17 Ýanwar 2017, 22:12 • 26.12.2016 • Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyplary ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen olimpiýadanyň ýeňijileri ...


 • 16.12.2016 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ikinji ýyl talyby Selbi Myradowa rus dili boýunça II Bütinrussiýa olimpiýadasynda ýeňiş gazandy ...


 • 14.12.2016 • Türkmenabatly ýaşajyk zehinler halkara internet-olimpiýadasynlarynda ýeňiş gazandylar ...


 • 22.11.2016 • Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň dördüsinde owgan raýatlarynyň 26-sy muzdsuz ýokary bilim alýarlar ...


 • 21.11.2016 • Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahata taýýarlyk görmegiň çäklerinde Magtymguly adyndaky TDU meýletinçiler üçin ýörite sapak geçirildi ...


 • 17.11.2016 • Halkara nebit we gaz uniwersiteti dünýäniň esasy ylym-bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär ...


 • 16.11.2016 • Halkara nebit we gaz uniwersitetinde talyplar we mugallymlar üçin iňlis dili sapaklary gurnaldy ...


 • 26.10.2016 • «Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak» atly çärýekde bir gezek neşir edilýän žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy ...


 • 13.10.2016 • Ýurdumyzyň ýokary we orta okuw jaýlaryna köpdillilik üstünlikli ornaşdyrylýar ...


 • 11.10.2016 • Türkmen tebigatynyň ajaýyp künjekleriniň birinde – Garaýalçyda – ylmy-usulyýet ekspedisiýasy guraldy ...


 • 10.10.2016 • Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Ýaponiýanyň medeniýet-bilim merkezi açyldy ...


 • 02.10.2016 • Türkmenistan suw-ekologiýa wezipelerini çözmekde ylmy çemeleşmesini görkezýär ...


 • 23.09.2016 • Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary internet-žurnalistika boýunça treninge gatnaşdylar ...


 • 14.09.2016 • Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň ýanyndaky Aşgabadyň agrosenagat orta hünär okuw mekdebine 5 ýyl boldy ...


 • 09.09.2016 • Aýratyn zehinli çagalar mekdep-internatynda halkara olimpiýadalarynyň ýeňijileri mübäreklendi ...


 • 01.09.2016 • Türkmenistanyň okuw mekdepleriniň ählisinde täze 2016-2017-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyran ilkinji jaň ýaňlandy ...


 • 30.08.2016 • Paýtagtyň “Orlan” hususy kärhanasynyň hünärmenleri ýaş iňlis diliniň muşdaklary üçin ussatlyk sapagyny geçdiler ...


 • 29.08.2016 • Türkmenistanda ozon gatlagyny döwýän maddalar boýunça Monreal protokolynyň düzgünleri amala aşyrylýar ...


 • 26.08.2016 • Ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine nobatdaky giriş möwsümi tamamlanýar ...


 • 25.08.2016 • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň buýurmasy boýunça Türkmen döwlet neşirýat gullugy täze okuw kitaplaryny çykardy ...


 • 22.08.2016 • 1- nji sentýabrda – Bilimler we talyp ýaşlar güni Türkmenistanda bilim edaralarynyň 25-si açylar ...


 • 19.08.2016 • Köpetdag döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyl doldy ...


 • 11.08.2016 • Türkmenistan Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramaga täzeçe çemeleşmegi teklip edýär ...


 • 10.08.2016 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň hünärmenleri ylmy ekspedisiýanyň maglumatlaryny toparlara bölýärler ...


 • 08.08.2016 • Awgust aýynyň başlanmagy bilen, ýurduň ähli ýerinde okuwçylaryň harytlarynyň giň görnüşini hödürleýän “mekdep bazarlary” açyldy ...


 • 01.08.2016 • Şu ýyl ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine talyplaryň 7 müň 256-syny kabul etmek göz öňünde tutulýar ...


 • 29.07.2016 • Ýurduň orta we ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin resminamalary kabul edişlik tamamlanýar ...


 • 27.07.2016 • Dermanlyk ösümlikler – adam saglygyna oňaýly täsir edýän biologiki işjeň maddalara eýdir ...


 • 26.07.2016 • Türkmenistanyň täze ýokary okuw mekdebi: Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti ...


 • 19.07.2016 • Türkmenistanda nobatdaky ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul ediş möwsümi badalga aldy ...


 • 16.07.2016 • Galla baýramy mynasybetli ylmy-amaly maslahat ...


 • 28.06.2016 • Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda Malaýziýanyň Bilim hyzmatlarynyň sergisi geçirildi ...


 • 27.06.2016 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gutardyş dabaralary geçirildi ...


 • 27.06.2016 • Halkara Nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary – Gazagystanda geçirilen halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijileri ...


 • 23.06.2016 • Türkmen paýtagtynyň landşaft arhitekturasy seýilbag zolaklarynyň bezegine öwrülen ekzotiki ösümlikleriň köp dürliligi bilen guwandyrýar ...


 • 14.06.2016 • Tokionyň daşary ýurt dilleri uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlandy ...


 • 12.06.2016 • Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramaklarynda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça her ýylda geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy ...


 • 09.06.2016 • Halkara ösüş we ynsanperwer uniwersitetinde robotlary dolandyrmak we programmalaşdyrmak boýunça bäsleşik geçirildi ...


 • 07.06.2016 • D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda orta mekdepleriň ýapon dilleri okadýan mugallymlar üçin nobatdaky kämilleşdiriş okuwlary geçirildi ...


 • 03.06.2016 • Hazar döwlet tebigy goraghanasynyň elektron kartasyny döretmek üçin maglumatlary ýygnamak boýunça ylmy ekspedisiýa tamamlandy ...