Kanunlar
04.09.2020

Kanunlar

eye
1521

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine goşmaça girizmek hakynda

I. 1997-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan, 2010-njy ýylyň 10-njy maý
04.09.2020

Kanunlar

eye
1358

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Jenaýat iş
03.09.2020

Kanunlar

eye
1257

Türkmenistanyň Kanuny
«Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň
03.09.2020

Kanunlar

eye
794

Türkmenistanyň kanuny
Bedenterbiýe we sport hakynda

Şu Kanun Türkmenistanyň raýatlarynyň sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmäge gönükdirilip, Tür
03.09.2020

Kanunlar

eye
730

Türkmenistanyň Kanuny
Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak hakynda

Şu Kanun hukuk bozulmalarynyň öňüni alyş ulgamynyň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär we
03.09.2020

Kanunlar

eye
652

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

1. 2009-njy ýylyň 21-nji noýa

03.09.2020

Kanunlar

eye
554

Türkmenistanyň Kanuny
«Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen «Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda» Türkmenistanyň
03.09.2020

Kanunlar

eye
461

Türkmenistanyň Kanuny
Adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömegi hakynda

Şu Kanun adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömeginiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esa
24.07.2020
eye
472

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny döretme
21.04.2020

Kanunlar

eye
543

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaça we üýtgetme girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna goşmaçany we üýtgetmäni girizmeli:

2013-nji ýylyň 4-n