mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

04.05.2022

total-veiw

2076

Ruslan Mingazowyň çykyş edýän Gonkongyň “Kitçi” kluby AFK Çempionlar ligasynyň pleý-off oýunlarynda Taýlandly klub bilen oýnar

AFK Çempionlar ligasynyň pleý-off oýnunda Gonkoňyň “Kitçi” kluby Taýlandyň “BG Pathum Ýunaýtid” kluby bilen oýnar. Onuň düzüminde türkmen futbolçysy Ruslan Mingazow hem çykyş edýär. Bu barada Aziýa Futbol Konfederasiýasy habar berdi.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

2163

Gonkongyň «Kitçi» topary AFK-nyň Çempionlar ligasynyň 1/8 tapgyryna çykmana başardy

Türkmenistanly futbolçy Ruslan Mingazow oýnaýan Gonkongyň «Kitçi» topary ilkinji gezek AFK-nyň Çempionlaryň ligasynda pleý-off tapgyryna çykdy.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

3185

Ezizmuhammet Sähedow ýaýdan ok atmakda ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň rekordyny täzeledi

Aşgabadyň çempionatynda 27-nji mekdebiň okuwçysy Ezizmuhammet Sähedow ýaşy 15-den uly bolmadyklar ýaş toparynda ýaýdan ok atmakda ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň rekordyny täzeledi. 

news-photo

29.04.2022

total-veiw

2179

Peýkamçylar arasynda ýaryş geçirildi

Ýaňy-ýakynda paýtagtymyzda ýetmişe golaý türgeniň gatnaşmagynda ýaýdan ok atmak boýunça Aşgabadyň çempionaty tamamlandy. 

news-photo

27.04.2022

total-veiw

2191

«Ahal» taryhynda AFK-nyň Çempionlar ligasynda ilkinji ýeňşini gazandy

«Ahalyň» futbolçylary Türkmenistandan, Eýrandan, Katardan we Birleşen Arap Emirliklerinden dört toparyň gatnaşmagynda Jiddada (Saud Arabystany) geçirilýän iki aýlawly ýaryşda Kataryň «Al-Garafany» utup, taryhynda AFK-nyň Çempionlar ligasynda ilkinji ýeňşini gazandylar.

news-photo

26.04.2022

total-veiw

2355

Ýurdumyzyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň web-saýty açyldy

Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň saýty üç dilde – türkmen, rus we iňlis dillerinde işläp başlady: archery-tkm.art.

news-photo

22.04.2022

total-veiw

2689

Aşgabatda konkur boýunça ýaryş geçirildi

Aşgabadyň atçylyk sporty toplumynyň açyk manežinde Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça ýaryş geçirildi.

news-photo

22.04.2022

total-veiw

1922

«Sport halklary dostlaşdyrýar» şygar astynda geçirilen bäsleşik

Türkmenistanyň daşary ýurt dillerini okatmagyň konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipelerinden ugur alyp, talyp ýaşlaryň arasynda zehinlileri ýüze çykarmak döwletimiziň alyp barýan hoşniýetli daşary syýasaty babatynda bilimlerini artdyrmak maksady bilen online bäsleşik geçirildi. Bäsleşik «Sport halklary dostlaşdyrýar» şygar astynda geçirildi.

news-photo

21.04.2022

total-veiw

2305

Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary

Şu gün Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi.

news-photo

21.04.2022

total-veiw

2199

Halkara «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasyna bagyşlanan materiallar bilen açylýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagyz-nesihatçysy bolmak bilen hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda ýokary derejeli sportuň ösmegi ugrunda irginsiz zähmet çekýär.

...140