}
Jemgyýet
24.01.2021
eye
584

Goraghana goragy

Gaplaňgyr döwlet goraghanasynyň çäginde Türkmenistanyň Gyzyl Kitabyna girizilen ösümlikleriň üçüsi g
18.01.2021

Jemgyýet

eye
283

Milli saglygy goraýyş ulgamynyň kuwwatyny artdyrmagyň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ilatyň saglygyny goramak, ýok
13.01.2021
eye
301

Taryhy-medeni miras – milletiň ruhy baýlygynyň binýady

Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan ç
12.01.2021
eye
265

“Demokratiýa we hukuk” žurnalynyň nobatdaky sany

Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän ylmy-amaly žurnal
12.01.2021
eye
247

Roždestwo ýyldyzy heniz-ä güllänok

Güneşi azlyk edýän şu ýylyň sowuk gyşy diňe bir adamlaryň durmuşyna däl, eýsem ösümlikleriň ösüşine-
11.01.2021
eye
254

«Syýasat we jemgyýet» žurnaly

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy t
11.01.2021
eye
215

2021-nji ýylyň şygary dabaralandyrylýar

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň w
08.01.2021
eye
114

“Türkmen arhiwi” žurnalynyň nobatdaky sany

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi tarapyndan neşir edilýän “Türkmen arhiwi” taryh
04.01.2021

Jemgyýet

eye
131

Täze Ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygaryna bagyşlanan maslahat

Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda 2021-nji ýylyň «Türk
01.01.2021

Jemgyýet

eye
111

Täze “Bagabat” şypahanasy gije-gündiziň dowamynda hyzmatlary ýola goýýar

Şu gün, 2021-nji ýylyň ilkinji gününde Mejlisiň ýolbaşçylary hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygyny