mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

01.12.2022

total-veiw

1525

«Parahatçylyk: çagalaryň sesi» bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi

Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasy, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we «Güneş» žurnalynyň redaksiýasy ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň 4 – 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» döredijilik bäsleşigini geçirdiler.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1584

Ýurdumyzyň talyplary iňlis sözlerini takyk aýtmak boýunça halkara bäsleşiginde ýeňiş gazandylar

Türkmenistanly talyplar iňlis sözlerini takyk aýtmak boýunça halkara Spelling Bee bäsleşiginiň Daşkentde geçirilen Merkezi Aziýa tapgyrynda şowly çykyş etdiler.

news-photo

27.11.2022

total-veiw

1724

Bilim ulgamyny sanlylaşdyrmak – döwrüň talaby

Türkmenistanda bilimli ýaş nesli terbiýelemek, okatmak döwletimiziň esasy aladalarynyň biri bolup durýar. Ruhy baý we ýokary ahlakly şahsyýetiň kemala gelmegi üçin ähli şertler döredilýär.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1554

ÝHHG türkmen talyplary üçin seminar geçirdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy Türkmenistan bilen hyzmatdalygynyň 30 ýyllygy mynasybetli talyplar üçin «Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we onuň Merkezi Aziýa sebitindäki orny» atly üç gunlük okuw gurady we bu okuwy gepleşikler we mediasiýa ulgamynda bilermen hem-de barlagçy Ida Manton geçirdi.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

2777

Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen mekdep-internatynda baýramçylyk konserti boldy

Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň döredilen gününiň 29 ýyllygy baýramçylyk konserti bilen bellenildi.

news-photo

17.11.2022

total-veiw

2390

Tehnologiýalar merkezine halkara sertifikat gowşuryldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi Ylmy parklaryň we innowasion zolaklaryň halkara assosiasiýasyna (IASP) agzalygyň sertifikatyny aldy. 1984-nji ýylda döredilen guramanyň edarasy Ispaniýanyň Malaga şäherinde, sebit edaralary bolsa Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherinde ýerleşýär.

news-photo

17.11.2022

total-veiw

2262

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary» elektron žurnaly neşir ediler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehologiýalar merkezinde «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary» ady bilen her çärýekde ylmy-amaly elektron žurnaly neşir ediler.

news-photo

16.11.2022

total-veiw

2116

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Bütindünýä filosofiýa güni bellenildi

Her ýylyň noýabr aýynyň üçünji penşenbesi Birleşen Milletler Gurmasynyň senenamasynda Bütindünýä filosofiýa güni diýlip bellenilýär. Bütindünýä filosofiýa güni mynasybetli dünýäniň 70-den gowrak döwletinde dürli çäreler geçirilýär. 

news-photo

15.11.2022

total-veiw

1109

Türkmenistanda himiýa boýunça Halkara internet-olimpiada geçirilýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 14-17-nji noýabrda himiýa boýunça Halkara talyplar internet olimpiadasy geçirilýär.

news-photo

15.11.2022

total-veiw

953

Aşgabatda robot tehnikasy boýunça boýunça ýaryş geçirildi

12-nji we 13-nji noýabrda Aşgabat şäherindäki 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdepde robot tehnikasy boýunça iki günlük ýaryş geçirildi. Ýaryşa şu mekdebiň okuwçylary, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary, orta harby mekdepleriň şeýle hem 97-nji orta mekdebiň okuwçylary gatnaşdy.

...98