mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

29.12.2022

total-veiw

2135

«Altyn asyr» – Türkmenistanyň Naýbaşy kubogynyň sekiz gezek eýesi

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» toparynyň futbolçylary Türkmenistanyň Naýbaşy kubogyny eýelediler. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň topary bu üstünligi jemleýji duşuşykda Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» toparyny 3:1 hasabynda utup gazandy.

news-photo

28.12.2022

total-veiw

2033

Tennis boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň ýeňijileri belli boldy

«Aşgabat» köpugurly stadionyň meýdançalarynda Tennis boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryş tamamlandy. Hormatly baýraga eýe bolmak ugrunda erkekler we zenanlar toparlarynyň hersinden 8 türgen – reýtingi boýunça güýçli tennisçileriň 16-sy bäsleşdiler.

news-photo

24.12.2022

total-veiw

2645

Küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji ligasynyň ýeňijileri kesgitlenildi

Aşgabatda küşt boýunça Türkmenistanyň birinji ligasynyň erkekler we zenanlar toparlary kesgitlenildi. Ol milli birinjilik ugrundaky ýaryşyň abraýly ýokary ligasyna gatnaşmak üçin saýlama tapgyry bolup durýar.

news-photo

22.12.2022

total-veiw

2173

Türkmenistanyň ýaş figuralaýyn typyjylary buz üstündäki täze çykyşlaryny hödürlär

Täze ýyl baýramyna sanlyja gün galdy. Däp boýunça, Täze ýyl dabarasynyň öňüsyrasynda Aşgabadyň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda buz üstünde täze çykyşlar taýýarlanýar.

news-photo

20.12.2022

total-veiw

2255

«Merw» topary «Ahal» toparyny utup, üçünji orny saklady

2022-nji ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda «Ahal» topary 27-nji tapgyrda Marynyň «Merw» toparyndan 2:3 hasabynda utuldy.

news-photo

19.12.2022

total-veiw

3038

«Köpetdag» topary çempion toparyň ýeňişli dokuz oýnunyň arasyny üzdi

Aşgabadyň «Köpetdag» futbol topary Türkmenistanyň çempionatynyň 26-njy tapgyrynda «Ahal» topary bilen deňme-deň (1:1) oýnap, onuň «Ahal» toparynyň ýeňişli 9 oýnunyň arasyny üzdi.

news-photo

12.12.2022

total-veiw

2953

Rejepbaý Rejepow agyr atletika boýunça dünýäniň wise-çempiony boldy

Rejepbaý Rejepow Bogota (Kolumbiýa) şäherinde geçirilýän dünýä birinjiliginde bir altyn we iki kümüş medaly gazanmak bilen agyr atletika boýunça dünýäniň wise-çempiony boldy. 

news-photo

09.12.2022

total-veiw

2439

«Ahal» ilkinji gezek Türkmenistanyň futbol boýunça çempiony boldy

«Ahalyň» futbolçylary «Türkmenistanyň çempiony» diýen ada eýe boldular. «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň topary bu üstünligi milli çempionatyň gutarmagyna üç tapgyr galanda, onuň yzy bilen gelýän «Altyn asyr» paýtagtyň derbisinde «Köpetdagdan» 1:2 hasabynda utulanyndan, «Ahal» bolsa myhmançylykda Türkmenbaşynyň «Şagadamyny» 4:2 hasaby bilen utmaga başarandan soň gazandy.

news-photo

07.12.2022

total-veiw

2361

«Ahal» topary «Energetigi» uly hasap bilen ýeňmegi başardy, «Altyn asyr» bolsa «Şagadam» toparyndan ustün geldi

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 24-nji tapgyrynda medallar ugrunda bäsleşýän «Ahal» bilen «Altyn asyr» toparynyň her biri 3 utuk toplady.

news-photo

06.12.2022

total-veiw

2945

«Deňizçi» Türkmenistanyň futzal boýunça Superligasynda öňde barýar

Ýurdumyzyň häzirki çempiony «Deňizçi» 23-nji tapgyrda «Köpetdagy» 4:2 hasabynda üstün çykyp, Türkmenistanyň futzal boýunça Superligasynda öňde barýar.

...160