mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

26.10.2022

total-veiw

2759

Türkmenistanyň DIM-nde COP26-nyň sebitleýin Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Aşgabada Howa boýunça ýaşlaryň maslahatyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen gelen COP26-nyň Ýewropada, Merkezi Aziýada, Türkiýede we Eýranda sebitleýin Ilçisi Dewid Moran bilen duşuşygy geçirildi. 

news-photo

26.10.2022

total-veiw

2553

Türkmenistanyň wekiliýeti «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» 15-nji Hyzmatdaşlyk Forumyna gatnaşdy

2022-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Koreýa Respublikasynyň Pusan şäherinde «Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy» Hyzmatdaşlyk forumynynyň 15-nji mejlisi geçirildi we oňa Koreýa Respublikasynyň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýokary wezipeli wekilleri, şol sanda Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. 

news-photo

25.10.2022

total-veiw

3325

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Koreýa Respublikasyna iş sapary

2022-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” Hyzmatdaşlyk forumynyň 15-nji mejlisine gatnaşmak üçin Koreýa Respublikasynda iş saparda bolýar. 

news-photo

24.10.2022

total-veiw

1634

Türkmenistan we Özbegistan ýakyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga we anyk mazmun bilen doldurmaga iki tarapyň hem taýýardygyny tassyklaýarlar

Golaýda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana resmi sapary boldy. 

news-photo

21.10.2022

total-veiw

1516

Türkmenistanyň Prezidenti sebit meselelerinde türkmen-özbek hyzmatdaşlygyna ýokary baha berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sebit işlerinde türkmen-özbek hyzmatdaşlygyna ýokary baha berdi.

news-photo

21.10.2022

total-veiw

3556

Türkmenistan we Özbegistan Owganystanda parahatlygy üpjün etmek işine gatnaşmagyny dowam etdirer

Türkmenistan we Özbegistan Owganystanda parahatlygy we durnuklylygy üpjün etmek işine gatnaşmagyny dowam etdirer. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Aşgabat şäherine gelen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen geçiren gepleşiklerinde aýtdy.

news-photo

20.10.2022

total-veiw

2448

Sebit we ählumumy wehimler bilen baglylykda Türkmenistanyň täze halkara başlangyçlary

Merkezi Aziýa sebitinde syýasy we durnukly ykdysady özgertmeler dünýä gurluşynyň kemala gelmeginde barha uly orun eýeleýär hem-de muňa has uly täsirini ýetirýär. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Döwlet Maslahatynda eden çykyşy bu meýilleriň möhüm subutnamasy boldy.

news-photo

19.10.2022

total-veiw

3247

Türkmenistanyň wekiliýeti terrorçylyk boýunça ýokary derejeli maslahata gatnaşdy

2022-nji ýylyň 17-19-njy oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Duşanbe şäherine saparynyň çäklerinde «Serhet howpsuzlygy hem-de terrorçylyga garşy göreşmek we terrorçylaryň hereketleriniň öňüni almak üçin serhet gözegçiligi ugurlaryndaky halkara we sebit hyzmatdaşlygy» atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy.

news-photo

19.10.2022

total-veiw

2726

Türkmenistan we Katar hyzmatdaşlygy ösdürýär

2022-nji ýylyň 16-17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Katar Döwletine saparynda boldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

15.10.2022

total-veiw

1957

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň aýgytly ähmiýetini belläp geçdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Astanada geçirilen «Merkezi Aziýa – Russiýa» Sammitinde eden çykyşynda häzirki zaman şertlerinde Merkezi Aziýa we Russiýa döwletleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň aýgytly ähmiýete eýe bolýandygyny aýtdy.

...223