mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Jemgyýet

news-photo

15.01.2022

total-veiw

1200

«Тürkmenistan Sport» halkara žurnalynyň sahypalarynda möhüm temalar beýanyny tapýar

«Тürkmenistan Sport» halkara žurnalynyň 4-nji sany hormatly Prezidentimiziň Watana söýgüni, ruhy-ahlak gymmatlyklaryny wasp edýän «Ýaşasyn parahat durmuş!» goşgusy bilen açylýar. Goşgynyň her setirinde watanperwerlik, halk agzybirligi, parahatçylyk, çagalaryň bagtyýar geljegi üçin aladasy duýulýar.

news-photo

14.01.2022

total-veiw

1090

Akpatlawuk – tebigatyň ýadygärligi

Türkmenistanyň Günorta-Günbatarynda Günorta-Hazar çöketligi diýilýän ýerde Zemindäki iň işjeň we uly patlawuklaryň biri Akpatlawuk bar.

news-photo

14.01.2022

total-veiw

1197

Bala goşulan hozuň peýdasy

Tebigy balyň peýdasy barada köp adamlar bilýärler, gyşda bu önüm adam bedeni üçin aýratyn möhümdir.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

2316

2021-nji ýyl türkmen seýsmologlary üçin iň möhüm halkara başlangyçlaryň ýyly boldy

Geçen, 2021-nji ýyl Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň alymlarynyň we inženerleriniň zähmeti bilen baglanyşykly birnäçe möhüm wakalar bilen bellendi.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

1782

Ildeşlerimiz Merkezi Aziýada gender deňligi boýunça okuwa gatnaşmaga çagyrylýar

Ýurdumyzyň wekilleri Merkezi Aziýada gender deňligi, zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini artdyrmak (GEWE) babatynda öz bilimlerini artdyrmak boýunça okuwlara gatnaşmaga çagyrylýar.

news-photo

10.01.2022

total-veiw

1639

Türkmenistanda bulutly we ýagyşly howa garaşylýar

Türkmenistanda şu hepde bulutly we ýagyşly howa bolar. Her welaýatda dürli depginde sowuk ýagyn ýagar, howa ortaça gündizlerine +17 bolar.

news-photo

07.01.2022

total-veiw

1490

Ogurjaly adasy – täsinlikler dünýäsi

Taryhy kökleri asyrlara uzap, gözýetmez giňişlikde salgym atyp, has alyslara ýaýylyp gidýän gojaman Hazar deňzine dahylly gyzykly maglumatlar kän.

news-photo

07.01.2022

total-veiw

1305

Narpyz – myhmansöýerlik oty

Hemmämiziň belet otumyz narpyz, hakykatdan, taryhda yz galdyran we häzirem isleg bildirilýän güýçli derman serişdesi eken.

news-photo

06.01.2022

total-veiw

2109

Aşgabatda taksi çagyrmak aňsat we oňaýly boldy

Awtomobil ulag hyzmatlary ÝGPJ-niň ornaşdyran täze hyzmaty netijesinde 0555 gysga belgi bilen şäher taksisi 24/7 düzgünde hemişe elýeterli boldy.

news-photo

06.01.2022

total-veiw

1396

Yzygiderli howa gatnawy amala aşyrylýar

Täze, 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan Kerkiniň Halkara howa menzilinden yzygiderli howa gatnawy amala aşyrylyp başlandy. Aşgabat şäherinden günüň birinji ýarymynda T5-313 gatnaw belgili uçan uçar bir sagatdan soň Kerkiniň Halkara howa menziline gelip gondy.

...206