22.02.2021

Resmi

eye
253

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda

Durdyýew Arslan Atageldiýewiçi, işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

22.02.2021
eye
695

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, “Türkmenatlary” döwlet birleşiginiň baş direktorynyň, Aşgabat şähe...
22.02.2021

Resmi

eye
444

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Hukuk namalary hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, Permana gol çekdi.

22.02.2021

Ylym

eye
482

Ýurdumyzyň hünärmenleri sähra bedewleriniň aýratynlyklaryny öwrenýärler

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, asyrlar aşyp gelýän milli atşynaslyk ýörelgesi döwrebap derejede ösdürilýär.

22.02.2021
eye
336

Awtory – Kössek

Ildeşimiz maryly nakgaş Kössekmyrat Nurmyradowyň suratlaryna şu ýylky sowuk hem garly Moskwanyň ýaşaýjylary syn etseler, olaryň göwni galkynardy.
22.02.2021

Resmi

eye
366

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Guwançmyrat Orazmyradowiç Ýazmyradow Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

21.02.2021
eye
655

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy hasaba alyndy. 
21.02.2021

Resmi

eye
617

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmelere hem-de “Türkmenistan–Türkiýe–Azerbaýjan” üçtaraplaýyn dialogyň çäklerinde geçiriljek daşary işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşmak üçin, 2021-nji ýylyň 22-24-nji fewraly aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde gulluk iş saparynda bolar. 

20.02.2021
eye
593

Ussat nakgaşlar bilen duşuşyk

Bäşim Nuraly adyndaky Çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň tanymal türkmen nakgaşlary bilen bolan döredijilik duşuşygy Şekillendiriş sungaty muzeýi üçin aýratyn ähmiýetlidi....
20.02.2021
eye
432

Garagum derýasynyň täze keşbi

Indi ýarym asyrdan gowrak wagt bäri ýurdumyzyň esasy gidrotehniki desgasynda emeli derýanyň geçirijilik mümkinçiligini artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Derýanyň aýagynda, Be...