26 Mart 2017, 00:39 • 19.03.2017 • Jiu-jitsu boýunça türkmen ussatlarynyň dört medaly ...


 • 17.03.2017 • «Dagyň depesine çykmak» taslamasy ýylyň esasy sport wakasyna çenli ýarym ýylyň galandygyny belledi ...


 • 12.03.2017 • Türkmen küştçüleriniň nobatdaky üstünligi ...


 • 03.03.2017 • Gyşky Aziadanyň ýeňijileri Watanymyza gaýdyp geldiler ...


 • 28.02.2017 • Oýunlaryň başlanmagyna 200 gün galanda Aziada—2017-NIŇ nyşany Duşakerikdag gerşine galdyryldy ...


 • 27.02.2017 • Awtoýaryş boýunça dünýäniň Kubogy ugrundaky ýaryşda gazanylan bürünç medal ...


 • 27.02.2017 • Sport tanslary boýunça türgenlerimiz ikinji orny eýeledi ...


 • 27.02.2017 • Küşt boýunça halkara ýaryşda gazanylan kümüş medal ...


 • 27.02.2017 • Türkmen karateçileri Berlinde bir altyn we dört bürünç medala eýe boldular ...


 • 26.02.2017 • Türkmen türgenleri bouling boýunça «Almaty Kap—2017» halkara ýaryşynda bürünç medala mynasyp boldular ...


 • 26.02.2017 • Türkmen hokkeýçileriniň Ýaponiýada gazanan üstünlikleri ...


 • 26.02.2017 • Taekwondoçylarymyzyň BAE-de gazanan medallary ...


 • 25.02.2017 • Täze sport žurnalynyň ilkinji sany çap edildi: «Aziada-2017» üns merkezinde ...


 • 24.02.2017 • Türkmen hokkeýçileri Ýaponiýada gyşky Aziadanyň finalyna çykdylar ...


 • 23.02.2017 • Aşgabatda stol üstünde oýnalýan tennis boýunça milli çempionat geçirildi ...


 • 21.02.2017 • Uşu ussatlary Russiýada üç medala eýe boldular ...


 • 21.02.2017 • Türkmen hokkeýçileriniň Ýaponiýada gazanan ikinji ýeňşi ...


 • 20.02.2017 • Türkmen kikboksçylarynyň gazanan 11 medaly ...


 • 19.02.2017 • Tailandda jiu-jitsu boýunça ussatlarymyz 44 medal gazandylar ...


 • 18.02.2017 • Hokkeý boýunça milli ýygyndy topary Sapporodaky VIII gyşky Aziýadada ynamly ýeňiş bilen başlady ...


 • 18.02.2017 • Tailandda jiu-jitsu boýunça ussatlarymyz 29 medal gazandylar ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Aziada—2017-niň nyşany ýurdumyzyň iň belent nokadynda! ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň iň beýik nokady bolan Aýrybaba dag depesine alpinistler «Aziada – 2017-niň» nyşanyny çykarar ...


 • 13.02.2017 • Kuraş boýunça türkmen türgenleriniň Özbegistanda gazanan üstünlikleri ...


 • 11.02.2017 • Türkmen samboçylary – umumytoparlaýyn hasapda üçünji ...


 • 10.02.2017 • Türkmen samboçylarynyň «altyn» badalgasy ...


 • 06.02.2017 • Iň güýçli türgenler, şol sanda daşouguzly pälwanlar Aziada-2017-de ýurdumyza wekilçilik etmek ugrunda bäsleşýärler ...


 • 03.02.2017 • Oýlanşykly taktika, ünsüňi bir ýere jemlemek we ýeňşe hyjuw—şaşka ussatlary Durdyýewlere üstünlik getirýär ...


 • 31.01.2017 • «Balkan» myhmançylykda deňme-deň oýnamakdan başlady ...


 • 30.01.2017 • Ýurdumyzyň çempionaty tamamlandy, öňde - dünýä çempionaty ...


 • 29.01.2017 • «Aşgabat» köpugurly sport toplumynda bolsa dört güne çeken gylyçlaşmak boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy ...


 • 15.01.2017 • Gyzgalaňly hokkeý döwri ...


 • 03.01.2017 • Türkmen hokkeýçileri gyşky Aziada taýýarlanýarlar ...


 • 29.12.2016 • Türkmen basketbolçylary altyn we kümüş medallara mynasyp boldular ...


 • 27.12.2016 • Agyr atletikaçylaryň üstünlikleri ...


 • 24.12.2016 • Sport institutynda täze fakultet açylar ...


 • 22.12.2016 • Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň ýapyk welosiped meýdançasynda welosiped ýaryşlary boýunça geçirilen saýlama bäsleşiklerde milli ýygyndynyň deslapky düzümi kesgitlendi ...


 • 20.12.2016 • Sport tanslary boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzümi kesgitlenildi ...


 • 19.12.2016 • Türkmen kikboksçylary iri halkara ýaryşda nobatdaky gezek uly üstünlik gazandylar ...


 • 18.12.2016 • Aşgabatly türgenleriň tapawutlanmagy ...