mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

05.08.2022

total-veiw

665

Döwrebap çagalar dynç alyş merkezi açyldy

Şu gün Esenguly etrabynda “Arkadagyň nesilleri” atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy we deputatlar, welaýat, şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, etrabyň ýaşaýjylary gatnaşdylar.

news-photo

05.08.2022

total-veiw

812

Gender deňligi ösdürmek boýunça seminar

2022-nji ýylyň 2-3-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherindäki «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda gender deňligi boýunça iki günlük maslahat geçirildi.

news-photo

04.08.2022

total-veiw

2209

Köýtendag ‒ täsinliklerden doly dag

Uzynlygy 100 kilometre golaý bolan Köýtendag Türkmenistanda iň beýik dagdyr. Ýurdumyzyň iň belent nokady ‒ deňiz derejesinden 3139 metr ýokarda howalanýan Aýrybaba gerşi şu dagda ýerleşýär. 

news-photo

04.08.2022

total-veiw

1962

Mekdep bazarlary işläp başlady

Paýtagtymyzda, welaýat merkezlerinde we obalarda 3-nji awgustda mekdep bazarlary açyldy, olary Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi gurady.

news-photo

03.08.2022

total-veiw

516

Datly baýram – Bütindünýä garpyz güni!

3-nji awgustda dürli ýurtlarda Bütindünýä garpyz güni bellenilýär.

news-photo

02.08.2022

total-veiw

2341

Awazada dynç alyş möwsümi dowam edýär

Hazar deňziniň türkmen kenaryny bezeýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda şu günler tomusky dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär.

news-photo

29.07.2022

total-veiw

1380

Haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylary Watanymyza dolanyp geldiler

Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler.

news-photo

28.07.2022

total-veiw

3187

Milli kanunçylygyň kämilleşdirilmegi — ata Watanymyzyň depginli ösüşiniň möhüm şerti

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 8-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde milli kanunçylygyň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň we kämilleşdirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Munuň özi ýurdumyzyň syýasy ulgamyny, ykdysadyýetini pugtalandyrmakda yzygiderli çäreleri amala aşyrmaga ýardam berer.


news-photo

27.07.2022

total-veiw

2554

Ulag-kommunikasiýalar ulgamynyň sanlylaşdyrylmagy

2022-nji ýylyň 27-nji iýulynda Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk̓» agentliginiň edara binasynda, ulag-kommunikasiýalar ulgamynyň degişli hünärmenleiniň onlaýn gatnaşmagynda «Ulag we kommunikasiýalar toplumyny ösdürmegiň esasy ugurlary» atly maslahat geçirildi.

news-photo

27.07.2022

total-veiw

2422

Elektron hökümet sanly ulgamyň özgermegine giň mümkinçilikleri açýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr!», «Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ynsanperwer ýörelgelerden ugur alýan hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň durmuş-ykdysady ösüş babatyndaky strategiýasynyň esasy wezipesi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga gönükdirilendir.

...226