mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

13.11.2022

total-veiw

3070

Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde ýurdumyzda giňden bellenilýän hem-de ekerançylaryň tutanýerli zähmetine, sahawatly türkmen topragynda ýetişdirilen bol hasyla bolan ählihalk buýsanjyny alamatlandyrýan Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi.

news-photo

12.11.2022

total-veiw

1559

Oba hojalygy pudagynyň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary gowşuryldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Oba hojalyk toplumynyň edara binasynda kärendeçileri, pagtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri hem-de ýurdumyzyň obasenagat toplumyny ösdürmäge mynasyp goşant goşan beýleki oba hojalyk işgärlerini sylaglamak dabarasy boldy.


news-photo

10.11.2022

total-veiw

2245

Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiligi Londonda görkezildi

7-9-njy noýabr aralygynda Londonda World Travel Market (WTM – (Bütindünýä Syýahat Bazary) syýahatçylyk pudagynyň 42-nji halkara sergisi geçirildi. Ol syýahatçylyk pudagyndaky iň uly çäredir. Oňa dünýäniň tas ähli ýurtlaryna degişli bolan müňlerçe dünýä syýahatçylyk kompaniýalary gatnaşdylar.

news-photo

09.11.2022

total-veiw

1850

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ekologik bäsleşigi

Iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy «Durmuşymyzyň ekologik ýörelgesi» atly bäsleşigi yglan etdi.

news-photo

08.11.2022

total-veiw

2609

Türkmenistanyň Adalatçynyň diwanynyň çagalaryň hukuklaryny goramak we öňe sürmek boýunça alyp barýan işleri

Ýakynda Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçy Ýazdursun Gurbannazarowa Adalatçynyň diwanynyň wekili bilen bilelikde Daşoguz welaýatynda iş saparynda boldy. Bu barada Adalatçynyň diwanynyň resmi web-saýtynda habar berilýär.

news-photo

07.11.2022

total-veiw

2261

Ýurdumyzda bulutly we ýagyşly howa bolar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň käbir ýerlerinde şemal we ýagyş güýçlener diýlip çak edilýär. Gündizlerine howanyň temperaturasy ortaça +20°C bolar.

news-photo

05.11.2022

total-veiw

2015

Türkmenistan bilen BMG-niň Çagalar Gaznasynyň saglyk pudagyndaky hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň goldawy bilen COVID-19 üçin 250 müň sany ekspres-testleri (çalt barlag enjamlary) aldy.

news-photo

05.11.2022

total-veiw

2185

Türkmenistanyň kinologiýa bölümleri Ýewropa standartlary özleşdirdiler

1-nji noýabrdan 3-nji noýabr aralygynda Aşgabatda Merkezi Aziýada Serhetleri Dolandyrmak Maksatnamasy (BOMCA 10) Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri üçin kinologiýa bölümleriň işini hem-de hukuk goraýjy edaralary üçin kinologlary taýýarlamak boýunça ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen okuw maslahatyny geçirdi.

news-photo

02.11.2022

total-veiw

2494

“Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” neşiriniň nobatdaky sany

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi Watanymyzyň Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçen 2020-nji ýylda ýurdumyzyň gazanan giň gerimli üstünliklerine bagyşlandy.

news-photo

01.11.2022

total-veiw

2738

Döwrebap jaýlar gurlar

Ýerlerden we bar bolan inženerçilik-tehniki kommunikasiýalaryň kuwwatlyklaryny has rejeli peýdalanmak Daşoguzda şähergurluşygy işleriniň esasy ugurlarynyň biridir.

...239