22.10.2021

Resmi

eye
549

Türkmenistanyň Prezidenti Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini maýa goýum hökmünde gönükdirmegiň Tertibi tassyklady

Ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak we ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň maliýe üpjünçiligini mundan beýläk-de gowulandyrmak, täze önümçilikleri, maýa goýum taslamalaryny we söwda şertnamalaryny öz wagtynda maliýeleşdirmegi amala aşyrmak hem-de ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek üçin, Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini netijeli peýdalanmak hem-de Türkmenistanyň Býujet kodeksiniň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen, Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini maýa goýum hökmünde gönükdirmegiň Tertibi tassyklanyldy.

22.10.2021

Resmi

eye
580

Döwlet bilim edaralary hakyndaky Düzgünnamalar tassyklanyldy

Döwlet hünär bilim edaralarynyň işini düzgünleşdirmek hem-de hünär biliminiň ýokary hilini üpjün etmek maksady bilen, şeýle hem “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen, Döwlet hünär-tehniki bilim edaralary hakyndaky Düzgünnama, Döwlet orta hünär bilimi edaralary hakyndaky Düzgünnama, Döwlet ýokary hünär bilimi edaralary hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

22.10.2021

Resmi

eye
515

Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasy hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak babatda alnyp barylýan işleriň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň Aral deňzi sebitiniň durmuş-ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak, Aralyň ýaramaz täsirini peseltmek, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kabul eden “Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk” atly Kararnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen, Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasy hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy.

22.10.2021

Resmi

eye
388

Ýurdumyzyň wekiliýetiň agzalary Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň nobatdaky on altynjy mejlisiniň we iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçiriljek syýasy geňeşmeleriň işine gatnaşmak üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet 2021-nji ýylyň 26 — 28-nji oktýabry aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

22.10.2021
eye
2567

Şugundyryň bol hasyly ýetişdirildi

Murgap jülgesiniň ekerançylary oba hojalyk ýylynyň iň soňky hem iň süýji hasylyny- gant şugundyryny ýygnamaga girişdiler. “Maryşeker” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenl...
22.10.2021
eye
2599

Nury Halmämmedowyň sazlary konserwatoriýada

Nury Halmämmedow heniz Moskwanyň P.I.Çaýkowskiý adyndaky konserwatoriýasynda okaýan döwri belli kompozitor Aleksandr Aleksandrow bu ýaş, zehinli ýigit barada: «Öte ýiti we juda zeh...
22.10.2021
eye
2525

Ýerli gorlara esaslanyp

Daşoguz şäherinde ýerleşýän kafel plitalaryny öndürýän kiçi kärhana ýanýoda niýetlenen plitanyň täze dört görnüşini öndürmegi ýola goýdy. Biri-birinden dürli biçüwi we şekili bilen...
22.10.2021
eye
2543

BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň wekili bilen gepleşikler geçirildi

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) Sebit...
21.10.2021
eye
727

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy ...
21.10.2021
eye
121

Türkmenistanyň we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň söwda edaralary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

Şu gün Türkmenistanyň we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň söwda edaralarynyň, birnäçe ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de işewür toparlarynyň gatnaşmagynda on...