mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Kanunlar

24.03.2021

total-veiw

2187

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda

Şu Kanun ýokanç keselleriň öňüni almagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny kesgitleýär.

news-photo

16.01.2021

total-veiw

1985

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny döretmeli.

25.10.2020

total-veiw

1612

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 79 509,6 mln. manat möçberde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 23 398,0 mln. manat möçberde tassyklamaly.

26.09.2020

total-veiw

1879

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY <br>Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň

04.09.2020

total-veiw

1721

Türkmenistanyň Kanuny <br> «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2012-nji ýylyň 31-nji martynda kabul edilen «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmeni

04.09.2020

total-veiw

1395

Türkmenistanyň Kanuny <br> «Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 2014-nji ýylyň 3-nji maýynda kabul edilen «Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» Türkmenistanyň Kan

04.09.2020

total-veiw

1297

Türkmenistanyň Kanuny <br> Türkmenistanyň Howa kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

I. 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Howa ko

04.09.2020

total-veiw

1737

Türkmenistanyň Kanuny <br> Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 29-njy awgustynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Administr

04.09.2020

total-veiw

1714

Türkmenistanyň Kanuny <br> Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine goşmaça girizmek hakynda

I. 1997-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan, 2010-njy ýylyň 10-njy maý

04.09.2020

total-veiw

1484

Türkmenistanyň Kanuny <br>Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Jenaýat iş

...27