Jemgyýet
13.10.2021
eye
2445

Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň düýbün
13.10.2021
eye
2905

Sebitdäki iň uly söwda we dynç alyş merkezi Aşgabatdadyr

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Sö
11.10.2021
eye
4707

Döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň XIII jildiniň neşir edilmegi milli Liderimiziň türkmen lukmanlarynyň hünär baýramçylygyna, tutuş halkymyza hem-de dünýäniň ylmy ...
11.10.2021
eye
3649

Şatlygy paýlaşsaň köpeler

Özgeleriň üstünligine guwanmagy başarýan adamlar üçin şatlanmaga sebäpler kän. Mary etrabynyň Aşgabat daýhan birleşiginiň Egrigüzer obasynyň adamlary hormatly Prezidentimiz Gurbang...
11.10.2021
eye
3744

Gowaklar şäheri – Ýekedeşik

Taryhy-medeni ähmiýetli ýadygärlik bolan gowaklar şäheri. Ýekedeşik Murgap derýasynyň çep kenarynda ýerleşýär. Ol derýadan 100 metr belentlikde galareýalary umumy geçelge bilen bir...
10.10.2021
eye
2105

Türkmenistanda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi

Şu gün Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri geçirildi.
10.10.2021
eye
1255

Halkymyzyň abadan durmuşy hakyndaky alada milli Liderimiziň döwlet syýasatynyň esasy ýörelgesidir

9-njy oktýabrda Lebap welaýatynyň merkezi — Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen gu...
09.10.2021
eye
3129

Türkmenistanyň poçta aragatnaşygynyň hyzmatlary we taryhy hakynda

Her ýyl 9-njy oktýabrda Bütindünýä poçta birleşiginiň döredilen güni Bütindünýä poçta güni (World Post Day) bellenilýär. Birleşik 1874-nji ýylda Şweýsariýanyň paýtagty Bernde döred...
08.10.2021
eye
3099

Türkmenistanda halkara lukmançylyk forumy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady”
08.10.2021
eye
2448

Türkmenistanda Howanyň üýtgemegi boýunça ilkinji ýaşlar maslahaty geçirildi

Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanasy Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we beýleki milli hyzmatdaşlar bilen bilelikde how...