mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Kanunlar

02.10.2023

total-veiw

5348

Türkmenistanyň Kanuny «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2009-njy ýylyň 15-nji awgustynda kabul edilen «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (2014-nji ýylyň 8-nji noýabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 135-nji madda; 2015 ý., № 1, 22-nji madda, 2016 ý., № 1, 61-nji madda, № 3, 117-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda; 2018 ý., № 2, 38-nji madda; 2019 ý., № 1, 9-njy madda; 2020 ý., № 1, 5-nji madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 148-nji madda; 2022 ý., № 2, 30-njy madda; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 1, 5-nji madda, № 2, 28-nji madda) şu goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmeli:

01.10.2023

total-veiw

4172

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda

1-nji madda. Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmeli.

01.10.2023

total-veiw

4979

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Arkadag» medaly hakynda DÜZGÜNNAMA

1. Türkmenistanyň «Arkadag» medaly Türkmenistanyň döwlet sylagydyr.

01.10.2023

total-veiw

4059

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Arkadag» medalynyň ÝAZGYSY

Türkmenistanyň «Arkadag» medaly tegelek görnüşde bolup, onuň merkezi böleginde güberçek görnüşde diametri 28 mm bolan Günüň ýalkym saçyp duran şöhlesi, ýaşyl reňkde Türkmenistanyň kartasy we onuň ýüzünde altynsow reňkde «TÜRKMENISTAN» diýen ýazgy ýerleşdirilen.

01.10.2023

total-veiw

3429

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlary özara höweslendirmek we goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Doha şäherinde gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny özara höweslendirmek we goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamaly.

01.10.2023

total-veiw

3310

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Hökümeti bilen Wengriýanyň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlary höweslendirmek we özara goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

2023-nji ýylyň 9-njy iýunynda Aşgabat şäherinde gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen Wengriýanyň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlary höweslendirmek we özara goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamaly.

01.10.2023

total-veiw

2243

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ýadro heläkçiligi barada dessin habar bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

1986-njy ýylyň 26-njy sentýabrynda Wena şäherinde kabul edilen Ýadro heläkçiligi barada dessin habar bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmaly.

01.10.2023

total-veiw

2231

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ýadro ýa-da radiasiýa heläkçiligi ýagdaýynda kömek bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

1986-njy ýylyň 26-njy sentýabrynda Wena şäherinde kabul edilen Ýadro ýa-da radiasiýa heläkçiligi ýagdaýynda kömek bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmaly.

01.10.2023

total-veiw

2358

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Halkara korrupsiýa garşy akademiýany halkara gurama hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda

2010-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda Wena şäherinde kabul edilen Halkara korrupsiýa garşy akademiýasy halkara gurama hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmaly.

01.10.2023

total-veiw

2027

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmak hakynda

1998-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Baku şäherinde kabul edilen Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmaly.

...38