mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1144

Döwlet Baştutanymyz Arkadag şäherini 2024 – 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasyny taýýarlamagy maksadalaýyk hasaplaýandygyny belledi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda Arkadag şäherini 2024 – 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasyny taýýarlamagy maksadalaýyk hasaplaýandygyny belledi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1144

Arkadagly Serdarymyz ilat ýazuwynyň jemlerinden ugur alyp, geljek ýyllardaky meýilnamalara takyklamalar girizilse, maksadalaýyk boljakdygyny hasaplaýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda ilat ýazuwynyň jemlerinden ugur alyp, geljek ýyllardaky meýilnamalara takyklamalar girizilse, maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1121

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy şäherleri ösdürmegiň strategiýasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şäherleri ösdürmegiň strategiýasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1122

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek barada aýdyp berdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek barada aýdyp berdi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1112

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine ýokary baha berdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine ýokary baha berdi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1133

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy pederlerimiziň däplerini dowam etmäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şöhratly pederlerimiziň parahatçylyk söýüjilik däplerini dowam etmegi çagyrdy.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1160

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň üstünlikleriniň esasynda Döwlet Garaşsyzlygy durýandygyny belledi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň üstünlikleriniň esasynda Döwlet Garaşsyzlygy durýandygyny belledi.

news-photo

23.09.2023

total-veiw

1356

Aşgabatda «Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler

Şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde «Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. 

news-photo

23.09.2023

total-veiw

1132

Aşgabat Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli gözel görke beslendi

Aşgabadyň merkezi köçeleri we şaýollary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli geçiriljek esasy dabaralara mynasyp derejede sungat eserleri bilen bezeldi.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1152

Baýramçylygyň öňüsyrasynda täze binalaryň açylyş we düýbüniň tutulyş dabaralary

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda şanly senä bagyşlanyp, ýurdumyzyň sebitlerinde birnäçe desgalaryň açylyş dabaralary geçirildi. Olara şäher, welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar gatnaşdylar. Ýygnananlar ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ugrunda tagallalar üçin hoşallyklaryny beýan edip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, bagtyýarlyk, uzak ömür, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine durmuşa geçirýän işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

...269