mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

11.04.2022

total-veiw

1381

Ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda üýtgäp durýan bulutly, käbir ýerlerde ygally we az-kem şemally howanyň bolmagyna garaşylýar. Ortaça 30-35 gradus maýyl howa bolar.

news-photo

11.04.2022

total-veiw

2770

Çagalar üçin seýilgäh gurulýar

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň merkezinde «Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan çagalar üçin täzezaman dynç alyş seýilgähiniň gurluşygy alnyp barylýar.

news-photo

09.04.2022

total-veiw

2138

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmak işleri dowam edýär

Häzirki wagtda, Gullugyň işgärleri BMG-nyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň daşary ýurt we ýerli hünärmenleri bilen bilelikde, «Eksport-import amallary üçin bir penjire» ulgamyny ornaşdyrmaklyk has-da işjeňleşdirildi.

news-photo

09.04.2022

total-veiw

1965

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli

Her ýylyň 7-nji aprelinde, asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz edýän dürli baýramçylyk çäreleri geçirildi.

news-photo

08.04.2022

total-veiw

1856

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Federal gümrük gullugynyň (Russiýa Federasiýasy) arasyndaky bilelikdäki çäreleriň Meýilnamasy tassyklandy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňünde durýan möhüm weipeleriň biri daşary ýurtlaryň gümrük gulluklary we gümrük işi çygryndaky halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek bolup durýar.

news-photo

06.04.2022

total-veiw

1625

Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanan ekologik çäresi

Şu günler Aşgabat şäher häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy bilen 7-nji aprelde bellenilýän Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ekologik çäresi geçirilýär.

news-photo

06.04.2022

total-veiw

1379

Şanly senäniň şanyna

Şu gün, 6-njy aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň guramagynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli BMBM-niň mejlisler zalynda «Otorinolaringologiýanyň wajyp meseleleri» atly okuw maslahaty geçirildi.

news-photo

05.04.2022

total-veiw

1923

«Bir penjire» ulgamy boýunça Türkmenistanyň we Gruziýanyň gümrükçileriniň duşuşygy

2022-nji ýylyň 5-nji aprelinde Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň işjeň ýardam bermeginde Türkmenistanyň döwlet Gümrük gullygynyň we Gruziýanyň Maliýe ministrliginiň Girdejiler gullugynyň Gümrük departamentiniň hünärmenleriniň arasynda «Bir penjire» ulgamy boýunça onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.

news-photo

04.04.2022

total-veiw

760

Ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat

Hepdäniň dowamynda ýyly howa bolar diýlip çaklanylýar. Türkmenistanyň çäklerinde howanyň ortaça +35 gradusa çenli ýokarlanmagyna garaşylýar.

news-photo

03.04.2022

total-veiw

2485

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasy howandarlyga mätäç çagalaryň operasiýa bejergileri üçin serişdeleri bölüp bermegi dowam edýär

Gadymy döwürlerden bäri nurana geljegi röwşen umytlar bilen baglanyşdyrýan çagalar — ösüp gelýän nesil baradaky alada Türkmenistanyň halkara kadalara hem-de halkymyzyň belent ynsanperwerlik ýörelgelerine laýyklykda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar.

...220