mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Güýzlük sarymsak ekilýär

view-icon 3110

Daşoguz welaýatynda ilkinji gezek güýzlük sarymsak köpçülikleýin suratda ekilýär. Bu ekin üçin ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde 780 gektar ýer bölünip berildi. Ýerli ekerançylar geljekde her gektardan azyndan 80 sentner hasyl almak bilen, sarymsak önümçiliginiň möçberini 6240 tonna ýetirmegi maksat edinýärler. Sarymsak ekmek üçin iň köp ýer Gurbansoltan eje etrabynda bölünip berildi; bölünip berlen 550 gektaryň häzire çenli 110 gektardan gowragyna sarymsak ekildi.

Hünärmenleriň pikiriçe, sarymsak ýerli howa we toprak şertlerinde köpçülikleýin öndürmek üçin doly kabul ederliklidir. Onuň sowuk howa çydamlylygy, idegi ýetirilende, gyşy oňat geçirip bilýän ekindigi mälimdir. Güýzlük sarymsak ekişini güýzüň ortasyna çenli amala aşyrmak dogry hasaplanýar, çünki şonda onuň güýçli kök ulgamyny emele getirmäge ýeterlik wagty bolýar.

Ýerli daýhanlar, göz öňünde tutulan netijäni gazanmak üçin, ýokary hasyllylygy we kesele garşy durnuklylygy bilen tapawutlanýan iň amatly ýerleri, şeýle hem ekiniň ir ýetişýän görnüşlerini saýlap aldylar.

Sarymsagyň watanynyň Merkezi Aziýa bolup, şol çäkde, şol sanda biziň ýurdumyzda-da medenileşdirilipdir. Daşoguz welaýatynda daýhanlar öz zerurlyklary üçin ýazlyk sarymsagy ençeme ýyl bäri ösdürip ýetişdirýärler, şonuň üçin olaryň bu ekini ösdürip ýetişdirmekde toplan tejribeleri ýeterlik. Soňky ýyllarda önümçiligini ýokary girdejili hasaplamak bilen, irki sarymsagy ösdürip ýetişdirmäge-de uly gyzyklanma bildirilýär, esasan hem, dürli miweleri we gök önümleri ösdürip ýetişdirmek bilen meşhur bolan Gurbansoltan eje adyndaky etrapda bu işler oňa ýola goýlandyr.

Güýzlük sarymsagyň köp öndürilmegi döwletimiz tarapyndan ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynyň öňünde oba hojalyk önümleriniň mukdaryny ep-esli artdyrmak, şol sanda hasylly ýerleriň netijeliligini ýokarlandyrmak arkaly-da artdyrmak babatynda goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmäge goşant goşmak üçin niýetlenendir.