mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ykdysadyýet

news-photo

16.11.2021

total-veiw

1258

Eziz Diýarymyzda Bütindünýä telekeçilik hepdeligi

Şu ýylyň 8-nji noýabrynda başlanan Bütindünýä telekeçilik hepdesi (BTH) 180 ýurtdan telekeçilik ekosistemasyna gatnaşyjylary ýylda bir gezek bir ýere jemleýän halkara çäredir.

news-photo

16.11.2021

total-veiw

1538

Türkmenistan «Hazar nebit-gaz memorandumynyň» täze sanynda

Hazarýaka ýurtlaryň nebit-gaz pudagyndaky möhüm ähmiýetli wakalary barada gürrüň berýän «Hazar nebit-gaz memorandumynyň» 14-njy noýabrdaky sanynda türkmen tematikasyna saldamly ýer berlipdir.

news-photo

16.11.2021

total-veiw

2135

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

news-photo

16.11.2021

total-veiw

601

Türkmenistanyň dokma senagaty kuwwatyny artdyrýar

Ýurdumyzyň daýhanlarynyň 1 million 250 müň tonnadan gowrak «ak altyn» öndürmek baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirilendigi barada ýakynda gelen habarlardan soň, ýene bir gowy habaryň şaýady bolduk –Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda has döwrebap dokma toplumy açylar.

news-photo

15.11.2021

total-veiw

1347

«Owadan ülkе»: gök we bakja önümlerinden datly tagamlar

«NUR» we «Mylaýym» söwda nyşanly konserwlenen gök önümleri, miweleri, maýonezi öndürmekde ýöriteleşen «Owadan ülke» hususy kärhanasy ýerli çig maldan önüm öndürmegini artdyrýar.

news-photo

14.11.2021

total-veiw

1388

Plastmassanyň ýerine ekologiýa taýdan arassa we modaly esbaplar

Bütin dünýäniň daşky gurşawy hapalaýan plastika garşy göreşýän häzirki döwründe dürli ýurtlarda plastik torbalaryň deregine ekologiýa taýdan arassa çalşyrgyçlar hödürlenýär. 

news-photo

14.11.2021

total-veiw

1239

«Mizemez gadam» hususy kärhanasy izogam eksport edýär

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalanmagynda, Diýarymyzyň ähli künjeginde giňden ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işlerinde telekeçilik ulgamyna aýratyn orun degişlidir. 

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1283

Ösüş depginine möhüm goşant

Ýurdumyzyň döwlete degişli däl böleginiň wekilleri Türkmenistanyň umumydöwlet we pudaklaýyn maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine, dürli görnüşli önümleriň öndürilmegine möhüm goşant goşmak bilen, türkmen ykdysadyýetiniň depginli we durnukly umumy ösüşini üpjün edýärler. Hususy hojalyklaryň oba hojalygyndaky görkeziljileri aýratyn täsir galdyrýar.

news-photo

12.11.2021

total-veiw

945

Türkmenistan Gazagystanyň kompaniýalary bilen gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýär

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Rejebow Gazagystanyň logistika bilen meşgullanýan öňdebaryjy kompaniýanylarynyň wekilleri bilen duşuşyp, ulag we logistika pudagynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdy.

news-photo

12.11.2021

total-veiw

1449

Täze çeper halyçylyk ussahanasy

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Güýçbirleşik obasynda täze haly ussahanasynyň gurluşygy tamamlanýar. Önümçilik jaýlaryny Halajyň çeper haly kärhanasynyň buýurmagy bilen, Marynyň ýüňi gaýtadan işleýän kärhanasy we “Altyn gum” hususy kärhanasy gurdy.

...209