26 Mart 2017, 00:40 • 18.03.2017 • Belorus döwlet uniwersitetiniň halkara gatnaşyklary fakultetiniň esasy hünärmenleri türkmen talyplaryna sapak berdiler ...


 • 17.03.2017 • V Aziada goaýlaşdygy saýy ýokary okuw mekdeplerindäki Meýletinler merkezleriniň işi işjeňleşýär ...


 • 09.03.2017 • Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary halkara aň-paýhas bäsleşiklerinde üstünlik gazanýarlar ...


 • 06.03.2017 • Türkmen talyplary halkara matematika ders bäsleşiginiň bürünç baýragynyň eýeleri ...


 • 02.03.2017 • Aziada-2017-ä bagyşlanan çagalar suratlarynyň bäsleşiginiň jemi jemlendi ...


 • 22.02.2017 • Ýokary okuw mekdeplerinde we ylmy-barlag institutlarynda Ýaş alymlar geňeşleri döredildi ...


 • 22.02.2017 • Daşoguz welaýatynda ýokary synp mekdep okuwçylary, talyplar we mugallymlar meýletinler işine taýýarlanýarlar ...


 • 15.02.2017 • HYYweÖU-niň talyplary robot tehnikasy boýunça abraýly halkara bäsleşiginde ýeňiş gazandylar ...


 • 14.02.2017 • Ildeşimiz ylmy işleriň VI Halkara olimpiadasynda kümüş baýraga mynasyp boldy ...


 • 10.02.2017 • Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň talyplary halkara meýletinler hereketine işjeň gatnaşýarlar ...


 • 08.02.2017 • Geologiýa muzeýi Türkmenistanyň ýerasty baýlyklary bilen tanyşdyrýar ...


 • 04.02.2017 • Ýaş alymlar merkeziniň birinji mejlisinde innowasion bilimiň ugurlary we ylymda dowamatlylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy ...


 • 20.01.2017 • Türkmen okuwçylary Halkara Žautyk olimpiadasynda şowly çykyş etdiler ...


 • 16.01.2017 • Aşgabadyň mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary Aziada-2017-de meýletinler bolmaga işjeň taýýarlanýarlar ...


 • 26.12.2016 • Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyplary ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen olimpiýadanyň ýeňijileri ...


 • 16.12.2016 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ikinji ýyl talyby Selbi Myradowa rus dili boýunça II Bütinrussiýa olimpiýadasynda ýeňiş gazandy ...


 • 14.12.2016 • Türkmenabatly ýaşajyk zehinler halkara internet-olimpiýadasynlarynda ýeňiş gazandylar ...


 • 22.11.2016 • Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň dördüsinde owgan raýatlarynyň 26-sy muzdsuz ýokary bilim alýarlar ...


 • 21.11.2016 • Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahata taýýarlyk görmegiň çäklerinde Magtymguly adyndaky TDU meýletinçiler üçin ýörite sapak geçirildi ...


 • 17.11.2016 • Halkara nebit we gaz uniwersiteti dünýäniň esasy ylym-bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär ...


 • 16.11.2016 • Halkara nebit we gaz uniwersitetinde talyplar we mugallymlar üçin iňlis dili sapaklary gurnaldy ...


 • 26.10.2016 • «Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak» atly çärýekde bir gezek neşir edilýän žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy ...


 • 13.10.2016 • Ýurdumyzyň ýokary we orta okuw jaýlaryna köpdillilik üstünlikli ornaşdyrylýar ...


 • 11.10.2016 • Türkmen tebigatynyň ajaýyp künjekleriniň birinde – Garaýalçyda – ylmy-usulyýet ekspedisiýasy guraldy ...


 • 10.10.2016 • Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Ýaponiýanyň medeniýet-bilim merkezi açyldy ...


 • 02.10.2016 • Türkmenistan suw-ekologiýa wezipelerini çözmekde ylmy çemeleşmesini görkezýär ...


 • 23.09.2016 • Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary internet-žurnalistika boýunça treninge gatnaşdylar ...


 • 14.09.2016 • Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň ýanyndaky Aşgabadyň agrosenagat orta hünär okuw mekdebine 5 ýyl boldy ...


 • 09.09.2016 • Aýratyn zehinli çagalar mekdep-internatynda halkara olimpiýadalarynyň ýeňijileri mübäreklendi ...


 • 01.09.2016 • Türkmenistanyň okuw mekdepleriniň ählisinde täze 2016-2017-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyran ilkinji jaň ýaňlandy ...


 • 30.08.2016 • Paýtagtyň “Orlan” hususy kärhanasynyň hünärmenleri ýaş iňlis diliniň muşdaklary üçin ussatlyk sapagyny geçdiler ...


 • 29.08.2016 • Türkmenistanda ozon gatlagyny döwýän maddalar boýunça Monreal protokolynyň düzgünleri amala aşyrylýar ...


 • 26.08.2016 • Ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine nobatdaky giriş möwsümi tamamlanýar ...


 • 25.08.2016 • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň buýurmasy boýunça Türkmen döwlet neşirýat gullugy täze okuw kitaplaryny çykardy ...


 • 22.08.2016 • 1- nji sentýabrda – Bilimler we talyp ýaşlar güni Türkmenistanda bilim edaralarynyň 25-si açylar ...


 • 19.08.2016 • Köpetdag döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyl doldy ...


 • 11.08.2016 • Türkmenistan Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramaga täzeçe çemeleşmegi teklip edýär ...


 • 10.08.2016 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň hünärmenleri ylmy ekspedisiýanyň maglumatlaryny toparlara bölýärler ...


 • 08.08.2016 • Awgust aýynyň başlanmagy bilen, ýurduň ähli ýerinde okuwçylaryň harytlarynyň giň görnüşini hödürleýän “mekdep bazarlary” açyldy ...


 • 01.08.2016 • Şu ýyl ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine talyplaryň 7 müň 256-syny kabul etmek göz öňünde tutulýar ...