mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

27.11.2022

total-veiw

805

Bilim ulgamyny sanlylaşdyrmak – döwrüň talaby

Türkmenistanda bilimli ýaş nesli terbiýelemek, okatmak döwletimiziň esasy aladalarynyň biri bolup durýar. Ruhy baý we ýokary ahlakly şahsyýetiň kemala gelmegi üçin ähli şertler döredilýär.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1007

ÝHHG türkmen talyplary üçin seminar geçirdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy Türkmenistan bilen hyzmatdalygynyň 30 ýyllygy mynasybetli talyplar üçin «Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we onuň Merkezi Aziýa sebitindäki orny» atly üç gunlük okuw gurady we bu okuwy gepleşikler we mediasiýa ulgamynda bilermen hem-de barlagçy Ida Manton geçirdi.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

2357

Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen mekdep-internatynda baýramçylyk konserti boldy

Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň döredilen gününiň 29 ýyllygy baýramçylyk konserti bilen bellenildi.

news-photo

17.11.2022

total-veiw

2212

Tehnologiýalar merkezine halkara sertifikat gowşuryldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi Ylmy parklaryň we innowasion zolaklaryň halkara assosiasiýasyna (IASP) agzalygyň sertifikatyny aldy. 1984-nji ýylda döredilen guramanyň edarasy Ispaniýanyň Malaga şäherinde, sebit edaralary bolsa Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherinde ýerleşýär.

news-photo

17.11.2022

total-veiw

2071

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary» elektron žurnaly neşir ediler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehologiýalar merkezinde «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary» ady bilen her çärýekde ylmy-amaly elektron žurnaly neşir ediler.

news-photo

16.11.2022

total-veiw

1944

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Bütindünýä filosofiýa güni bellenildi

Her ýylyň noýabr aýynyň üçünji penşenbesi Birleşen Milletler Gurmasynyň senenamasynda Bütindünýä filosofiýa güni diýlip bellenilýär. Bütindünýä filosofiýa güni mynasybetli dünýäniň 70-den gowrak döwletinde dürli çäreler geçirilýär. 

news-photo

15.11.2022

total-veiw

932

Türkmenistanda himiýa boýunça Halkara internet-olimpiada geçirilýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 14-17-nji noýabrda himiýa boýunça Halkara talyplar internet olimpiadasy geçirilýär.

news-photo

15.11.2022

total-veiw

784

Aşgabatda robot tehnikasy boýunça boýunça ýaryş geçirildi

12-nji we 13-nji noýabrda Aşgabat şäherindäki 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdepde robot tehnikasy boýunça iki günlük ýaryş geçirildi. Ýaryşa şu mekdebiň okuwçylary, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary, orta harby mekdepleriň şeýle hem 97-nji orta mekdebiň okuwçylary gatnaşdy.

news-photo

09.11.2022

total-veiw

2736

Mugallymlarda gender başarnyklaryny emele getirmek boýunça okuwlar

Şu hepde Türkmenistanyň Milli bilim instituty mekdep mugallymlarynda gender başarnyklaryny emele getirmek we gender gün tertibini okuw işine goşmak boýunça okuw derslerini geçirýär.

news-photo

08.11.2022

total-veiw

2374

Talyplaryň arasynda Türkmenistanyň Bitaraplyk gününe bagyşlanan bäsleşik yglan edildi

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli iňlis dilinde makala ýazmak boýunça bäsleşige çagyrylýar. 

...98