Teswirlemeler
02.07.2019

Teswirlemeler

eye
23826

Ylym-bilim ulgamyndaky özgertmeler ýurdumyzyň mundan beýläkki ösüşiniň esasydyr

Bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek hem-de hil taýdan täze derejä çykarmak hormatly Prezidentimiz Gu
01.10.2018

Teswirlemeler

eye
15188

BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlarynyň netijeliligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatyna
13.08.2018

Teswirlemeler

eye
11177

Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň Baş­tu­tan­la­ry­nyň V sam­mi­ti — hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk sy­ýa­sa­ty­nyň da­ba­ra­lan­ma­sy

1996-njy ýyl­da Türk­me­nis­tan­da Ha­zar deň­zi­niň hu­kuk de­re­je­si ha­kyn­da Kon­wen­si­ýa­ny i
01.08.2018

Teswirlemeler

eye
11145

Türkmen-owgan gatnaşyklary dost-doganlyk goldawy arkaly rowaçlanýar

Türkmenistan Owganystanda parahatçylygyň we gülläp ösüşiň dabaralanmagyna hemmetaraplaýyn goldaw ber
16.07.2018

Teswirlemeler

eye
3784

Ýur­du­my­zyň eks­port kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na dok­ma se­na­ga­tynyň go­şan­dy

Da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­li­giň gör­nüş­le­ri­niň
07.05.2018

Teswirlemeler

eye
3170

Taryhy ýörelgäniň dikeldilmegi we täze mümkinçilikleriň açylmagy

Apreliň ahyry, maýyň başy ýurdumyzyň durmuşynda halkara jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çeken taryhy wa
23.03.2018

Teswirlemeler

eye
3248

Ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek—innowasion ösüşiň esasy ugrudyr

Ýurdumyzyň ösüşiniň ylym we bilim ýaly möhüm ugurlarynda 2017-nji ýylyň wajyp wakalaryna syn bermek
28.02.2018

Teswirlemeler

eye
2819

Bedenterbiýe we sport türkmenistanlylaryň arasynda barha köp meşhurlyga eýe bolýar

Jem­gy­ýet­de sag­dyn we iş­jeň dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­niň ber­ki­dil­me­gi­ni mö­hüm me­se­le­le­r
27.02.2018

Teswirlemeler

eye
1268

Türkmenistanyň netijeli başlangyçlary ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärTürkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň 2019-2020-nji ýyllar döwür üçin Ýewropa ykdysady
28.12.2017

Teswirlemeler

eye
1255

Söwda pudagynyň ösüşi — bazar ykdysadyýetiniň ösüşiniň baş şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdy