26.07.2021
eye
260

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan 24-nji iýul aralagynda Sankt-Peterburgda geçirilen 62-nji Halka...
26.07.2021
eye
441

Gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär

Ýurduň demirgazygynda gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. S.A. Nyýazow adyndaky etrapda gowy netijeler gazanyldy, bu ýerde häzire çenli 321 tonna düýp sogan, 88...
26.07.2021
eye
526

Watana hyzmat etmek üçin doglan

Ýurdumyzyň sport taryhynda Marat Nyýazowdan beter rowaýata öwrülen şahsy tapmak kyn bolsa gerek. Ol ýarym asyrdan gowrak mundan öň, 1960-njy ýylda Rimde geçirilen Olimpiýa oýunlary...
25.07.2021
eye
629

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
25.07.2021
eye
778

Türkmen wekiliýeti Tokioda möhüm duşuşyklary geçirdi hem-de Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäheri...
25.07.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
365

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar

Siziň Alyhezretiňize we Türkmenistanyň dostlukly halkyna mukaddes Gurban baýramy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy ýollamagy özüme uly mertebe hasaplaýaryn.

25.07.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
348

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowinde we Premýer-ministri Narendra Modä ýurduň Maharaştra ştatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary we süýşgünler zerarly gynanç hatlaryny iberdi.

25.07.2021
eye
432

Kuban şäheriniň portlaryndan türkmen garpyzlary Russiýa eltildi

Krasnodar ülkesiniň geçiriş nokatlarynyň üsti bilen Russiýa Türkmenistandan 23,2 tonna garpyz eltildi diýip, Rosselhoznadzoryň sebitara Günorta müdirliginiň metbugat gullugy habar ...
25.07.2021
eye
360

«Mizemez Gadam»: taslamadan – ulanylyşa berilýänçä

Lebap welaýatynyň «Mizemez Gadam» hususy kärhanasy izolýasiýa gurluşyk serişdelerini eksport edijä öwrüldi. Kärhanada ugurdaş edaralaryň aýratyn isleg bildirýän rulon görnüşli suw ...
25.07.2021
eye
770

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistan bilen işleşjek Hökümetara Komissiýanyň düzümini tassyklady

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew anna güni buýruklara gol çekdi we Türkmenistan bilen ykdysady hem ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýasynyň Azerbaýjan bölegin...