Hyzmatdaşlyk
28.04.2021
eye
452

Türkmenistan parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekde parlamentara tagallalary birleşdirýär

Şu gün Milli Geňeşiň Mejlisinde parlamentleriň ýolbaşçylarynyň arasynda wideoaragatnaşyk görnüşinde «Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly ...
28.04.2021
eye
50

Merkezi Aziýada ýadro ýaragsyz sebit: ählumumy howpsuzlyk ulgamynyň möhüm bölegi

Düýn Türkmenistan bilen ýadro ýaraglarynyň synaglaryny ählumumy gadagan etmek  barada Şertnama boýunça Guramanyň guramagynda geçirilen «Parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy ü
27.04.2021
eye
507

«Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnaly

Daşary işler ministrliginiň çärýekde bir gezek neşir edilýän «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly ylmy-tejribe žurnalynyň şu ýyldaky birinji sany çapdan çykdy. Ne...
27.04.2021
eye
342

BMG Ekoulgamy dikeltmegiň Onýyllgyny yglan etdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 2021-2030-njy ýyllary Ekoulgamy dikeltmegiň on ýyllgy diýip yglan etdi.
27.04.2021
eye
228

ÝAYB-nde umumy gaz bazary barada ylalaşygyň taslamasy işlenilip taýýarlanyldy

Ýewraziýa ykdysady komissiýasy (ÝYK) Ýewraziýa ykdysady bileleşigiň (ÝAYB) ýurtlaryna umumy gaz bazary barada ylalaşygyň taslamasyny iberdi diýip TASS habar berýär.
27.04.2021
eye
244

Walentina Matwiýenko: Türkmenistan – halkara arenasynda abraýly ýurt

Rossiýanyň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkodan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň wezipesine saýlanmagy mynasybetli Tür...
26.04.2021
eye
123

Rusiýa24: ahal-teke atlary – dünýä atşynaslyk medeniýetiniň naýbaşy bedewleridir

Golaýda ýurdumyzda ilkinji gezek Tükmen bedewiniň milli baýramy we Türkmen alabaýynyň baýramy bilelikde bellenildi. Ahal-teke bedewlerine we alabaýlara bagyşlanyp dürli çäreler geç
24.04.2021
eye
459

Merkezi Aziýa ýurtlary we ABŞ «С5+1» görnüşde wideoduşuşyk geçirdiler

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary 23-nji aprelde «С5+1» görnüşde onlaýn-gepleşikler geçirdiler. Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzysta...
22.04.2021
eye
650

Türkmenistan BMG-niň dürli guramalarynyň düzümine nobatdaky gezek saýlanyldy

BMG-den gelip gowşan hoş habarlar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň belent halkara abraýynyň, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetiniň nobatdaky subutnama...
22.04.2021
eye
514

Aralyň meselesini çözmek – wideoduşuşygyň gün tertibinde

2021-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Suw hojalygy baradaky döwle...