mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

06.05.2022

total-veiw

225

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda uruş weteranlary bilen duşuşyk geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öñe sürýän milli ahlak ýörelgelerine esaslanyp, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda 2022-nji ýylyň 6-njy maýynda 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli «Berkarar döwletimiziň milli gahrymanlary watansöýüjilik nusgalyk mekdebidir» atly uruş weteranlary bilen duşuşyk geçirildi.

news-photo

06.05.2022

total-veiw

1689

Ýeňiş gününe bagşylanan bäsleşik

Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramasynyň Merkezinde ýurdumyzyň talyplarynyň arasynda Ýeňiş gününe bagşylanan döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. «Garaşsyz ýurdyň bagtly ýaşlary» atly bäsleşigi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we Türkmenistanyň bilim ministrligi geçirdi.

news-photo

05.05.2022

total-veiw

2861

NCUMC-2022: Türkmenistanly talyplaryň 15-si ýeňiji boldy we 48-si baýrakly orunlary eýelediler

Türkmen talyplary Sankt-Peterburgyň informasiýa tehnologiýalary, mehanika we optika milli barlaglar uniwersitetinde (ITMO Uniwersiteti) geçirilen Demirgazyk ýurtlaryň uniwersitetleriniň VIII Matematika olimpiadasynda (NCUMC-2022) gowy netije gazandylar.

news-photo

05.05.2022

total-veiw

2681

Iňlis dili dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçiriler

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek maksady bilen, şu ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda iňlis dili dersi boýunça I halkara internet olimpiadasy geçiriler.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

1231

Gurluşyk orta hünär mekdebinde bäsleşik geçiriler

4-nji maýda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabatdaky gurluşyk orta hünär mekdebi okuwçylaryň arasynda hünär taýýarlygy boýunça bäsleşik geçirer.

news-photo

01.05.2022

total-veiw

2111

Täze mekdep gurulýar

Daşoguz şäherinde 600 okuwça niýetlenen umumy bilim berýän täze mekdep gurulýar. Onuň gurluşygyny «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanansynyň hünärmenleri alyp barýarlar.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

1999

Ylmyň, täzeçilligiň we döredijiligiň festiwaly

Türkmen döwlet binagärilk we gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdepleriniň, şeýle hem orta mekdepleriň okuwçylaryny ylmyň, täzeçilligiň we döredijiligiň festiwalyna gatnaşmaga çagyrýar.

news-photo

29.04.2022

total-veiw

1961

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Her ýyl däp bolşy ýaly, Diýarymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň geljekki dalaşgärleri özünde jemleýän «Açyk gapylar» güni bahar aýlaryna gabat gelýär.

news-photo

29.04.2022

total-veiw

1488

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda «Açyk gapylar» güni geçirildi

27-nji aprelde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary, bu ýokary okuw mekdebi bilen giňişleýin tanyşdyrmak üçin «Açyk gapylar» güni geçirildi.

news-photo

28.04.2022

total-veiw

1506

Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk instituty Halkara açyk internet olimpiýadany geçirer

Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk instituty ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýökary okuw mekdepleriniň arasynda «Materiallaryň garşylygy» dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiýadanyň geçirýändigini yglan etdi.

...87