Ykdysadyýet
11.04.2021
eye
889

Mary welaýatynda gowaça ekişi dowam edýär

Mary welaýatynyň oba hojalyk toplumlary gowaça ekişiniň iň jogapkärli möwsüminiň deň ýarysyndan üstünlikli geçdiler. Bu sebitde strategiki oba hojalyk ekini üçin bölünip berlen 180...
10.04.2021
eye
806

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.
10.04.2021
eye
699

Daşoguz welaýatynda ýeralma we sogan ekildi

Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň daýhanlary ýurdumyzyň demirgazygynda ýeralma ekmek boýunça oba hojalyk işlerini ilkinji bolup tamamladylar. Bu etrap welaýat boýunça hasylyň iň kö
09.04.2021
eye
701

Elde tikilýän aýakgaplar: telekeçilik we owadanlyk

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan telekeçi Arslan Möwlamowyň aýakgap ussahanasynda erkek, aýal we çaga köwüşleriniň 170 görnüşi tikilýär.  
09.04.2021
eye
588

Lebap täzelikleri: ýüpek pile önümçiligi we esasy gazgeçirijiniň gurluşygy

Amyderýanyň jülgesinde ýüpek gurçugyny iýmitendirmek başlandy. Ýüpek gurçugynyň tohumy günorta-gündogar– Köýtendag, Hojambaz, Kerki we Halaç etraplaryna ilki paýlandy. Bu künjegiň ...
09.04.2021
eye
522

Täze dokma toplumy üçin innowasiýa enjamy

Kaka etrabynda «Cotam Enterprises Ltd.» türk kompaniýasy tarapyndan gurulýan dokma toplumy häzirkizaman täze tehnologiki  enjamlar bilen abzallaşdyrylýar. Egriji bölümde hünärmenle...
08.04.2021
eye
645

Türkmen Önüm öndürijileriniň we telekeçileriniň maslahaty

Şu gün “Türkmendemirýollary” agentliginiň edara binasynda maýa goýum forumy öz işine başlady. Oňa ýurdumyzyň önüm öndürijileridir telekeçileri, ulag we kommunikasiýa toplumynyň eda...
07.04.2021
eye
519

Oba hojalygynda bazar gatnaşyklary: sebitleýin nazarýet

Ähli welaýatlarda bolşy ýaly ýurdumyzyň demirgazygynda-da oba hojalyk önümçiligini özleşdirýän hususy öndürijileriň sany artýar. Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyndan 99 ýyl ...
05.04.2021
eye
718

Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlarynyň maliýe durnuklylygyny goldamak – wideoaragatnaşygyň temasy

2021-nji ýylyň 5-nji aprelide Bütindünýä banky we Halkara Pul Gaznasy tarapyndan her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlaryň çäklerinde Halkara Pul Gaznasynyň Ýakyn Gündogar we Merkez...
03.04.2021
eye
788

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.