Medeniýet
25.04.2021
eye
565

“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” halkara bäsleşiginiň we ugurdaş döredijilik bäsleşiginiň netijeleri dabaraly ýagdaýda jemlenildi

Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň täze binalar toplumynda ilkinji gezek köpöwüşginli baýramçylyk çäresi — “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” halkara bäsleşiginiň jemleý
24.04.2021
eye
551

Türkmen kinosy: geçilen şöhratly ýollar

Aşgabatda ilkinji gezek kinolaryň 1926-njy ýylda görkezilip başlanandygyny bilýän adamlar az-azdyr, köpler bolsa megerem, bilýän hem däldir. Respublikanyň hökümetiniň kararyna laýy...
23.04.2021
eye
403

Ahalteke bedewi we alabaý – serginiň esasy beýanaty

Şekillendiriş sungaty muzeýinde ahalteke bedewiniň we türkmen alabaýynyň gününe bagyşlanyp sergi açyldy.  
22.04.2021
eye
419

Magtymguly adyndaky teatrda Çaýkowskiniň, Rahmaninowyň, Şopeniň sazlary ýaňlandy

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň zalynda täze möwsüm dabaraly ýagdaýda açyldy we Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň dirižýory Rasul Gylyjyow bu çäre mynasyb...
21.04.2021
eye
92

Zehinler we olaryň janköýerleri: konsert möwsüminiň öň ýanyndaky söhbetdeşlik

Kinokonsert zallaryndaky böwşeňlik uzaga çekdi. Şu döwürde sazandalar nämä meşgullandylarka?
21.04.2021
eye
95

Nakgaş Oguljeren Babaýewa: ylhamy tebigatdan alýaryn

Aşgabadyň geçmişi bilen häzirki döwri sazlaşykly utgaşýan asuda künjekleriniň birinde türkmen nakgaşlarynyň ussahanalary ýerleşýär. Biz olaryň birinde – Oguljeren Atageldiýewna Bab...
20.04.2021
eye
604

Watanymyzyň medeni merkezi

Şu ýyl 140 ýyllygyny belleýän türkmen paýtagty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň işewür we medeni durmuşynyň jemlenen merkezidir, bu ýerde myhmanlary güler ýüz bilen garşylam...
20.04.2021
eye
618

Gara Seýitliýew: Türkmenistanyň poeziýa ensiklopediýasy

Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Gara Seýitliýew (1915-1971) meşhur şahsyýet diýlip atlandyrylmaga mynasypdyr. Onuň köptaraply döredijiligi milli edebiýatyň, kino we teatryň ösmegine u...
18.04.2021
eye
562

18-nji aprel – Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler günüdir

1983-nji ýylda Ýadygärlikleri we gözel ýerleri goramak boýunça halkara geňeşiniň Assambleýasynyň (ICOMOS) başlangyjy bilen Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler güni (Bütindünýä m...
17.04.2021
eye
160

Ýelena Dawidowiç we Boris Litwinskiý: iki şahsyýet, bir ykbal

Türkmensitanyň taryhyny we medeniýetini öwrenmäge saldamly goşant goşan ХХ asyr ajaýyp alym-arheologlarynyň arasynda Ýelena Abramowna Dawidowiçiň (1922-2013) we Boris Anatolýewiç L...