mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

12.05.2022

total-veiw

1409

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň netijeleri boýunça Ylalyşyklara gol çekildi

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň netijeleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda iki sany Ylalaşyklara gol çekildi.

news-photo

12.05.2022

total-veiw

485

“Açyk gapylar” syýasatyndan ugur alyp

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň Parlamentara forumyna hem-de zenanlaryň dialogynyň mejlisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko bilen duşuşdy.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

1929

Aşgabat halkara forumlara gatnaşýan daşary ýurtly wekilýetleri garşylaýar

Şu gün Aşgabat şäherine 12-13 maýda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna we zenanlar dialogyna gatnaşýan daşary ýurtly wekilýetleriň agzalary gelip başladylar.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

2200

Türkmenistanyň Adam hukuklary boýunça pudagara toparynyň mejlisi

Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Adam hukuklary we halkara ynsanperwerlik hukugy hem-de BMG-niň ýurt boýunça topary babatynda halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça pudagara toparynyň bilelikdäki mejlisi geçirildi. 

news-photo

10.05.2022

total-veiw

2099

Köptaraply türkmen-azerbaýjan aragatnaşyklaryny ösdürip

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda iki goňşy döwletiň arasyndaky netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak işinde ikitaraplaýyn parlamentara gatnaşyklary ösdürmek barada gürrüň edildi.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

1736

Paýtagtymyzda möhüm ähmiýetli çäreler geçiriler

12-13-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlar dialogy geçiriler.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

3340

“Açyk gapylar” syýasatyna eýerip

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili hanym Teri Hakala bilen geçiren duşuşygynda parlamentara gatnaşyklary giňeltmegiň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

3156

Türkmen-türk parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda

news-photo

03.05.2022

total-veiw

3070

Türkmenistanyň wekiliýeti Seulda geçirilen XV Bütindünýä tokaý Kongressa gatnaşdy

2022-nji ýylyň 2-nji maýynda Seul şäherinde ministrler derejesindäki XV Bütindünýä tokaý Kongressi öz işine başlady. Kongressiň açylyş dabarasyna Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In hem gatnaşdy.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

2532

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Birleşen Arap Emerliklerinde duşuşyklar geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti BAE-niň Abu-Dabi şäherine sapar bilen gitdi.

...210