mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Wakalaryň jümmüşinde

news-photo

24.06.2022

total-veiw

159

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

news-photo

22.06.2022

total-veiw

2234

Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.


21.06.2022

total-veiw

1696

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat

Malaýziýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize hem-de Türkmenistanyň halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr.

news-photo

20.06.2022

total-veiw

2950

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýuny kabul etdi.

20.06.2022

total-veiw

1868

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar

Pakistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli iberen gutlag hatyňyz üçin hoşallyk bildirýärin.

20.06.2022

total-veiw

1671

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi O.D.Kononenka

news-photo

18.06.2022

total-veiw

2542

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatlaryna toý saparlaryny tamamlap, Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziliniň maslahatlar zalynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

news-photo

18.06.2022

total-veiw

1828

Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna toý sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Lebap welaýatyna toý saparyny amala aşyryp, sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, galla oragynyň depginleri, senagat-önümçilik toplumyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

news-photo

18.06.2022

total-veiw

1544

Ahal welaýatynyň täze merkezi toplumlaýyn şähergurluşygyň nusgasydyr

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler, şäheri abadanlaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar, binalaryň bezeg aýratynlyklary bilen tanyşdy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz bu ýerde iş maslahatyny geçirdi.

news-photo

17.06.2022

total-veiw

1562

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna toý sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna toý saparyny amala aşyrdy.

...278