Jemgyýet
24.04.2021
eye
334

Çakan - atlar: seýrek duşýän ahalteke bedewleridir

Biz ahalteke bedewlerine guwanjymyzy we buýsanjymyzy beýan edemizde: «behişdi», «ganatly», «wepadar», «Süleýmanyň tagty» ýa-da şulara meňzeş epitetleri ulanýarys. Şeýle çeper sypat...
24.04.2021
eye
330

Ykbalyny bedewlere baglan

Ýurdumyzda şöhratly arassa ganly ahal-teke bedewlerini saklap galmaga we olary dünýä ýaýmaga uly goşant goşan  türkmen atşynaslary mübäreklenýän şu  günler 91 ýaşy arka atan tanyma...
23.04.2021
eye
285

Daşoguzly maşgalalaryň ýüze golaýy täze jaýa göçüp bardylar

Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde ýokary amatlykly köp öýli jaýlaryň dördüsi ulanmaga berildi.
22.04.2021
eye
444

DÖM-nyň ýaş ilçileri talyplara we mekdep okuwçylaryna daşky gurşawy goramagyň möhümligi barada gürrüň berdiler

22-nji aprelde Ene Ýeriň Halkara güni bellenilýär. Şu sene mynasybetli BMG-nyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky Ýurt edarasy Bilim ministrligi bilen bilelikde Türkmenistanyň umu...
22.04.2021
eye
547

Ahalteke bedewleri gözelligiň we sazlaşygyň nusgasydyr

Şu gün Mary welaýat merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi.
22.04.2021
eye
290

MKT ulgamynda zenanlaryň mümkinçiligi – BMG-nyň ÖM-nyň howandarlygnda geçirilen sebit webinarynyň temasy boldy

22-nji aprelde bellenilýän Maglumatlar we kommunikasiýalar tehnologiýalary ulgamynda Halkara gyzlar güni  BMG-nyň Ösüş maksatnamasy MKT ulgamynda zenan liderligi hem-de wezipe basg...
19.04.2021
eye
267

Aşgabada 140 ýyl: Garaşsyzlygyň gazananlarynyň beýany

Şu ýyl bellenilýän şanly ýubileýleriň ikisini – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny we ýurduň paýtagty Aşgabadyň 140 ýyllygyny çuňňur baglanşyk birleşdirýär. Soňky üç onýyl...
19.04.2021
eye
139

Çynar – Aziýanyň goýy saýaly daragty

Agaçlary we agaç görnüşli gyrymsy ösümlikleri öwreniji alym Sergeý Iwanowiç Işşenko agaçlar baradaky kitabyny «Äpet daragt» babyndan başlaýar. Onda Türkmenistanyň tebigatynyň bezeg...
18.04.2021
eye
874

Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, Türkmenistanyň adalat edaralarynda berilýän hukuk kömekleriniň hilini ýokarlandyrmak babatynda berýän tabşyryklaryny ...
17.04.2021
eye
564

Aşgabadyň botanika bagynyň benewşe gudraty

Botanika bagynda nobatdaky şatlykly waka boldy - äpet sogan gülledi. Äpet sogan – bu at belkem köpleri geň galdyrsa. Ol boýy 1,5-2 metre ýetýän gyrymsy çogdam gül we beýleki kösükl...