Türkmenistana hoş geldiňiz
25.07.2017
eye
267

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabil
06.03.2017

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
153

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler
03.03.2017

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
112

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir
31.01.2017

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
142

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir
23.01.2017

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
127

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir
19.01.2017

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
148

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir
05.07.2016

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
203

Laý wulkanlary (patlawuklar)—Zeminiň dirilik demidir

Günbatar Türkmenistanyň laý wulkanlary (patlawuklary), «Aýdere» we Hazar ýakasynyň beýleki gözellikleri syýahatçylyk üçin özüne çekiji ýerlerdir
20.06.2016

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
154

Balkan welaýaty ekologiki syýahatçylygyny ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir

Çäklerinde “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagy we Günbatar Köpetdagyň rowaýata öwrülen gorag zolaklary ýerleşýän Balkan welaýaty ekologiki syýahatçylygyny ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir
15.06.2016

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
138

2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Aziada mynasybetli guralan atly ýörüş taryhy gadymdan gaýdýan gözel, sahawatly toprak - Balkan welaýatynda dowam edýär

2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Aziada mynasybetli guralan atly ýörüş taryhy gadymdan gaýdýan gözel, sahawatly toprak - Balkan welaýatynda dowam edýär
05.05.2016

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
221

Ahal welaýaty özüniň çäklerinde ýerleşýän ajaýyp türkmen taryhy we ruhulylygy bilen gözleg geçirijileriň we syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Olar dürli arheologiki döwürlere we etnomedeniýet däplerine degişli bolan, hronologik we wakalar bilen bagly bolmadyk taryhy ýadygärliukler bilen birleşendir

Ahal welaýaty özüniň çäklerinde ýerleşýän ajaýyp türkmen taryhy we ruhulylygy bilen gözleg geçirijileriň we syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Olar dürli arheologiki döwürlere we etnomedeniýet däplerine degişli bolan, hronologik we wakalar bilen bagly bolmadyk taryhy ýadygärliukler bilen birleşendir