Medeniýet
11.10.2021
eye
7417

Puşkiniň haly portreti

«Könürgenç» Döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň çäginde ýerleşýän «Daş metjit» halk senetleri muzeýi diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem onuň çäklerinden daşarda-da bellidir. Muzeýde tü
10.10.2021
eye
5470

«Saýatly-Hemra» dessanynyň gahrymany Balsaýadyň gupbasy üçin birinji baýrak

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň sergi zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan «Gözbaşy gadymdan gelýän gözellik» ady bilen şaý-se...
09.10.2021
eye
5335

Özbegistanda türkmen kinosynyň günleri geçirildi

Özbegistanda «Ýüpek ýolunyň merjen dänesi» atly XIII Daşkent halkara kinofilm festiwalynyň netijeleri jemlenildi.
08.10.2021
eye
3051

Türkmen gözelligine bendi bolan nakgaş

Dünýäniň dürli künjeklerinden Türkmenistanyň güneşli, myhmansöýer paýtagtyna myhmançylyga, käte ýaşamaga gelýänler kändi. Türkmen topragyny ikinji Watany edinen myhmanlaryň arasynd...
06.10.2021
eye
6398

Aşgabat ýer titremesi – surtkeşleriň eserlerinde

Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen nakgaşlarynyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň ýagty ýadygärligine bagyşlanan žiwopis we heýkeltaraşlyk işleriniň sergisi açyldy. Bu elh...
06.10.2021
eye
5721

73 ýyldan soň: ýerli wagt bilen 1 sagat 12 minut 5 sekunt

Türkmenistanyň Döwlet medeniýetr merkeziniň Döwlet muzeýinde «Mukaddes hatyra» ady bilen sergi açyldy. Ol TASS-yň ýer titremesi hakda eksponat görnüşinde habaryndan başlanýar:
05.10.2021
eye
7790

Türkmen lybasynyň özboluşlylygy

Türkmeniň milli lybasy halkyň däp-dessuryny, durmuş ýörelgesini we ýaşaýyş ýörelgesini häsiýetlendirýän maddy hem ruhy medeniýetiniň özboluşly we iň täsirli hadysasydyr. Özboluşly ...
30.09.2021
eye
11134

ÇuwDU-de Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bellenildi

I.N.Ulýanow adyndaky Çuwaş döwlet uniwersitetinde (ÇuwDU) Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäreleri geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky ...
30.09.2021
eye
11052

Sungata hyzmat — Watana hyzmat

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyndaлн uly konsert çäreleriniň hiç biremб ençeme halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi konsertmeýster Stella Faramazowasyz geçmeýär. ...
30.09.2021
eye
7650

Eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy Astrahanda bellenildi

Astrahanda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk konserti boldy. Bu çäre türkmen ýaşlarynyň okaýan Astrahan döwlet uniwersitetiniň medeni merkezinde ge...