Wakalaryň jümmüşinde
20.07.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
483

Döwlet Baştutanymyz watandaşlarymyzy Gurban baýramy bien gutlady

Sizi müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan hem-de adamzadyň belent ruhy we ahlak gymmatlyklaryny dabaralandyrýan Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda bu baýramyň şanyna geçiriljek aýdym-sazly dabaralaryň, medeni-jemgyýetçilik çäreleriniň merdana halkymyzyň kalbyna egsilmez şatlyk hem-de ylham-joşgun paýlap, eziz Watanymyza bolan beýik söýgimizi has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn.


19.07.2021
eye
705

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik edýän orunbasarynyň gatnaşmagyn...
19.07.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
520

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar

Siziň Alyhezretiňizi Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!


18.07.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
365

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippe ýurtda bolup geçen suw joşgunlary netijesinde, köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeleri hem-de uly möçberli weýrançylyklar zerarly, gynanç hatyny iberdi.

18.07.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
373

Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Başar al-Asady Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

18.07.2021
eye
833

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Iýul aýynyň 17-ne hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda öňde duran wezipeler hem-de şu ýylyň ikinji ýarymy üçin...
16.07.2021
eye
1350

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara ...
16.07.2021
eye
787

XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda wekilçilik etjek Türkmenistanyň sport wekiliýetine

Size Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilýän XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistana mynasyp wekilçilik etmegi hem-de eziz Watanymyzyň halkara s...
16.07.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
389

Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýere hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri Angela Merkele ýurduň günbatarynda bolup geçen suw joşgunlary netijesinde köp sanly adam pidalary we şikes ýetmeler, uly möçberli weýrançylyklar zerarly gynanç hatlaryny iberdi.

16.07.2021
eye
597

Türkmenistanyň toparyny Olimpiýa oýunlaryna ugradyş dabarasy

Şu gün paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçir...