Hyzmatdaşlyk
13.10.2021
eye
1865

Türkmenistanyň we Hindistanyň Daşary işler ministrleri hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2021-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň D...
08.10.2021
eye
8102

Türkmenistanyň DIM-de BSGG-niň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň Direktory bilen duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň Dir...
07.10.2021
eye
7624

Türkmenistan — Russiýa: özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýoly bilen

Şu gün türkmen paýtagtynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy geçirildi. Duşuşyga döwlet düzümleriniň birnäçesiniň, şol sanda min...
06.10.2021
eye
10196

DIM-leriniň arasynda türkmen-rumyn geňeşmeleri geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda sanly wideoaragatnaşyk görnüşinde Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň DIM-niň degişli departamentleriniň ýolbaşçylarynyň derejesinde daşary işler min...
01.10.2021
eye
14048

Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçisi Owganystanyň DIM-de gepleşikler geçirdi

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçisi Hoja Öwezowyň Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Muttaki bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada...
23.09.2021
eye
29771

«C5+1» formatynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň «C5+1» formatyndaky onlaýn duşuşygy geçirildi. Bu b...
22.09.2021
eye
29156

Aşgabatda Türkmenistanyň hökümetiniň BMG bilen bilelikdäki Maksatnamasyna gol çekildi

21-nji sentýabrda «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly BMG bilen b...
21.09.2021
eye
22490

Türkmenistanyň DIM-de ÝUNISEF-iň Aşgabatdaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bile duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurdumyzda öz işini tamamlaýan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasynyň baştutany Kristin Weý
18.09.2021
eye
11579

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-ni ýurdumyzyň COVID-19 ýokanjyna garşy başlangyjyny goldamaga çagyrdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň paýtagtynda ŞHG-iň pandemiýa garşy göreşde türkmen başlangyçlaryny goldamagynyň bütin dünýäniň bähbidine...
18.09.2021
eye
9433

Eziz Diýarymyz ŞHG-niň parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinde eýeleýän pozisiýasyna ýokary baha berýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Duşanbede ýurdumyzyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek meselelerinde eýeleýän pozisiýasyna ýok...