Jemgyýet
12.07.2021
eye
803

Howa uçarlarynyň ýolbeletleriniň Bütindünýä güni

Her ýyl 12-nji iýulda dünýäde iň romantik kärleriň biriniň eýeleriniň - stýuardlar we stýuardessalar raýat awiasiýasynyň howa uçarlarynyň ýolbeletleriniň Bütindünýä güni bellenýär.
08.07.2021
eye
1317

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýada gurlan täze gämide Hazar deňzinde gezelenç etdi

Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda Döwlet Baştutanymyz «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ygtyýaryna gelen «Rahat» atly täze ýolagçy gämisiniň ilkinji ýüzüşine ak pata be...
06.07.2021
eye
803

Syrly gowak we şaglawuk

Tomus aýlary Türkmenistanda tebigata çykyp, daragtlaryň saýasyýnвф we dag çeşmeleriniň sergin howasynda dynç alasyň gelýär. Şeýle ýerler hemişe dynç almaga isleg döredýär. Salkyn s...
05.07.2021
eye
2228

«Orta guşaklyk Turan çöllügi» boýunça resminama (nominasiýa dosýesi) toplumy taýýarlanýar

Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginde (OH we DGGM) bu edaranyň we Mihael Zukkowyň «Merkezi Aziýanyň çöl boýunça başlangyjy» atly tebigaty goramak gazn...
02.07.2021
eye
2170

Türkmeniň uçar ganaty – bedew

At türkmen üçin maddy hem ruhy baýlyk saýylypdyr. Hawa, bedew barjamlylykdan, gurplulykdan nyşan bolsa-da, oňa haryt-mal hökmünde garalmandyr, çünki asyllylygyň, wepanyň, dostlugyň
30.06.2021
eye
2198

Mekdebe çenli bilim edaralarynyň ulgamy giňeýär

Ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde mekdebe çenli bilim edaralarynyň ulgamy barha giňeýär.
30.06.2021
eye
1414

Türkmenistanda ilatyň saglygyny jöwzanyň täsirinden goramak boýunça Çäreler meýilnamasy taýýarlanýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýurdumyzda iş alyp barýan bölümi Türkmenistanyň ilatyny adatdan daşary yssy howanyň täsirinden goramak boýunça Çäreler meýilnamasyny düzmek m...
30.06.2021
eye
706

Türkmenistanda ilatyň saglygyny jöwzanyň täsirinden goramak boýunça Çäreler meýilnamasy taýýarlanýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýurdumyzda iş alyp barýan bölümi Türkmenistanyň ilatyny adatdan daşary yssy howanyň täsirinden goramak boýunça Çäreler meýilnamasyny düzmek m...
29.06.2021
eye
503

Tebigatyň we adamyň bähbidi üçin

Türkmenistanda 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Milli tokaý maksatnamasy we ony durmuşa geçirmek boýunça Çäreler meýilnamasy tassyklandy.
28.06.2021
eye
400

Köpetdagyň zynaty – arça

Alym botanikler türkmen arça agajynyň geň sypatlarynyň biriniň ýaşaýşa erjelligi netijesinde ösmegi üçin ygalyň gyt şertlerinde-de daglarda ösüp bilýändigini belleýärler. Adamlar g...