Ylym
07.07.2021
eye
1069

San formatyndaky paýhasly çözgütler

Döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlaryna häzirki zaman sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň çäginde alnyp barylýar.
06.07.2021
eye
893

Ýewropa bileleşigi we Döwlet gullugy akademiýasynyň taslamasy

Ýakynda paýtagtdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda ÝB bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň “Türkmenistanda döwlet gullukçylarynyň hünärleriniň ösdür...
28.06.2021
eye
2435

Jemgyýetçilik işi boýunça täze hünärmenler doly okuw döwrüni tamamladylar

Jemgyýetçilik işi boýunça täze hünärmenler Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy tarapyndan Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen hyzmat...
26.06.2021
eye
3042

Şäher gurluşygy: talyp ýaşlaryň goşandy

Ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynyň wekilleriniň toplumlaýyn şäher gurluşygy maksatnamasyna gatnaşmak däbi barha giň gerim almak bilen, aktual häsiýetlidir. Ýaş hünärmenleriň iri tas...
23.06.2021
eye
3715

Mahmyt Kaşgarynyň ensiklopediýasy türk medeniýetiniň ýadygärligidir

Ýaňy-ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan guralan “Mahmyt Kaşgary Gündogaryň ylym älemindäki ýyl...
22.06.2021
eye
2148

Sanly ykdysadyýetiň milli ähmiýeti

Ýakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullygy akademiýasynda “Sanly dolandyryş” hünäri boýunça 2020 – 2021-nji okuw ýylynyň ilkinji uçurym toparyna magistr diplomyn...
20.06.2021
eye
1834

Kononenko täze wezipä bellenildi

21-nji ýiunda doglan ildeşimiz, kosmonawt Oleg Kononenko täze wezipä bellenilldi. «Роскосмос» korporasiýasynyň baştutany Dmitriý Rogoziniň karary bilen ol dolandyrylýan kosmanawtik...
19.06.2021
eye
1450

Pohlýobkin türkmen çaly barada

Bedeniň mikroelement gorlaryny ýitirýän tomus aýlarynda suw deňligini dikeltmäge türkmenleriň söýgüli içgileriniň biri bolan düýe çaly gaty gowy kömek edýär.
15.06.2021
eye
1782

«Ýylyň mugallymy – 2021» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

14-nji iýunda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen her ýyl geçirilýän “Ýylyň mug...
13.06.2021
eye
2201

Andreý Platonowyň döredijiliginde Türkmenistan

Ençeme tanymal ýazyjylaryň we şahyrlaryň ykbaly Türkmenistan bilen berk baglanyşyklydyr.