mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Wakalaryň jümmüşinde

news-photo

22.11.2022

total-veiw

2184

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary tamamlandy

Şu gün Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahatynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


news-photo

22.11.2022

total-veiw

1692

Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi zerarly gynanç hatyny iberdi.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

2503

Türkmenistanyň Prezidenti bilen BAE-niň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

1891

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe saýlawlarda ynamly ýeňiş gazanyp, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

21.11.2022

total-veiw

3264

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Kasym-Žomart Tokaýewe Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

1611

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri bilen duşuşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparynyň çäklerinde Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaý emirliginiň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktum bilen duşuşdy.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

1420

Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri bilen duşuşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyrýan resmi saparynyň çäklerinde BAE-niň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

1828

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Bilelikdäki Beýannamasy

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti, Onuň Alyjenaby Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň çagyrmagy boýunça 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary boldy.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary başlandy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.

20.11.2022

total-veiw

1255

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň adyna gelen hat

Ilki bilen, Siziň ýakynda ýurdumyza amala aşyran saparyňyzyň netijeleri boýunça iberen hatyňyz, şeýle-de Özbegistana we meniň adyma aýdan mähirli sözleriňiz, hoşniýetli arzuwlaryňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygymy bildirmäge rugsat ediň!

...317