Hyzmatdaşlyk

Ýene
Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen
09.05.2021

Şu gün DIM-de Aşgabada iş sapary bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmenistana Hytaýyň  “CoronaVac” sanjymy getirildi
09.05.2021

Şu gün COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan “CoronaVac” waksinasynyň uly tapgyry Türkmenistana getirildi. Dünýäniň ençeme ýurtlarynda geçirilen kliniki barlaglaryň netijesinde, bu waksina özüniň ýokary netijeliligini we howpsuzdygyny subut etdi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
07.05.2021

Howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologik merkeziniň (CAREC) taslamasynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hemde Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamyndaky jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.

Jemgyýet

Ýene
Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr
09.05.2021

Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak baradaky başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirýän adamlaryň ählisi gatnaşyp biler.

Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
09.05.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy.

Türkmenistany ikinji Watany edinen frontçynyň ykbaly
09.05.2021

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli ähli ýerde uruş gahrymanlary mübäreklenýär. Men olaryň biri – Sergeý Tewosowiç Aganýan barada gürrüň bermekçi. Durmuşynda ýurdumyzyň we Aşgabadyň şanly seneleri beýanyny tapan  weteranyň watanperwerlik ruhuna ýugrulan öýüne baryp, onuň bilen söhbetdeş boldum.

Ykdysadyýet

Ýene
Birža täzelikleri
08.05.2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.

Daşoguz welaýatynda pile möwsümi gyzgalaňly dowam edýär
05.05.2021

Daşoguz welaýatynda otuz müňe golaý kärendeçi pile taýýarlamak bilen meşgullanýar.

Türkmenistan Russiýanyň üstaşyry nebit geçirmek boýunça ikinji orny elde saklaýar
03.05.2021

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar – aprel aýlarynda nebiti Russiýanyň üstaşyry daşary ýurt bazarlaryna çykarýan ýurtlaryň arasynda ikinji orny saklamagy başardy. Bu barada Ýangyç-energetika toplumynyň Merkezi müdirligine salgylanmak bilen, Interfaks habar berýär.

Medeniýet

Ýene
TMK-nyň Uly zalynda Ýeňiş waspy ýetirildi
09.05.2021

8-nji maýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň  Uly zalynda kamera ansambly kafedrasynyň guramagynda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygyna bagyşlanyp, «Uruş ýyllarynyň aýdymlary» atly aýdym-sazly agşam geçirildi.

Gahrymanlyk unudylmazdyr: Gennadiý Babikowa, Eduard Asadowa hem-de Weli Muhadowa bagyşlanan hatyra agşamy
08.05.2021

9-njy maýda faşistik Germaniýadan üstün çykylmagyna 76 ýyl doldy. Beýik Watançylyk urşy Sowet Soýuzynyň her bir raýatyna agyr düşdi. Ýurduň uludan-kiçä ähli ilaty duşman leşgerinden goraga aýaga galdy. Döredijilik işgärleri: suratkeşler, sazandalar, edebiýatçylar-da ondan çetde durmadylar.

Beýik Ýeňşiň şanyna: şekillendiriş sungaty muzeýindäki sergi
07.05.2021

Uruş habary gurşun reňkli buluda öwrülip, dem salymda köpmilletli uly ýurduň oba-şäherlerini büredi. Uruş tanklaryň agyr zynjyrlary bolup, adamlaryň ykballarynyň üstünden geçdi, emma olaryň ruhuny syndyryp bilmedi. Hak işe bolan berk ynam bu hupbata döz gelmäge we duşmany ýeňmäge medet berd.

Ylym

Ýene
Türkmenistan – fragsuz dili boýunça birinji sebit olimpiadasynyň liderleriniň üçlüginde
07.05.2021

Ýurdumyzyň dört wekili  fransuz dili boýunça sebit internet-oimpiadanyň sylaglaryna mynasyp boldy, şeýlelikde biziň ýygyndy toparymyz dil biliminden liderleriň üçlügine girdi. Birinji gezek geçirilýän bu olimpiadany Fransiýanyň Merkezi Aziýa döwletlerindäki ilçihanalarynyň goldaw bermeginde Fransuz medeni merkezi gurady. 

Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar
04.05.2021

31 ýeňiji we 95 baýrakçy – bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola şäheri, Mariý El Respublikasy, Russiýa Federasiýasy) tarapyndan guralan Açyk halkara talyplar internet-olimpiadasynyň iki tapgyryna gatnaşmaklarynyň netijesidir.

Aşgabatda halkara ylmy maslahat geçirilýär
03.05.2021

Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly geçirilýän “Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly halkara ylmy-amaly maslahaty öz işine başlady.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
10.05.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy
09.05.2021

Şu gün ýurdumyzda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirilen gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow  watandaşlarymyzy  Ýeňiş Güni bilen gutlady
09.05.2021

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.