mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

09.09.2022

total-veiw

2944

Türkmen-Saud hyzmatdaşlygyny giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Saud Arabystany Patyşalygyna iş saparynyň çäklerinde 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Saud Ösüş gaznasynyň baş ýerine ýetiriji direktory (CEO) Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi web-saýtynda habar berilýär.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

1590

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Er-Riýad şäherinde birnäçe duşuşyklar geçirdi

Aýlagdaky Arap döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiň agza ýurtlarynyň we Merkezi Aziýa Döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň arasynda strategik gepleşikler boýunça birinji duşuşygyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

1249

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Özbegistan Respublikasyna iş sapary

Şu ýylyň 7-8-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Daşkent şäherine iş sapary body. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

08.09.2022

total-veiw

1331

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Aýlagdaky Arap Döwletleriniň – Merkezi Aziýanyň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň ministrleriň strategiki dialogynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy

2022-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow “Aýlagdaky Arap Döwletleriniň – Merkezi Aziýanyň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň” Daşary işler ministrleriň strategiki dialogynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

06.09.2022

total-veiw

1555

Türkmenistandan Pakistan Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegi geldi

5-nji sentýabrda irden ynsanperwer ýük bilen «Ил-76» kysymly ýük daşaýan türkmen uçary Pakistan Yslam Respublikasynyň Sind welaýatynyň Karaçi şäheriniň howa menziline gondy.

news-photo

03.09.2022

total-veiw

2424

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasaryň Gazagystan Respublikasyna iş sapary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda Daşary işler ministriniň orunbasary B.G.Mätiýew Gazagystan Respublikasyna iş saparda bolýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

30.08.2022

total-veiw

2562

Türkmenistanyň we Katar döwletiniň DIM-leriniň ýolbaşçylarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

Şu gün, 30-njy awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Katar Döwletiniň Daşary işler ministri Muhammed ben Abdel Rahman Al Tani bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi.

news-photo

22.08.2022

total-veiw

3571

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyna parahatçylyk we howpsuzlyk babatda kararnamalaryň üçüsini kabul etmegi teklip eder

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň geljekki 77-nji mejlisinde pugta we uzak möhletleýin parahatçylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmek boýunça kararnamalaryň üçüsini kabul etmegi teklip eder.

news-photo

19.08.2022

total-veiw

4543

Türkmenistan ulag ulgamyndaky ählumumy başlangyçlary durmuşa geçirmäge girişýär

15-16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki maslahat halkara ähmiýetli waka öwrüldi. 

news-photo

17.08.2022

total-veiw

5120

Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň “Berkarar” myhmanhanasynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň hem-de oňa gabatlanyp guralan çäreleriň netijelerine bagyşlanan brifing geçirildi.

...218