25 Fewral 2017, 05:37 • 19.02.2017 • Paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaraly konsert boldy ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Diplomatiýa işgärleriniň gününe bagyşlanan sergide rus we Günbatar Ýewropa medeniýetiniň gymmatlyklarynyň nusgalary görkezildi ...


 • 18.02.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanyp türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergisi guraldy ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Baýdak baýramyna bagyşlanan sergi açyldy ...


 • 10.02.2017 • Çeperçilik muzeýinde Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan talyplaryň işleriniň sergisi açyldy ...


 • 10.02.2017 • Minskide gurnalan halkara kitap sergi-ýarmarkasyndaky Türkmenistanyň diwarlygy oňa gatnaşýanlarda we myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi ...


 • 09.02.2017 • Ýaşajyk türkmen nakgaşlary halkara çagalar bäsleşiginde baýrakly orun eýelediler ...


 • 08.02.2017 • Eýranyň amaly-haşam sungatynyň sergisiniň tomaşaçylary Gündogar ussatlarynyň nepis eserlerine mynasyp baha berdiler ...


 • 08.02.2017 • Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet hepdeligi tamamlandy ...


 • 06.02.2017 • Paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeligi açyldy ...


 • 02.02.2017 • Çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda gurnalan sergi ýaşlaryň döredijiligine bagyşlandy ...


 • 31.01.2017 • Dostlugyň, wepalylygyň hem-de ruhubelentligiň tumary ...


 • 27.01.2017 • Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik muzeýinde Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanyp sergi açyldy ...


 • 16.01.2017 • Türkmenistan — Hytaý: dostluk we döredijilik diplomatiýasynyň dabaralanmagy ...


 • 07.01.2017 • Türkmen Döwlet gurjak teatry ýaşajyk tomaşaçylar üçin täze oýunlary sahnalaşdyrdy ...


 • 06.01.2017 • Türkmen döwlet sirkiniň täze ýyl maksatnamasynda zehinli toparyň artistleriniň iň gowy çykyşlary görkezilýär ...


 • 03.01.2017 • Puşkin adyndaky drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Kinniwanjanyň başdan geçirenleri» oýny ýaşajyk aşgabatlylra täze ýyl sowgady boldy ...


 • 30.12.2016 • 2017-nji ýylda türkmen alymlary özboloşly taryhy-medeni ýadygärlik bolan Paryzdepede toplumlaýyn barlaglary dowam ederler ...


 • 24.12.2016 • Ýaş estrada aýdymçylaryň arasynda geçirilen “Ýylyň parlak ýyldyzy- 2016” atly bäsleşigiň jemi jemlenildi ...


 • 23.12.2016 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň direktory Ö. Mämmetnurow: Medeni miras – egsilmez ösüşli özgertmelere kuwwat beriji güýç ...


 • 22.12.2016 • Türkmenistanyň sungaty we binagärligi: däpler we täze usullar ...


 • 22.12.2016 • Türkmen we amerikan sazandalarynyň bilelikdäki konserti ...


 • 22.12.2016 • Taryhy-medeni miras — Watanymyzyň milli baýlygy ...


 • 21.12.2016 • Täze ýyl mynasybetli konsertler ...


 • 19.12.2016 • Dostluk konsertiniň joşguny ...


 • 18.12.2016 • Türkmen döwlet sirkinde hawýanlara baş öwrediji müsürli Hamad Kutyň gatnaşmagynda tomaşa görkezildi ...


 • 17.12.2016 • Täze ýylyň öňüsyrasynda guralýan baýramçylyk konserti Özbegistan Respublikasynyň halk artisti Ozotbek Nazarbekowyň çykyşlary bilen dowam etdi ...


 • 17.12.2016 • Türk ýyldyzy Aşgabatda ...


 • 15.12.2016 • Şahyryň sözi — halkyň kalbynyň heňi ...


 • 14.12.2016 • Filipp Kirkorow Aşgabatda geçirilýän daşary ýurt estrada ýyldyzlarynyň konsertler tapgyrynyň başyny başlady ...


 • 12.12.2016 • Maslahat köşgüniň sahnasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 21 ýyllygyna bagyşlanan döwlet konserti boldy ...


 • 08.12.2016 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty tarapyndan neşir edilýän «Miras» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy ...


 • 25.11.2016 • Köneürgenjiň arhitektura ýadygärliklerini rejelemek boýunça türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy barada ylalaşyga gol çekildi ...


 • 24.11.2016 • Suren Kýarunsyň kwartetiniň “Güýz jazy” diýlip atlandyrylýan täze programmasy aşgabadyň saz muşdaklaryna görkezildi ...


 • 23.11.2016 • Orta asyra degişli taryhy ýadygärlik bolan Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş we dikeldiş işleriniň ilkinji tapgyry tamamlandy ...


 • 21.11.2016 • Döwlet çepeçilik akademiýasynyň Sergiler zalynda Nurmuhammet Ataýewiň işleriniň ekspozisiýasy açyldy ...


 • 17.11.2016 • Baş drama teatrynda Türkmenistanyň halk artisti Fahriýa Aliýewa «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeniň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi ...


 • 17.11.2016 • Gadymy keramikanyň ajaýyp nusgalary Türkmenistanyň Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň Gaznasynyň üstüni ýetirdi ...


 • 13.11.2016 • Halkara medeni gatnaşyklar milli sungaty baýlaşdyrýar ...


 • 12.11.2016 • Paýtagtymyzyň Sergi merkezinde Nurgeldi Beknazarowyň 65 ýaşynyň dolmagyna bagyşlanyp sergi guraldy ...