mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Jemgyýet

news-photo

17.11.2021

total-veiw

1608

Ýaşlar baýragy gowşuryldy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli bu guramanyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly ada mynasyp bolan ýaşlary sylaglamak dabaralary geçirildi.

news-photo

15.11.2021

total-veiw

2457

Howa maglumaty: ildeşlerimizi ýagyşly we şemally howa garaşýar

Ýaňy başlan hepde şemally we ýagyşly boljaklygyndan habar berýär. Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa gullugynyň deslapky çaklamalaryna görä, 16-njy noýabrda ̶ sişenbe güni temperatura peselip, ýagyş ýagar.

news-photo

15.11.2021

total-veiw

1455

Türkmenistanda milli DÖM ýerligi döredildi

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň «Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin ýerlik» (DÖM) taslamasy bilen bilelikdäki DÖM-iň maglumatlaryny ýygnamak we ýaýratmak boýunça milli ýerlik döretmek işi tamamlandy.

news-photo

14.11.2021

total-veiw

1730

Hasyl toýy: türkmen daýhanlarynyň zähmetiniň şanyna dabaralar

Şu gün tutuş ýurdumyzda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu baýramçylyk oba hojalyk ýylynyň, ekerançylaryň tutanýerli zähmetiniň jemini jemleýär, türkmen topragynyň berekedini, saçaklarymyzyň bolçulygyny alamatlandyrýar. 

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1542

Ýurdumyzyň oba hojalygynyň öňdebaryjy işgärlerine döwlet sylaglary gowşuryldy

Şu gün paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýan kärendeçileri, pagtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri we beýleki hünärmenleri sylaglamak dabarasy boldy.

news-photo

12.11.2021

total-veiw

1929

Ýurdumyzda hasyl toýy belleniler

Noýabr aýynyň ikinji ýekşenbe güni bellenýän Hasyl toýy orak, ekerançylyk we pagta ýygymy möwsüminiň tamamlanandygyny aňladýar, şonuň üçin esasy dabaralar oba hojalyk işgärlerine, daýhanlara, mülkdarlara, agronomlara, seleksiýaçylara we oba hojalygynyň beýleki zähmetkeşlerine bagyşlanar.

news-photo

12.11.2021

total-veiw

1276

Lebap welaýatynda BMG-niň Ösüş Maksatnamasy boýunça maslahat geçirildi

«Türkmenistanyň guraksy sebitlerindäki oba hojalyk jemagatlarynyň howa ýagdaýyna görä durnukly ykdysady işini goldamak» atly BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň hem-de USAID-iň maliýe goldawy arkaly tejribeli bagbanlaryň pikirleri we islegleri öwrenilip, Samarkantdan (Özbegistan) miweli agaç nahallarynyň 3140 sanysy satyn alyndy. 

news-photo

12.11.2021

total-veiw

1258

Ylýas Öwezgeldiýew – «Şöhrat» ordeniniň ähli derejesiniň eýesiniň ilkinjileriň biri

«Şöhrat» ordeniniň ähli derejesiniň eýesi öz döwrüniň gahrymany diýen ada deň bolan. Türkmenistanyň taryhynda olar dört adamdy: Ahmet Allaberdiýew, Ylýas Öwezgeldiýew, Ahmet Annadurdyýew we Muhammetguly Durdyýew. Olardan ýaşy boýunça ulusy 1914-nji ýylyň 12-nji fewralynda doglan Ylýas Öwezgeldiýewdi.

news-photo

11.11.2021

total-veiw

2285

Gözel Zubeýdanyň hatyrasyna gurlan aramgäh

Alamberdaryň aramgähiniň iki kilometr golaýynda, Astanababanyň beýle çetinde binagärlik toplumy bar. Bu ýere hemişe adamlar zyýarata gelýärler.

news-photo

10.11.2021

total-veiw

2262

Täze desgalar Diýarymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň nyşanydyr

Şu gün Balkan welaýatynda möhüm desgalaryň birbada birnäçesiniň açylyş dabarasy bolup, olar ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň toplumlaýyn maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň aýdyň subutnamasyna öwrülip, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna beslenen ýylda täze gurlan desgalaryň açylyş dabaralarynyň ähmiýetini has-da artdyrdy.

...200