mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1055

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşenbede geçirilen AHHG-nyň Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2022-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Duşenbe şäherinde Araly Halas etmegiň Halkara Gaznasynyň (AHHG) Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Çärede Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Annageldi Ýazmyradow ýolbaşçylyk etdi.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1203

Owganystanyň Farýab welaýatynyň Garamgol etrabynyň Saglyk öýüniň durkunyň düýpli abatlanylmagy we ynsanperwer kömegi berilmegi bilen bagly geçirilen dabaraly çäre

2022-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Owganystandaky Baş konsullygyň gurnamagynda dabaraly resmi çäre geçirildi.

news-photo

26.11.2022

total-veiw

1139

Türkmenistanyň DIM-nde Adam hukuklary boýunça «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Dialogynyň mejlisi geçirildi

2022-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Adam hukuklary boýunça «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Dialogynyň 14-nji mejlisi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

2353

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi

2022-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Pak Jin bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1800

Aşgabatda ýaşyl we wodorod energetikasy hem-de metanyň zyňyndylary ugurlary boýunça Türkmenistanyň we ÝB-niň bilelikdäki maslahaty geçirildi

2022-nji ýylyň 22-23-nji noýabrynda Aşgabatda «Ýaşyl energetika we ÝB-niň wodorodyň ulanylmagy we metanyň zyňyndylarynyň azaldylmagy boýunça strategiýasy» temasy bilen Ýewropa Bileleşiginiň we Türkmenistanyň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

22.11.2022

total-veiw

2170

Türkmenistanyň DIM-nde BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça Müdirliginiň sebitleýin wekilhanasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça Müdirliginiň Merkezi Aziýada sebitleýin wekili hanym Aşita Mittalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi. 

news-photo

21.11.2022

total-veiw

1941

Türkmenistanyň we BAE-niň Baştutanlary gapma-garşylyklaryň öňüni almakda BMG-niň ähmiýetini nygtadylar

Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Baştutanlary gapma-garşylyklary duýdurmagyň we olaryň öňüni almagyň meselelerini çözmekde Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi ornuny pugtalandyrmakda aýratyn ähmiýetini bellediler.

news-photo

18.11.2022

total-veiw

1943

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa düzümdäki daşary işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

2022-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Samarkant şäherinde geçirilen Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa düzümdäki Daşary işler ministrleriniň 18-nji duşuşygyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

news-photo

17.11.2022

total-veiw

1894

Türkmensitanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň nemes kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygy geçirildi

2022-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Goetzpartners Corporate Finans GmbH we Prodoehl Consult GmbH nemes kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

15.11.2022

total-veiw

1603

Türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

Şu gün Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy boldy. Gün tertibine söwda-ykdysady we maliýe-bank, ýangyç-energetika toplumy, ulag-aragatnaşyk, logistika, senagat ulgamlarynda, oba hojalygynda hem-de özara gyzyklanma bildirilýän, beýleki ileri tutulýan ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň geljegine degişli meseleleriň giň toplumy girizildi.

...223