}
Ylym
09.01.2021
eye
367

Talyplaryň aň-paýhas bäsleşikleri

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurduň beýleki ýokary okuw mekdepleriniň arasynda
08.01.2021
eye
246

Ýurdumyzyň ýokary synp okuwçylary takyk dersler boýunça halkara ders bäsleşigine gatnaşdylar

Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň topary 7-nji ýanwarda Gazagystan Respublikasynda uzak aralykdan
07.01.2021
eye
188

Himiýa instituty: öz-özüňi maliýeleşdirmek we innowasiýalar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň laboratoriýalarynyň ählisi täze ýyldan do
07.01.2021

Ylym

eye
190

Döwlet gullukçylaryny okatmak üçin uzak aralykdan bilim bermek tehnologiýalarynyň halkara tejribesi

Döwlet gullukçylaryny taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak ulgamynyň
30.11.2020
eye
152

Türkmen himiýaçy-alymlarynyň täze işläp taýýarlamalary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde ylymyň ornuny
25.11.2020
eye
123

Lingwistik taýýarlygyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň hyzmatdaşlygy

Şu günler paýtagtymyzda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna we daşary ýurt dillerini okatmagy
17.11.2020
eye
138

Ýokary okuw mekdepleriniň duşuşygynyň temasy – daşary ýurt dillerini öwretmek boldy

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli dünýä dilleri institutynda hem-de Türkmenistanyň Telekommu
13.11.2020
eye
119

Agyz suwunyň täze gözbaşlary açyldy

Türkmenistanyň ýerasty suw gorlaryny ulanyş kartasynda täze gözbaşlaryň birnäçesi peýda boldy.
13.11.2020
eye
115

Demir magdanyny baýlaşdyrylymagyň ykdysady taýdan peýdasy ýokarlandy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň ylmy işgärleriniň toparyna Türkmenistanyň
11.11.2020
eye
121

Lingwistik taýýarlyk: bilimiň möhüm ugry

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda patyşa Sejong adyndaky Koreý b