27 Aprel 2017, 15:52 • 26.04.2017 • Çeperçilik akademiýasynyň sergi merkezinde ahalteke bedewine bagyşlanan döredijilik bäsleşigi geçirildi ...


 • 24.04.2017 • Türkmen milli konserwatoriýasynyň Kiçi zalynda Fortepýano sazlarynyň festiwaly açyldy ...


 • 21.04.2017 • Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Medeniýet günleri şu ýylyň 3-5-nji maýynda geçiriler ...


 • 20.04.2017 • Aşgabatda ahalteke belewlerine bagyşlanylan döredijilik işleriniň sergisi açyldy ...


 • 13.04.2017 • A.S. Puşkin adyndaky rus drama teatrynda «Andro we Sandro» atly täze oýun sahnalaşdyryldy ...


 • 09.04.2017 • “Dagyň depesine çykmak” taslamasyna gatnaşyjylar “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasyna baryp gördüler ...


 • 07.04.2017 • Çeperçilik akademiýasynyň sergi merkezinde Aziada-2017-ä bagyşlanan eserleriň sergisi açyldy ...


 • 04.04.2017 • Gratografiýa usulynda işleýän nakgaş Alymjan Işangulyýew täze eserini V Aziada bagyşlady ...


 • 04.04.2017 • Döwlet muzeýinde ýerleri emeli usulda suwaryş medeniýetine bagyşanan sergi açyldy ...


 • 03.04.2017 • Arheologlar we dikeldijiler gadymy Paryzdepe şäherinde rejeleýiş işlerini geçirýärler ...


 • 02.04.2017 • Türkmenistanyň döwlet sirkinde Russiýanyň artistleri çykyş edýärler ...


 • 02.04.2017 • Türkmenistanda «Suw damjasy-altyn dänesi» baýramçylygy dabaraly ýagdaýda bellenildi ...


 • 02.04.2017 • Cepercilik sungaty muzeýinde acylan sergi «Suw damjasy-altyn dänesi» baýramyna bagyşlandy ...


 • 30.03.2017 • Ýurdumyzyň ussat ýaş aýdymçy-sazandalary belli boldy ...


 • 28.03.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde «Meksika: medeniýetleriň köpdürliligi» atly sergi açyldy ...


 • 26.03.2017 • Türkmen-koreý diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli iki ýurduň sungat ussatlarynyň konserti boldy ...


 • 24.03.2017 • Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynda Çingiz Aýtmatowyň «Elwan ýaglykly serwim» powesti boýunça oýun sahnalaşdyrylýar ...


 • 22.03.2017 • Milli bahar baýramyna gabatlanyp, «At—myrat» atly film ýurdumyzda görkezilip başlanyldy ...


 • 21.03.2017 • Sahawatly desterhan-Nowruz baýramynyň we türkmen myhmansöýerliginiň aýrylmaz bölegidir ...


 • 20.03.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde gurnalan sergi milli nakgaşlyk mekdebiniň dürli wekilleriniň işleri bilen tanyşdyrýar ...


 • 19.03.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde 70 ýaşynyň dolmagy mynasybetli Nurat Hojagulyýewiň žiwopis we grafika eserleriniň sergisi açyldy ...


 • 18.03.2017 • Halkara Nowruz baýramy mynasybetli esasy dabaralar 21-nji martda Mary şäherinde geçiriler ...


 • 17.03.2017 • Türkmen-amerikan diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýylygy mynasybetli iki ýurduň sazandalary çykyş etdiler ...


 • 12.03.2017 • Milli aýakgabyň taryhyndan ...


 • 09.03.2017 • Türkmen Milli konserwatoriýasynda baýramçylyk konsertlei boldy ...


 • 07.03.2017 • Türkmenistanyň zenanlary konsertleriň, sergileriň, bäsleşikleriň baş gahrymanlary boldular ...


 • 05.03.2017 • Gadymy Jeýhunyň kenarynda ...


 • 03.03.2017 • Türkmen-fransuz diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli aşgabatly sungat muşdaklarynyň öňünde „Arar“ dueti çykyş etdi ...


 • 02.03.2017 • Türkmenistanyň Döwlet sirkindäki haýwanlaryň arasynda Aşnajyk atly burma şahly umga aýratyn meşhurlyk gazandy ...


 • 26.02.2017 • Ýurdumyzyň medeniýet, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň düzümleriniň öňünde durýan wezipeler boýunça iş maslahaty geçirildi ...


 • 19.02.2017 • Paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaraly konsert boldy ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Diplomatiýa işgärleriniň gününe bagyşlanan sergide rus we Günbatar Ýewropa medeniýetiniň gymmatlyklarynyň nusgalary görkezildi ...


 • 18.02.2017 • Çeperçilik sungaty muzeýinde Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanyp türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergisi guraldy ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Baýdak baýramyna bagyşlanan sergi açyldy ...


 • 10.02.2017 • Çeperçilik muzeýinde Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan talyplaryň işleriniň sergisi açyldy ...


 • 10.02.2017 • Minskide gurnalan halkara kitap sergi-ýarmarkasyndaky Türkmenistanyň diwarlygy oňa gatnaşýanlarda we myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi ...


 • 09.02.2017 • Ýaşajyk türkmen nakgaşlary halkara çagalar bäsleşiginde baýrakly orun eýelediler ...


 • 08.02.2017 • Eýranyň amaly-haşam sungatynyň sergisiniň tomaşaçylary Gündogar ussatlarynyň nepis eserlerine mynasyp baha berdiler ...


 • 08.02.2017 • Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet hepdeligi tamamlandy ...


 • 06.02.2017 • Paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeligi açyldy ...