27 Aprel 2017, 15:52 • 26.04.2017 • Köpetdag şaýolunyň ugry boýunça atly marafon geçirildi ...


 • 26.04.2017 • Agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň dördünji guni biziň toparyrmyz iki kümüş we bir bürünç medala eýe boldy ...


 • 26.04.2017 • Kikboksingiň milli mekdebiniň wekilleri Aziýa çempionatynyň birinji gününi üstünlikli tamamladylar ...


 • 25.04.2017 • Agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň üçünji güni medallaryň toplumynyň ikisi ugrunda güýç synanyşyldy ...


 • 24.04.2017 • Türkmen agyr atletikaçylarynyň iki bürünç medaly ...


 • 23.04.2017 • Aşgabatda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi ...


 • 23.04.2017 • Aziýanyň iň güýçli agyr atletikaçylary türkmen paýtagtyna ýygnandy ...


 • 22.04.2017 • Aşgabatda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi ...


 • 16.04.2017 • Iňlis-amerikan şaşkasy boýunça Milli ýaryş öňde boljak dünýä çempionatyna gatnaşjaklary kesgitledi ...


 • 16.04.2017 • Olimpiýa şäherjiginiň Söweş sungatlary toplumynda Aleksandr Lebzýak boks boýunça görkezme türgenleşigini geçirdi ...


 • 11.04.2017 • Türkmen küştçileri ýetginjekleriň arasyndaky Aziýa çempionatynda alty medaly gazandylar ...


 • 10.04.2017 • “Şir” topary hokkeý boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň ýeňijisi boldy ýaryşlar ...


 • 10.04.2017 • Paýtagtymyzyň topary kabaddi boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy ...


 • 08.04.2017 • Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginde “Harlem Wizards” toparynyň gatnaşmagynda basketbol tomaşasy geçirildi ...


 • 03.04.2017 • Ýaş türkmen küştçimiz Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi ...


 • 30.03.2017 • Türkmen woleýbolçylary Aziýanyň merkezi sebitiniň çempionatynyň kümüş baýragynyň eýeleri ...


 • 29.03.2017 • Gylyçlaşmak boýunça ussat türgenlerimiz ýene bir medala mynasyp boldular ...


 • 28.03.2017 • Almatyda bolsa, gylyçlaşyjylaryň ýaryşlary dowam edýär ...


 • 28.03.2017 • Çehiýanyň paýtagty Praga şäherinde adaty karate boýunça ýaryş geçirildi ...


 • 27.03.2017 • Duşak dagy boýunça belentlikdäki ýaryş skaýranning möwsümini açdy ...


 • 27.03.2017 • Gylyçlaşmak boýunça «Alatau gylyçlary» halkara ýaryşynda türkmenistanlylar üstünlikli çkyş edýärler ...


 • 27.03.2017 • Budapeştde geçirilen ýaryşda türkmen küştçileri iki altyn we bir kümüş medaly aldylar ...


 • 27.03.2017 • Kikboksing boýunça türkmen türgenleri Rigada halkara ýaryşynda üstünlikli çykyş etdiler ...


 • 27.03.2017 • Türkmenistanlylar garyşyk başa-baş göreş boýunça dünýä çempionatynda ýedi altyn medala eýe boldular ...


 • 27.03.2017 • Türkmen woleýbolçylary Aziýanyň merkezi sebitiniň çempionatynyň finalyna çykdylar ...


 • 26.03.2017 • Türkmen futbolçylarynyň ýeňşi ...


 • 25.03.2017 • Ýaşajyk türkmen konkiçisi Grazda Bütindünýä gyşky ýörite olimpiýa oýunlarynda altyn medala mynasyp boldy ...


 • 25.03.2017 • Moskwada geçirilen sambo boýunça dünýäniň kubogy ugrundaky ýaryşlarda türmen türgenleri ýedi medala eýe boldular ...


 • 19.03.2017 • Jiu-jitsu boýunça türkmen ussatlarynyň dört medaly ...


 • 17.03.2017 • «Dagyň depesine çykmak» taslamasy ýylyň esasy sport wakasyna çenli ýarym ýylyň galandygyny belledi ...


 • 12.03.2017 • Türkmen küştçüleriniň nobatdaky üstünligi ...


 • 03.03.2017 • Gyşky Aziadanyň ýeňijileri Watanymyza gaýdyp geldiler ...


 • 28.02.2017 • Oýunlaryň başlanmagyna 200 gün galanda Aziada—2017-NIŇ nyşany Duşakerikdag gerşine galdyryldy ...


 • 27.02.2017 • Awtoýaryş boýunça dünýäniň Kubogy ugrundaky ýaryşda gazanylan bürünç medal ...


 • 27.02.2017 • Sport tanslary boýunça türgenlerimiz ikinji orny eýeledi ...


 • 27.02.2017 • Küşt boýunça halkara ýaryşda gazanylan kümüş medal ...


 • 27.02.2017 • Türkmen karateçileri Berlinde bir altyn we dört bürünç medala eýe boldular ...


 • 26.02.2017 • Türkmen türgenleri bouling boýunça «Almaty Kap—2017» halkara ýaryşynda bürünç medala mynasyp boldular ...


 • 26.02.2017 • Türkmen hokkeýçileriniň Ýaponiýada gazanan üstünlikleri ...


 • 26.02.2017 • Taekwondoçylarymyzyň BAE-de gazanan medallary ...