mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

28.10.2022

total-veiw

2837

Türkmen alabaýy – milli buýsanç we baýlyk

S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Milli buýsanjymyz bolan türkmen alabaýyna we tazysyna goýulýan sarpa» atly milli gymmatlyklaryň we kitaplaryň sergisi we II Halkara ylmy maslahat geçirildi.

news-photo

28.10.2022

total-veiw

2041

Himiýa boýunça Halkara olimpiadasy geçiriler

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti himiýa boýunça Halkara internet-olimpiada geçirer. Oňa gatnaşmaga Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary çagyrylýar.

news-photo

28.10.2022

total-veiw

1681

Welaýatlarda ylmy-usulyýet maslahatlary geçirildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Lebap we Mary welaýatlarynyň Baş bilim müdirlikleri bilen bilelikde mugallymlaryň iňlis we rus dillerini hem-de matematikany okatmaga häzirkizaman usulyýetlerini ornaşdyrmagyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça wezipelerine bagyşlanan ylmy-usulyýet maslahatlary geçirdi.

news-photo

27.10.2022

total-veiw

2122

Türkmen alabaýynyň baýramyna

Oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyz Türkmen alabaýynyň baýramyny bellär.

news-photo

25.10.2022

total-veiw

1080

Žurnalistler üçin ýörite sapak guraldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary Ylmy-usulyýet merkezinde paýtagtymyzda ýerleşýän ýokary okuw mekdepleriniň žurnalistika fakultetiniň talyplary üçin çeper ýazuw usullary boýunça ussatlyk sapagy geçirildi.

news-photo

25.10.2022

total-veiw

2108

Zehin bäsleşigi geçirildi

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 24-ine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Diller kafedrasynyň gurnamagynda «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyndan» ugur alnyp, talyp ýaşlaryň arasynda «Daşary ýurt dilleri – ylym-bilimiň ösüş çeşmesi» atly daşary ýurt dillerinde zehin bäsleşigi geçirildi.

news-photo

22.10.2022

total-veiw

1684

Baý milli mirasymyzy wasp edýän sergi gurnaldy

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 21-ine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň baş binasynyň eýwanynda Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen Mary şäherindäki çagalar çeperçilik mekdebi bilelikde göçme sergini gurnadylar.

news-photo

22.10.2022

total-veiw

1770

Rus dili boýunça bäsleşiginiň ýeňijileri Moskwa giderler

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň GDA giňişliginde rus dilini goldamak babatda iň gowy taslamalaryna degişli bäsleşigiň ýeňijileri bolan wekiller 1-nji noýabrdan 3-nji noýabr aralygynda Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda geçiriljek «Rus diliniň GDA ýurtlaryndaky orny, hereketi, kommunikasiýasy» atly Halkara ylmy kongrese gatnaşmaga çagyryldylar.

news-photo

19.10.2022

total-veiw

2943

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigine çakylyk

24-nji oktýabrda sagat 15:00-da «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň ikinji möwsümine gatnaşmaga isleg bildirýän uly synp okuwçylary üçin onlaýn-synag geçiriler.

news-photo

18.10.2022

total-veiw

2707

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň üçüsi Times Higher Education görkezijisiniň sanawyna goşuldy

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden Times Higher Education (THE) britan guramasynyň tutuş dünýäde abraýly we  meşhur görkezijisinde orun eýeleýänleri barha köpelýär.

...98