Ylym
26.02.2021
eye
2576

TDU-nyň geologiýa muzeýi: ýerasty baýlyklar we tebigy ýadygärlikler bilen tanyşlyk

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa kafedrasynyň daşlar kolleksiýasy muzeýi – ýurdumyzda iň baý kolleksiýalaryň biridir. Häzirki wagtda bu ýerde dag jynsl...
26.02.2021
eye
2310

Fransuz dili boýunça olimpiada geçiriler

Halkara Frankofoniýa güni myasybetli 2021-nji ýylda ýurdumyzda ilkinji gezek Fransuz dili boýunça olimpiada geçiriler. Türkmensitandaky Fransiýa instituty (TFI) bu waka bagşlanan t...
22.02.2021

Ylym

eye
1656

Ýurdumyzyň hünärmenleri sähra bedewleriniň aýratynlyklaryny öwrenýärler

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, asyrlar aşyp gelýän milli atşynaslyk ýörelgesi döwrebap derejede ösdürilýär.

08.02.2021
eye
2954

Ýaşlar bilen işlemek – ileri tutulýan ugur

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Merkezi Geňeşiniň başlangyjy bilen geçirilen brifinge ýerli telekeçiler, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instit...
05.02.2021
eye
2733

Ýeňşi nazarlap

M. W. Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersitetiniň guramagynda  «Lingwistika» ugry boýunça  her ýyl geçirilýän  Halkara uniwersiadanyň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi.
03.02.2021
eye
2845

Bilermenler guşlary hasaba aldylar

Türkmenistanda Ramsar konwensiýasyny  ýerine ýetirmek boýunça Iş toparynyň milli bilermenleri döwlet tebigy goraghanalarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri  bilen...
01.02.2021

Ylym

eye
3154

Umumy bähbitleriň hatyrasyna bilelikdäki zähmet

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlangyjy bilen Aşgabat şäher komitetiniň goldamagyndaky  ýurdumyzyň telekeçileriniň we ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň şu ýyldaky ilkinji  startap (telekeçilik)-duşuşygy geçirildi.

29.01.2021
eye
1841

Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalary toplumlaýyn ösdürmegiň maksatnamasyna badalga berildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ylmynyň ilkinji nobatdaky we geljegi uly
24.01.2021
eye
1535

Döwlet dolandyryşy boýunça magistrlik maksatnamasy: halkara tejribesini öwrenip

Golaýda ÝeB bilen bilelikdäki «Türkmenistanda döwlet gullugynyň mümkinçiligni ýokarlandyrmak» maksat
15.01.2021
eye
1440

Garagumyň ummasyz baýlyklary

Gadym döwürlerden Garagum adyny alan gözýetmez, bir bölegi beýewan, aglabasy çäge gumluk Merkezi Az