Türkmenistana hoş geldiňiz
11.03.2016

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
255

“Ýol boýundaky şäher”

Murgap sebiti – özüniň owadanlygy bilen özüne çekýän aýratyn sebit. Mes toprakly, gadymyýetiň gaýtalanmajak ýadygärlikleri ýerleşýän, ajaýyp binagärlik sungatly, baý medeniýetli sebit
06.03.2016

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
161

Aziada mynasybetli atly ýöriş: ýurdumuzyň gözel ýerleri boýunça 500 günlik syýahat

Aziada mynasybetli 500 günlik atly ýöriş: ýurdumuzyň ähli sebitleriniň iň gözel ýerlerini, olaryň taryhy-medeni ýadygärliklerini öz içine alar
27.01.2016

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
70

Gyşyňkyda myhmançylykda

Düzlüklerde gar uzak wagtlap ýatmasa-da, gyş türkmen daglarynyň belentliklerinde ornaşyp, ol bu ýere höwesjeň syýahatçylary çagyrýar
02.10.2015

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
97

Gudrat göreý diýseň - daglara bar

Daglar özleriniň belentligi, rowaýatlarda öz beýanyny tapýan gadymy wakalary öz goýnunda saklaýandygy bilen haýran galdyrýar. Olar bilen duşuşyk köp açyşlary edýär!
01.08.2015

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
64

“Bakja şasynyň” hormatyna baýramçylyk

Türkmen gawunynyň dürli görnüşli tagamyna baha bermek üçin, oňa bagyşlanan baýramçylyga baryp görmek gerek
27.07.2015

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
114

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda suwa düşmek möwsümi dowam edýär

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda suwa düşmek möwsümi dowam edýär
18.04.2015

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
42

Geçmiş hakyndaky taryh gelejegiň hatyrasyna

“Beýik Ýüpek ýolundaky medeni gepleşikler”: Türkmenistan noýabr aýynda Taryhyň ýadygärliklerini öwrenmek we saklamak temasy boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylary kabul eder
13.04.2015

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
117

Uzboýuň ugry bilen... uly köle tarap

Garagumyň çägeligini Haçan-da bir wagtlar Hazar deňzine guýan Amyderýanyň gadymy hanasy bolan meşhur we syrly Uzboý kesip geçýär
26.01.2015

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
83

Gadymy eýýämiň şaýady

Häzirki Marynyň medeni desgalary biziň Margiana-Merw-Şahujahan atlaryny baglanyşdyrýan ägirt uly miras gatlaklarynyň üstüni ýetirýär
26.11.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
202

Milli tanslar – haly kalby

Gadymy “küşt depdi” tansy türkmen hakynyň maddy däl medeni mirasynyň ajaýyp nusgasy