mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw

30.11.2022

total-veiw

1398

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine HHR-iň ozalky Başlygy, görnükli syýasy hem-de döwlet işgäri Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1350

Türkmenistanda Awstriýa Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Tomas Şuller-Götzburgdan ynanç hatyny kabul etdi.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1265

“Açyk gapylar” syýasatyna eýerip

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň başlygy hanym Neda Berger bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasyndaky ýola goýlan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatdaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

2042

Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň mejlisi

Şu gün paýtagtymyzda Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň 11-nji mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň birnäçe döwlet düzümleriniň, işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Nobatdaky mejlisiň gün tertibine ozal gazanylan ylalaşyklary, hususan-da, geçen mejlislerde öňe sürlen teklipleri iş ýüzünde ýerine ýetirmek, sazlaşykly ösýän hyzmatdaşlygyň geljekki täze ugurlaryny kesgitlemek meseleleri girizildi.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1994

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1842

Türgenlerimiz Hindistanda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynda ýene iki medal gazandylar

Hindistanyň Puna şäherinde geçirilýän  kuraş boýunça 13-nji  dünýä çempionatynda türkmenistanly zenan türgenleri ýene iki medal gazandylar.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

2010

Türkmenistanyň mekdepleriniň uçurymlarynyň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar

Ýurdumyzyň mekdepleriniň okuwy tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildiren uçurymlaryň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1254

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 23-nji tapgyry

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 23-nji tapgyry Maryda, Aşgabatda we Türkmenbaşy şäherinde üç duşuşyk bilen başlandy.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1314

«Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we «Diýar» žurnaly «Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1708

Türkmenistanyň Prezidenti Tunis Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Tunis Respublikasynyň Prezidenti Kais Saide we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Tunis Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

...2005