mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

01.11.2022

total-veiw

3091

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Türkmen manady ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň nyşanydyr

Şu gün Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 29 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi.

news-photo

01.11.2022

total-veiw

2031

«Türkmentel-2022» XV Halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler

Aşgabatda eýýäm on bäşinji gezek geçirilýän telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumatlar tehnologiýalary we tele-radio enjamlary boýunça «Türkmentel-2022» Halkara sergisi we ylmy maslahaty 10-11-nji noýabrda geçiriler. 

news-photo

01.11.2022

total-veiw

1653

Süýji hasyl ýygnalýar

Mary welaýatynyň ekerançylary oba hojalyk ýylynyň iň soňky hem iň süýji hasylyny- gant şugundyryny ýygnamaga girişdiler. Bugdaýdan boşan meýdanlara iýun aýynyň aýaklaryna ekilen, agrotehniki talaplara laýyk ideg edilen bu aralyk ekin 120-130 günüň içinde kemsiz ýetişdi. 

news-photo

31.10.2022

total-veiw

1939

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


news-photo

28.10.2022

total-veiw

2455

«Guwlyduzda» duz çykarylyşy artýar

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesindäki «Guwlyduz» kärhanasynda çykarylýan nahar duzuň möçberleri sarp edijileriň isleglerini doly kanagatlandyrýar.

news-photo

27.10.2022

total-veiw

2405

Üzümiň bol hasyly ýetişdirildi

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda beýleki miweler bilen birlikde üzümiň hem bol hasyly ýetişdirildi.

news-photo

27.10.2022

total-veiw

1876

Çeper tikin önümlerine isleg ýokarlanýar

Dokma senagaty pudagynda netijeli işleýän öňdebaryjy kärhanalaryň biri-de Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki 150 orunlyk tikin fabrigidir. Bu ýerde çeper elli ezber tikinçileriň onlarçasy zähmet çekýär.

news-photo

26.10.2022

total-veiw

3947

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi geçirilýär

Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady.

news-photo

25.10.2022

total-veiw

1676

Tehniki pikiriň ýadygärligi

Murgap jülgesiniň iň gadymy önümçilik desgalarynyň biri bolan Hindiguş suw elektrik stansiýasy özüniň 110 ýyllyk ýubileýini bellemäge taýýarlanýar.

news-photo

24.10.2022

total-veiw

1892

TDHÇMB-nyň geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 54 million 250 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.

...243