03.05.2021
eye
278

Türkmenistan Russiýanyň üstaşyry nebit geçirmek boýunça ikinji orny elde saklaýar

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar – aprel aýlarynda nebiti Russiýanyň üstaşyry daşary ýurt bazarlaryna çykarýan ýurtlaryň arasynda ikinji orny saklamagy başardy. Bu barada Ýangyç-...
03.05.2021
eye
177

Eýranly tennisçiler Aşgabatda geçiriljek Dewis Kubogynyň sebitleýin ýaryşyna gatnaşmaga taýýarlanýarlar

Eýran Yslam respublikasynyň Tennis federasiýasy Aziýa we Okeaniýa zolagynyň 4-nji toparynyň Dewis Kubogynyň saýlama bäsleşigine gatnaşmagyň çäginde milli toparyň düzülmegine girişi...
03.05.2021
eye
226

MHG-niň Türkmenistandaky Wekilhanasy migrantlary hasaba alýan elektron gollanmalary teklip edýär

Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň Türkmenistandaky Wekilhanasy ýurduň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk gulluklarynyň işgärleri üçin onlaýn-maslahat g...
03.05.2021
eye
298

Türkmenistanyň we Gazagystanyň DIM-niň ýolbaşçylary Gazagystanyň lideriniň geljekki Aşgabada saparyny maslahatlaşdylar

Şu gün, 3-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdiniň arasynda telefon arkaly gepleşik ge...
02.05.2021
eye
464

Walentina Matwiýenko: Bilelikde alyp barýan işlerimiz ähli ugurlardaky ikitaraplaýyn möhüm gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açar

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagyňyz...
02.05.2021
eye
268

Mary welaýatynda gowaça ekişi tamamlandy

Ýurduň günorta sebitinde möhüm çig malyň ekişi tamamlandy. Daýhanlar 180 müň gektara barabar ýere tohum sepip, bu ekişi iň gysga agrotehniki möhletde tamamladylar.
02.05.2021
eye
299

Tähranda nebit pudagynda Türkmenistan-Eýran hyzmatdaşlygynyň jähetlerine garaldy

Türkmenistanyň Tährandaky ilçisi Ahmet Gurbanow bilen Eýranyň KEPCO (Khazar Exploration and Production Company) nebit çykarýan kompaniýasynyň  baş direktory Aly Osuliniň duşuşygynd...
02.05.2021
eye
268

Türkmenistanyň we Täjigistanyň wekilleri ýük daşamak pudagynda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

“Türkmenawtoulaglary” we “Türkmendemirýollary” gulluklarynyň wekilleriniň Täjigistan Respublikasynyň Ulag ministrliginiň işgärleri bilen 30-njy aprelde bolup geçen onlaýn-duşuşygyn...
02.05.2021
eye
293

Beýik Ýeňşiň esgerleri: Sowet Soýuzynyň Gahrymany Täçmämmet Nyýazmämmedow

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 76-ýyllygynyň öň ýanynda köp neşirler Beýik Ýeňşiň esgerleri barada ýatlamalary çap edýärler. Şolaryň biri, biziň ildeşimiz Täçmämmet Nyýa...
01.05.2021

Resmi

eye
332

Türkmen Lideriniň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar

Ysraýyl Döwletiniň we halkynyň adyndan Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly gynanç sözlerini beýan edýärin. Merhumyň jaýy jennetden bolsun!