Türkmenistana hoş geldiňiz
17.09.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
78

Gadymy aýnalar: döwrüň beýany

Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň hazynasynda gadymy aýnalaryň, şeýle hem rowaýata öwrülen Marguş ýurdy barada kolleksiýa saklanýar
04.09.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
151

Aşgabadyň ýadygärlik heýkelleriniň sazlaşygy

Şäheriň çäklerini bezemegi guramagyň täze ýörelgeleri, ýadygärlik we seýilgäh heýkelleriniň giňden ulanylmagy Aşgabadyň häzirki zaman arhitekturasynyň alamaty bolup durýar
27.07.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
51

Ak bugdaýyň ajaýyp muzeýi

Ekerançylygyň döremegi barada gürrüň berýän 5 müň ýyl bolan bugdaýlar “Ak bugdaý” muzeýiniň esasy gymmatlygydyr
29.06.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
79

Ysmamydata arhitektura ýadygärliginiň gaýtadan dikeldilmegi

Daşoguz welaýatyndaky Ysmamydata orta asyr arhitektura ýadygärligi gaýtadan dikeldildi
24.05.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
85

Syrlar we duýgular bilen dokalan gözellik

Milli halyçylyk senedi – bu daşary ýurtly myhmanlaryň uly gyzyklanma bildirýän Türkmenistanyň medeniýetiniň esasy ugurlarynyň biridir
19.04.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
76

Garagumyň ajaýyp künjekleri

Häzirki zaman syýahatçylaryny dünýäniň tebigy taýdan güýçli bolan künjekleri has uly gyzyklanma döredýär. Ýer togalagynyň şeýle ýerleriniň biri hem dünýäniň iri sähralarynyň biri bolan Garagum sähralygydyr
26.03.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
75

Gözbaşlary saklamak bilen, gaýtadan döredýäris

Nowruza näçe asyr bolan bolsa, halk hem oňa şonça ynanýar, ol näçe şatlyk-şagalaňa beslense şonça hem tebigat adamlara bolçulyk eçiler
08.02.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
57

Ene topragyň owadanlygyny wasp eden şahyr

Magtymgulynyň eserlerinde ene topragyň waspy: “Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy”
07.02.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
63

Ynsan elleriniň başarnyklary

Halk senetkärleriniň özboluşly önümleri häzirki günler hem öz gymmatlyklaryny ýitirmän gelýär, ýöne olar häzir “ýadygärlik” häsiýetine eýedir. Bu olaryň gymmatlyklaryny ýitirmeýar, sebäbi olar durmuş däp-dessurlarynyň we medeniýetiniň ruhuny berýärler
12.01.2014

Türkmenistana hoş geldiňiz

eye
71

Çöldäki guýular – taryhyň şaýatlary

Meşhur we näbelli ussalar tarapyndan çölde gazylan guýular halk ussatlygynyň ajaýyplygyny we Garagumyň täsin künjekleriniň birini özünde jemleýär