Sport
21.05.2021
eye
2698

Çalt oýnalýan küşt oýny boýunça Aşgabadyň açyk onlaýn-çempionatynyň ýeňijileri kesgitlenildi

Türkmenistanyň Küşt Federasiýasynyň türkmen paýtagtynyň  140 ýyllygyna bagyşlap küşt-şaşka mekdebinde  guran Aşgabat şäheriniň açyk onlaýn-çempionaty tamamlandy.  Bu ýaryşa wideoar...
19.05.2021
eye
2631

Aşgabatda uly tennis boýunça ýaryş geçirilýär

Köpugurly “Aşgabat” stadionynyň tennis meýdançalarynda uly tennis boýunça ýurduň çempionaty başlandy  we ol Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanýar.
14.05.2021
eye
2411

AFK -2021 Kubogynyň ilkinji duşuşygynda «Hujandyň» garşysyna «Аltyn asyryň» dokuz oýunçysy oýnady

Aşgabadyň «Аltyn asyry» AFK -2021 Kubogynyň «F» tapgyrynda geçiren ilkinji duşuşygynda Täjigistanyň «Hujant» topary bilen deňe-deň oýnady. Türkmenistanyň çempionynyň hüjümçisi Alty...
12.05.2021
eye
1632

«Altyn asyr» we «Ahal» AFK-2021 Kubogy ugrunda ýaryşa gatnaşarlar

«Altyn asyr» we «Ahal» türkmen futbol toparlary 14-nji maýdan 20-nji maý aralygynda merkezleşdirilen görnüşde Täjigistanda we Gyrgyzystanda geçiriljek AFK-2021 Kubogy ugrundaky ýar...
11.05.2021
eye
1326

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi haýyr-sahawat çäresini geçirdiler

Paýtagtyň we welaýatlaryň sport mekdepleriniň okuwçylaryna futbol toplarydyr ýörite sowgatlar gowşuryldy. Bu haýyr-sahawat çäresini ösüp barýan ýaş nesliň arasynda futboly wagyz et...
10.05.2021
eye
1317

Türkmen ştangaçylarynyň sekizisi ýetginjekleriň arasynda dünýä çempionatyna gatnaşjaklaryň sanawyna girizildi

Türkmen ştangaçylarynyň sekizisi agyr atletika boýunça 23–31-nji maýda ýetginjekleriň arasynda Daşkentde geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşjaklaryň  sanawyna girizildi. Bu barada...
04.05.2021
eye
1221

Eýranly tennisçiler Aşgabatda geçiriljek Dewis Kubogynyň sebitleýin ýaryşyna gatnaşmaga taýýarlanýarlar

Eýran Yslam respublikasynyň Tennis federasiýasy Aziýa we Okeaniýa zolagynyň 4-nji toparynyň Dewis Kubogynyň saýlama bäsleşigine gatnaşmagyň çäginde milli toparyň düzülmegine girişi...
24.04.2021
eye
1378

Aýsoltan Toýçyýewa – agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň baýragyna mynasyp boldy

Marydan sport ussady Aýsoltan Toýçyýewa Daşkentde geçirilýän Aziýa çempionatynda silterläp we iki synanşygyň jemi boýunça bürünç medallaryň ikisini eýeledi. Türkmenistanyň at gazan...
23.04.2021
eye
1422

Rustam Annaberdiýew – Aziýanyň 89 kg agrama çenli iň güýçli alty ştangaçysynyň biridir

Türkmenistanly sport ussady Rustam Annaberdiýew şu günler Daşkentde geçýän Aziýanyň çempionatynda 89 kg agrama çenli agramda sebitiň iň güýçli türgenleriniň altylygyna girdi.
23.04.2021
eye
1274

Rejepbaý Rejepow – Aziýa çempionatynda bürünç medaly eýeledi

Daşkent şäherinde dowam edýän Aziýanyň agyr atletika boýunça çempionatynda 81 kg çenli çykyş eden 29 ýaşly, at gazanan sport ussady Rejepbaý Rejepow ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň ha...