mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ylym

news-photo

17.11.2021

total-veiw

3585

Tutuş dünýäde buýsançly ýaňlanýan «Gaudeamus»

Her ýyl 10-njy noýabrdan 17-nji noýabr aralygynda parahatçylyk we dostluk babatda talyplar hepdeligi geçirilýär. Ol talyplar gününiň baýramy bilen jemlenýär. Adatça, şol günki çäreleriň ählisinde «Gaudeamus» talyplar aýdymy ýaňlanýar.

news-photo

16.11.2021

total-veiw

2017

Türkmen talyplary matematika boýunça Halkara olimpiadasynda 53 medal gazandylar

Türkmen talyplary Silez uniwersiteti hem-de Polşa matematika jemgyýetiniň Ýokary Silez bölüminiň Kotowisada (Polşa) guran talyp toparlarynyň matematika boýunça Halkara olimpiadasynda dürli derejeli 53 medaly gazanmagy başardylar.

news-photo

16.11.2021

total-veiw

2304

Eziz Diýarymyzda ýaş hukukçylar üçin okuwlar ýola goýuldy

Türkmenistanyň Adalat ministrligi, Bilim ministrligi we Daşary işler ministrligi bilen bilelikde guralan Halkara maýa goýumy arbitražy boýunça ýurdumyzda ýörite okuwlar başlandy.

news-photo

14.11.2021

total-veiw

2218

Tagan Berdiýew: türkmenlerden ilkinji akademik, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçysy

Golaýda dünýä alymlary, professorlary we talyplary Bütindünýä Ylymlar gününi bellediler. Şol gün açyşlar, ýetilen derejeler ara alnyp maslahatlaşyldy, edilen işler, ylmyň ol ýa-da beýleki ugrunyň gözbaşynda duranlar buýsançly ýatlanyldy. 

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1493

Türkmenistanly talyp gyz Bütinrussiýa bäsleşiginiň finalyna çykdy

Mariý döwlet uniwersitetiniň (MarDU) «Bejeriş işi» hünäri boýunça 4-nji ýyl talyby, türkmenistanly Regina Ergaşewa  «Ýylyň talyby. Lukmanlar» birinji Bütinrussiýa bäsleşiginiň finalyna çykanlaryň sanawyna girdi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş Konsullygy habar berýär.

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1618

Meýletinçiler üçin seminarlar tapgyry dowam edýär

Ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň tarapyndan guralan meýletinçi talyplar üçin okuw seminarlarynyň tapgyry dowam edýär.

news-photo

11.11.2021

total-veiw

3508

Immmunitete peýdaly Gündogar iýmişleri

Häzirki dietologlaryň pikirine görä, Gündogar iýmişleri – kişmiş, kakadylan erik, hurma we guradylan garaly beden ýaşlygy we ýürek sagdynlygy üçin has peýdaly nygmatlardyr. Bu iýmişler gadym döwürleden bäri türkmen saçagyny bezäp gelýär. Ir döwürler pederlerimiz çaý başynda ir-iýmiş iýipdirler.

news-photo

10.11.2021

total-veiw

3981

Ýurdumyzyň talyplary Halkara matematika olimpiadasyna gatnaşarlar

Şu ýylyň 12 – 14-nji noýabrynda Katowisiň (Polşa) Silez uniwersiteti we Polşa matematika jemgyýetiniň ýokarky Silez bölümi tarapyndan gurnalan matematika boýunça halkara toparlaýyn talyplar olimpiadasy geçiriler.

news-photo

10.11.2021

total-veiw

3675

Kädi – saçaklarymyzyň bezegi

Kädi bakja önümi bolup, ol halkymyzyň saçagyna bereket goşýar. Kädiniň gelip çykyşyny Merkezi we Günorta Amerika bilen baglanyşydyrýarlar we ýabany görnüşinden başga hem ýarym ýabany kädileriň köpdürli görnüşleriniň bardygy subut edilendir.

news-photo

09.11.2021

total-veiw

2501

Türkmen ýaşlarynyň täze sanly taslamalary

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan geçirilýän «Sanly çözgüt 2021» innowasion taslamalar bäsleşigi ýakyn wagtda ýeňijileriň atlaryny yglan eder. Häzirki wagtda bolsa zehinli we geljegi uly ýaşlar bäsleşigiň maksatnamasyna goşulan käbir işleri barada gürrüň berdiler.

...78