27 Aprel 2017, 15:52 • 25.04.2017 • Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda wekilçiligi giňelýär ...


 • 13.04.2017 • Türkmen-owgan gatnaşyklary: hoşniýetli goňşuçylyk we sebitde ýakynlaşmak syýasatynyň mysaly ...


 • 12.04.2017 • Türkmenistanyň maýa goýum boýunça özüne çekijiligi: köp milliardlyk bilelikdäki taslamalar ...


 • 11.04.2017 • Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýy artýar ...


 • 02.04.2017 • "Kitaphanalar we kitaphana işi hakyndaky" täze Kanun medeniýet ulgamynyň innowasion ösüşiniň ugurlaryny görkezýär ...


 • 08.02.2017 • Eziz Watanymyzyň Bitaraplyk baýramçylygyny belleýän güni Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edildi ...


 • 06.02.2017 • Hepdäniň wakalary: Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň batly gadamlary ...


 • 03.02.2017 • 2017-nji ýylyň ýanwary: döwlet Baştutanymyzyň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen ...


 • 01.02.2017 • Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde şöhlelendirmek: deň hukuklar we deň mümkinçilikler ...


 • 29.01.2017 • Ilatyň saglygy, sportuň we syýahatçylygyň ösüşi Türkmenistanyň «Aziada—2017» taslamasynda bir bitewi nyşany emele getirýär ...


 • 29.01.2017 • Hepdäniň wakalary: halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň bähbidine ...


 • 22.01.2017 • Hepdäniň wakalary: ýurdumyzyň ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly gadamlary ...


 • 18.01.2017 • Obasenagat toplumyny netijeli dolandyrmak ulgamyny döretmek agrar syýasatyň möhüm ugry bolup durýar ...


 • 17.01.2017 • Ýokary maýa goýum işjeňligi ýurdumyzyň gurluşyk toplumynyň okgunly ösmegini şertlendirdi ...


 • 15.01.2017 • Hepdäniň wakalary: ösüşiň täze belentliklerine badalga alyndy ...


 • 12.01.2017 • Türkmenistanyň logistik strategiýasy ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň ähli toplumlarynyň hil taýdan täze ösüşini , olaryň özara gatnaşygyny hem-de haryt gatnawynyň hereketleriniň takyk sazlaşdyrylmagyny kesgitleýär ...


 • 10.01.2017 • Bilim ulgamynyň hil taýdan döwrebaplaşdyrylmagy bilen, mekdepleriň gün tertibine hem möhüm täzelikler girizildi ...


 • 08.01.2017 • Hepdäniň wakalary: beýik gazanylanlar dowam etdirilýär ...


 • 05.01.2017 • Berkarar Döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2016-nji ýyl ...


 • 04.01.2017 • 2016-njy ýylyň dekabry: döwlet Baştutanymyzyň daşary syýasat ugry bilen ...


 • 03.01.2017 • Ägirt uly tebigy baýlyklara eýe bolan Türkmenistan häzirki döwürde dünýäniň kuwwatly nebitgaz düzümli döwletleriniň hataryna girýär ...


 • 02.01.2017 • Häzirki döwürde gurluşyk serişdeleri senagaty pudagy ykdysady ösüşiň daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan esasy ugurlaryň biri bolup durýar ...


 • 01.01.2017 • Hepdäniň wakalary: halkymyzyň döredijilikli zähmeti — Watanymyzyň rowaçlygynyň binýady ...


 • 29.12.2016 • Maliýe-ykdysady ulgam ...


 • 27.12.2016 • Tamamlanyp barýan ýylda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan parahatçylyk dörediji ýurt hem-de halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm merkezi hökmündäki derejesini pugtalandyryp, dünýä giňişliginde eýeleýän ornuny has-da berkitdi ...


 • 18.12.2016 • Hepdäniň wakalary: döwletimiziň we jemgyýetimiziň bitewüligi — üstünligiň baş şerti ...


 • 13.12.2016 • Adam hukuklary — Türkmenistanyň ynsanperwer syýasatynyň ileri tutulýan ugry ...


 • 11.12.2016 • Hepdäniň wakalary: parahatçylyk söýüjiligiň we döredijiligiň belent maksatlary durmuşa geçirilýär ...


 • 30.11.2016 • Ýurtlaryň we halklaryň durnukly ösüşiniň belent maksatlarynyň bähbidine ...


 • 27.11.2016 • Türkmenistan sebitiň geljegi üçin täze ýollary çekýär ...


 • 27.11.2016 • Hepdäniň wakalary: parahatçylygyň, dostlugyň we ösüşiň ýollary ...


 • 22.11.2016 • Hazarda oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmek — Türkmenistanyň strategiýasy ...


 • 20.11.2016 • Hepdäniň wakalary: parahatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk ýörelgelerine eýerip ...


 • 13.11.2016 • Hepdäniň wakalary: dostlugyň we hyzmatdaşlygyň nyşany astynda ...


 • 07.11.2016 • Oktýabr — 2016: milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen ...


 • 06.11.2016 • Hepdäniň wakalary: Watanymyzyň döredijilik we ösüş ýolundaky batly gadamlary ...


 • 30.10.2016 • Geçen hepde uly we ajaýyp baýramçylygyň — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçdi ...


 • 23.10.2016 • Hepdäniň wakalary: ýurdumyzyň ýeten belent sepgitleriniň döredijilik ruhy ...


 • 16.10.2016 • Hepdäniň wakalary: bagtyýarlyk döwrüniň nyşanlary ...


 • 16.10.2016 • Türkmenistanda maýyplygy bolan adamlaryň iş üpjünçilik çygryndaky hukuklary babatda maksatlaýyn çäreleri durmuşa geçirilýär ...