Medeniýet
10.07.2021
eye
2327

Ussat heýkeltaraş

Medeniýet ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli heýkeltaraşlarynyň arasynda : «Meniň Watanym», «Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanşmagynyň Wat...
09.07.2021
eye
1171

Alym we suratkeş

Olga Fominiçna Mizgirewa türkmen milli şekillendiriş sungatynyň gözbaşynda duranlaryň biridi.
09.07.2021
eye
787

Aýdymçy şahyr Garaja oglan

Tomsuň yssy günlerinde Aşgabadyň ýaşaýjylary agşamlaryny paýtagtyň köpsanly seýilgählerinde geçirýärler. Olaryň arasynda ençeme çüwdürimi we ajaýyp heýkelleri bilen tapawutlanýan g...
07.07.2021
eye
555

Türkmen bagşyçylyk ýolunyň taryhyndan

Bagşyçylyk gadymy sungatlaryň biridir. Bagşy, dessanlary aýdyjy-ozan söze çeper, saza-aýdyma ussat bolupdyr. Halk diliniň dürli ugurlaryndan başy çykýan ezber bagşy diňleýjini özün
06.07.2021
eye
1446

Milli türkmen medeniýetinde balygyň keşbi

Türkmenlerde aýda azyndan bir gezek balykly nahar iýmek öýde bereketi artdyryp, saglygy gowulaşdyrýar diýen ynanç bar. Hojalyklarynda balykçylyk esasy orny tutan Hazar kenarynda ýa...
05.07.2021
eye
1514

2022-nji ýylda GDA-da Halk döredijiligi we medeni miras ýylyny geçirmek boýunça edilmeli işleriň meýilnamasynyň taslamasy tassyklandy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän ýurtlaryň bilermenleri 2022-nji ýylda GDA-da Halk döredijiligi we medeni miras ýylyny geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnama...
02.07.2021
eye
1774

Nyýazmyrat Dowodow zähmet we harby edermenligi wasp edýän suratkeşdir

1935-nji ýylda 14 ýaşly ýigdekçe Nyýazmyrat Dowodow Türkmen çeperçilik tehnikumynyň bosagasyndan ätledi – onuň roýalda saz çalmak höwesi  bardy. Ýaldyrap duran äpet gural akly-gara...
01.07.2021
eye
1354

Zergär zenan

Zergärçilik XXI asyrda-da ähmiýetini ýitirmedik gadymy kärleriň biri. Häzirki wagtda dalaşgärleriň ençemesi Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň amaly-haşam sungaty bölü
29.06.2021
eye
1297

Halkymyzyň Arkadagyna bagyşlanyp geçirilen baýramçylyk konserti

Şu gün paýtagtymyzdaky “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli sungat ussatlarynyň baýramç
29.06.2021
eye
730

«Görogly» türkmen halkynyň epiki mirasydyr

«Görogly» eposyny eline alan okyjy ony başdan-aýak okap çyksa-da, orta asyrlardan häzirki güne çenli aýdymdyr rowaýat görnüşinde gelip ýeten bu üýtgeşik gahryman barada heлaýatlara...