mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw
news-photo

26.03.2023

total-veiw

1093

Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1177

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär. Ses bermäge başlamak üçin ir sagat 7-de saýlaw okruglarynyň çäklerinde birbada ähli saýlaw uçastoklary açyldy.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1291

Arkadag şäherine degişli wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça bilelikdäki mejlis

Şu gün paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki mejlis geçirildi. Mejlise Arkadag şäheriniň dolandyryş we beýleki edaralarynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1395

Türkmenistanyň türgenleri Taekwondo ITF görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda 19 medala mynasyp boldular

Ýakynda goňşy we dostlukly ýurt Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde sportuň Taekwondo ITF görnüşi boýunça 1-nji Merkezi Aziýa çempionaty geçirildi. Ýaryşa Türkmenistanyň türgenleri hem gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

2046

«Owadan ülke» hojalyk jemgyýetiniň täze önümi

«Owadan ülke» hojalyk jemgyýeti öz barlaghanalarynda önümçiligi ýokarlandyrmagyň üstünde yzygiderli işleýär we şonuň netijesinde täze «Esmo» nyşanly maýoneziň önümçiligini özleşdirdi.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1303

Türkmenistanyň ulag işgärleri multimodal üstaşyr ýük daşamagyň möçberini artdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşyldylar

Ýurdumyzyň ulag ulgamynyň wekilleri «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň binasynda multimodal üstaşyr ýük daşamagyň möçberini artdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1568

Arkadag şäheriniň muzeýi ýurdumyzyň taryhy we medeniýeti barada gürrüň berer

Arkadag şäherinniň täze muzeýiniň ekspozisiýasyny jemlemek boýunça işler alnyp barylýar we ol milli mirasymyzyň taryhy-arheologiki gymmatlyklaryny giňden görkezer.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1254

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti talyplar üçin fotosuratlar bäsleşigini geçirer

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny «Pyragynyň zehini we ajaýyp türkmen tebigaty» atly fotožurnalistika bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bäsleşik Gündogaryň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

324

Türkmenistanyň zenanlaryň arasynda geçirilýän futzal boýunça kubok ýaryşynyň ýarym finalçylary kesgitlendi

Zenanlaryň arasynda futzal boýunça Türkmenistanyň kubogyna dalaş edýänleriň sany dört topara çenli azaldy. Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesinde geçirilýän ýaryşyň hormatly baýragy ugrundaky göreşi indi «Olimp», «Altyn täç», «Balkan» we «Ahal» toparlary dowam etdirer.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

327

Türkmen tennisçisi ATF Duşanbe Open U14 ýaryşynda kümüş we bürünç medal gazandy

Türkmen türgeni Imran Ahundow Täjigistanyň paýtagtynda tamamlanan 14 ýaşa çenli türgenleriň arasynda Aziýa tennis federasiýasynyň (ATF) Duşanbe Open açyk ýaryşynda kümüş we bürünç medallara eýe boldy.

...2096