mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Türkmenistana hoş geldiňiz

29.12.2013

total-veiw

73

2014-nji ýyl bedew ýyly

Türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhy ösüş ýolunda ynamdar we ygtybarly ýoldaş hökmünde bedew aýratyn orun tutýar. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň Tugrasynyň merkezinde ajaýyp ahalteke bedewi bolan Ýanardagyň keşbi ýerleşýär

07.12.2013

total-veiw

100

Gadymy Merwiň şuglasy

Gadymy Merw – patyşalyklaryň we nebereleriň gülläp ösen we synan döwrüniň köp asyrlyk taryhy bolup durýar, bu günki gün bolsa ol dünýäniň arheologlary we syýahatçylary üçin hakyky ýadygärlikler toplumydyr

28.09.2013

total-veiw

119

Saglygyňy bejertmäge – syýahatçylyk ýoillanmasy boýunça

Türkmenistanyň şypahanalary: durmuş tejribeleri baý bolan aksakal ýaşulular adamyny tebigatyň özi bejerýär, ýöne munuň üçin oňa mümkinçilik bermeli diýip, aýdýarlar

24.08.2013

total-veiw

100

Köýtendag: halkara syýahatçylygy üçin ajaýyp künjekdir

Köýtendagy iri halkara syýahatçylyk merkezleriniň birine öwürmäge ähli mümkinçiliker bardyr

04.08.2013

total-veiw

73

Awazanyň ýyldyzlarynyň astynda

Ýylyň üç ýüzden gowrak güneşli günleri, örän arassa deňiz suwy, onlarça kilometr “altyn” çägeli kenary we iň häzirki zaman dynç alyş öýleri – bularyň barysy Awazada!

22.06.2013

total-veiw

91

Dehistan – ýol görkeziji ýyldyz

Dehistan Balkan welaýatynyň ajaýyp arheologiki ýadygärligidir. Bu ýerlere syýahatçylyk eden adam gören zatlaryndan ýatdan çykmajak täsirleri alýar

20.06.2013

total-veiw

110

Awaza: binagärlikde we gurluşykda innowasiýalar

Türkmenistana hoş geldiňiz! Awaza: binagärlikde we gurluşykda innowasiýalar

24.05.2013

total-veiw

74

Men dag çeşmeleriniň suwuny içýärin

Kim Köýtendagda bolan bolsa, onuň dag derýalarynyň we çeşmeleriniň ajaýyp owazyny, suwuň jana şypa beriji tagamyny, olaryň töweregindäki arassa howany hiç mahal ýadyndan çykarmaz

21.05.2013

total-veiw

71

Her meýdan möwsümi – täze açyşlar

Dünýä siwilizasiýasynyň bäşinji merkezi diýlip ykrar edilen gadymy Goňurdepe şäheri

06.03.2013

total-veiw

111

Zagnyran – tebigatyň oýanýandygynyň buşlukçysy

Türkmen baharynyň ilkinji ýyly günlerinde türkmen daglaryny ilkinji bahar gülleri bezeýär

...7