mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1120

Türkmenistanda dünýä halklarynyň aýdym-saz sungatyna bagyşlanan halkara forum geçirilýär

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde “Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwal we maslahat öz işine başlady.


news-photo

28.11.2022

total-veiw

1061

Italýan kompozitorlarynyň eserleri ýaňlandy

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda nusgawy italýan kompozitorlarynyň üçüsiniň eserlerinden düzülen konsert boldy. Halkara bäsleşikleriniň diplomanty Stella Faramazowanyň we Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumowyň konsertmeýsterliginde bu konserti kamera ansambly kafedrasy gurady.

news-photo

26.11.2022

total-veiw

1081

Häzirki zaman saz bilim ýörelgelerine bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Döwrebap bilimleri özleşdirmekde ölçegiň, metriň we ritmiň ähmiýeti» atly ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen sungat mekdepleriniň okuw-usulýet maslahaty geçirildi.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

1085

Dynç günleriniň tomaşasy: gitara sazynyň festiwaly, akyl-paýhas bäsleşikleri we başga-da ençeme tomaşalar

Öňümizdäki dynç günleri aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary medeni çärelere, konsertlere we teatr oýunlaryna baryp, dynç alyp bilerler.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

1049

Nemes nusgawy sazlarynyň konserti

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen konsert köp adamly boldy.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1036

Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýi güneşli Täjigistana syýahata çagyrýar

Aşgabatda ýakynda başlanan Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde bolan sergi bilen dowam etdirildi.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

1792

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Şu gün türkmen paýtagtynda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerimli medeni çäre türkmen-täjik döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm goşant bolar.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

1827

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy: el işi sungatyny ösdürmekde tejribe alyşmak

Şu gün Türkmenistanyň 2022-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde, noýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň tertibine hem-de dialogyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna laýyklykda, sanly ulgam arkaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň çeper elli zenanlarynyň halkara jemgyýetiniň ilkinji mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, şeýle hem BMG-niň düzüm birlikleriniň wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

1489

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Solmaz Muhammedowanyň şahsy sergisi açyldy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň galereýasynda Türkmenistanyň halk suratkeşi, akademiýanyň bezeg we amaly sungat bölüminiň müdiri Solmaz Muhammedowanyň şahsy sergisiniň açyldy.

news-photo

22.11.2022

total-veiw

2370

Türkmenistanda taryhy-medeni ýadygärliklere bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly «Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri: öwrenmek, gorap saklamak we rejelemek tejribesi» atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guraldy.

...193