mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Sport

news-photo

04.11.2021

total-veiw

2665

Futbol boýunça (U-23) Aziýanyň ýaşlar Kubogy-2022 gatnaşjak toparlar belli boldy

Wýetnamyň, Saud Arabystanynyň we Täjigistanyň toparlary (23 ýaşa çenli) Aziýanyň ýaşlar Kubogy-2022-niň jemleýji tapgyryna gatnaşmaga gazandylar. Ozal habar berlişi ýaly, oňa Türkmenistanyň milli ýygyndysy ilkinji gezek gatanşýar. Bu «D» we «I» toparlardaky jemleýji oýunlaryň netijeleri boýunça belli boldy. Şonda Wýetnam Mýanmany 1:0, Saud Arabystany bolsa Bangladeşi 3:0 hasabynda ýeňdi.

news-photo

02.11.2021

total-veiw

2544

Futbol çempionatynda «Ahal» «Altyn Asyr»-dan arany açdy

«Ahalyň» futbolçylary yzly-yzyna üç ýeňiş gazanyp, Türkmenistanyň çempionatynda öňdäki ornuny berkitdi. Paýtagtyň «Nusaý» stadionynda geçirlen 3-nji tapgyrda Mergen Orazowyň şägirtleri Marynyň «Energetik» toparyny 3:1 hasabynda ýeňdi.

news-photo

01.11.2021

total-veiw

1666

Türkmen futbolçylary Aziýanyň ýaşlar kubogynyň (U-23) jemleýji ýaryşyna ilkinji gezek çykdylar

Türkmenistanyň ýaşlar milli ýygyndysynyň (23 ýaşa çenli) futbolçylary 2022-nji ýylyň 1 – 19-njy iýuny aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçiriljek Aziýa kubogynyň soňky tapgyryna ilkinji gezek çykdylar. Olar bu ajaýyp üstünlige üç toparyň gatnaşmagynda Iordaniýanyň paýtagty Ammanda geçirilen «F» topary boýunça saýlaw ýaryşynyň netijeleri boýunça ýetdiler.

news-photo

30.10.2021

total-veiw

1887

«Ahal» Türkmenistan-2021 futbol çempionatynda «Altyn Asyr» bilen ilkinji derbi oýunda ýeňiş gazandy

«Ahal» FT-yň oýunçylary şu aýda badalga alan Türkmenistanyň çempionatynda «Altyn Asyr» bilen ilkinji derbi oýunda ýeňiş gazandy. Milli birinjiligiň ikinji tapgyrynyň çäginde altyn medal ugrundaky çekeleşiginde esasy bäsdeşi bilen oýny köpugurly «Aşgabat» stadionynyň merkezi meýdançasynda geçirildi we ýurdumyzyň wise-çempionynyň ýeňşi bilen tamamlandy – 3:1.

news-photo

29.10.2021

total-veiw

1695

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndy topary ýaşlaryň arasynda Aziýa Kubogy-2022 ýaryşyň saýlama tapgyrynda Palestinadan üstün çykdylar

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndy toparynyň (ýaşy 23-e çenli) futbolçylary Iordaniýanyň paýtagty Ammanda geçirilýän «F» saýlama toparynda Palestinanyň ýygyndysyny 3:1 hasabynda utdular.

news-photo

27.10.2021

total-veiw

1548

«Altyn asyr» topary futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynda öňe saýlandy

Aşgabadyň «Altyn asyr» topary 1-nji tapgyryň duşuşygynda Marynyň «Energetigini» 3:0 hasabynda utup, Türkmenistanyň çempionatynda öňe saýlandy.

news-photo

26.10.2021

total-veiw

1776

Türkmenistanyň ýaşlar milli futbol topary Aziýa Kubogy-2022-niň saýlaw ýaryşyna başlaýar

Ýokary liganyň klublaryndan 23 futbolçy şu gün Ammanda Aziýa Kubogy-2022 saýlaw ýaryşyny başlajak Türkmenistanyň ýaşlar milli ýygyndysyna (23 ýaşa çenli) goşuldy.

news-photo

25.10.2021

total-veiw

1232

Türkmen tennisçileri Dewisiň Kubogy-2022 ýaryşynda Aziýa we Okeaniýa zolagynyň dördünji toparynda çykyş ederler

Dewisiň Kubogy ýaryşynda türkmen tennisçileri 2022-nji ýylyň ýaryşynda Aziýa we Okeaniýa zolagynyň dördünji toparynda çykyş ederler. Ol Isa-Taun (Bahreýn) şäherinde geçirilen zolaklaýyn ýaryşyň netijesi boýunça belli boldy, onda 12 ýygyndy III toparda üç orun ugrunda bäsleşdi.

news-photo

24.10.2021

total-veiw

1536

Frontda-da, sportda-da tapawutlanan Ýusup Berdiýew

Türkmen gyzymyz Polina Gurýewanyň XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda şowly çykyşy ýaşlaryň ençemesinde sport bilen meşgullanmaga höweslerini has-da artdyrdy. Garaşsyz Türkmensitanyň taryhynda ilkinji kümüş Olimpia medaly sport muşdaklarynda sport taryhyna uly gyzyklanma döretdi.

23.10.2021

total-veiw

1249

Köpetdag» we «Ahal» Türkmenistanyň futbol çempionatynda ilkinji utuklaryny gazanyp bilmediler

Türkmenistanyň futbol çempionatynda wagty üýtgedilen 5-nji tapgyryň çäginde 1:1 hasaby bilen deňe-deň oýnap, «Köpetdag» we «Ahal» toparlarynyň futbolçylary ilkinji utuklary elden giderdiler. Duşuşyk köpugurly «Aşgabat» stadionynyň merkezi meýdançasynda geçirildi.

...132