynyň nepis eserlerine mynasyp baha berdiler ...


 • 08.02.2017 • Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet hepdeligi tamamlandy ...


 • 06.02.2017 • Paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeligi açyldy ...


 • 02.02.2017 • Çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda gurnalan sergi ýaşlaryň döredijiligine bagyşlandy ...


 • 31.01.2017 • Dostlugyň, wepalylygyň hem-de ruhubelentligiň tumary ...


 • 27.01.2017 • Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik muzeýinde Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanyp sergi açyldy ...


 • 16.01.2017 • Türkmenistan — Hytaý: dostluk we döredijilik diplomatiýasynyň dabaralanmagy ...


 • 07.01.2017 • Türkmen Döwlet gurjak teatry ýaşajyk tomaşaçylar üçin täze oýunlary sahnalaşdyrdy ...


 • 06.01.2017 • Türkmen döwlet sirkiniň täze ýyl maksatnamasynda zehinli toparyň artistleriniň iň gowy çykyşlary görkezilýär ...


 • 03.01.2017 • Puşkin adyndaky drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Kinniwanjanyň başdan geçirenleri» oýny ýaşajyk aşgabatlylra täze ýyl sowgady boldy ...


 • 30.12.2016 • 2017-nji ýylda türkmen alymlary özboloşly taryhy-medeni ýadygärlik bolan Paryzdepede toplumlaýyn barlaglary dowam ederler ...


 • 24.12.2016 • Ýaş estrada aýdymçylaryň arasynda geçirilen “Ýylyň parlak ýyldyzy- 2016” atly bäsleşigiň jemi jemlenildi ...


 • 23.12.2016 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň direktory Ö. Mämmetnurow: Medeni miras – egsilmez ösüşli özgertmelere kuwwat beriji güýç ...


 • 22.12.2016 • Türkmenistanyň sungaty we binagärligi: däpler we täze usullar ...


 • 22.12.2016 • Türkmen we amerikan sazandalarynyň bilelikdäki konserti ...


 • 22.12.2016 • Taryhy-medeni miras — Watanymyzyň milli baýlygy ...


 • 21.12.2016 • Täze ýyl mynasybetli konsertler ...


 • 19.12.2016 • Dostluk konsertiniň joşguny ...


 • 18.12.2016 • Türkmen döwlet sirkinde hawýanlara baş öwrediji müsürli Hamad Kutyň gatnaşmagynda tomaşa görkezildi ...


 • 17.12.2016 • Täze ýylyň öňüsyrasynda guralýan baýramçylyk konserti Özbegistan Respublikasynyň halk artisti Ozotbek Nazarbekowyň çykyşlary bilen dowam etdi ...